הריון ולידה

הכנה רוחנית ללידה: כך תעברי את קשיי ההריון והלידה מתוך קרבת ה'

חז"ל מבארים שאם אִיּוֹב שאם לא היה מתרעם על ייסוריו, היו אומרים 'אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב ואלוקי איוב'". כך ניתן לעבור את קשיי ההריון והלידה מתוך קרבת ה'. חלק חמישי בסדרה

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

אישה המצליחה לקבל את קשיי ההריון והלידה באהבה זוכה לשכר עצום. היא נחשבת כאילו הקריבה קרבן; מועילה לכל כלל ישראל; היא מתעלה לדרגה רוחנית מרוממת ביותר; ניצולה מקשיים ומצרות; וגורמת נחת רוח עצום לה' יתברך. 

 

1.  כאילו הקריבה קרבן:

כולנו מייחלים לבנין בית המקדש כדי שתהיה לנו אפשרות להקריב קרבנות ולגרום בכך נחת רוח גדולה להשם יתברך. והרי במכילתא (פרשת בחדש פרשה י') מובא שכל קושי שמקבלים באהבה  הרי זה נחשב ממש כהקרבת קרבן, ו"קרבן" זה מתקבל ברצון עוד יותר מהקרבן המעולה ביותר שניתן להקריב בבית המקדש. וכך נאמר: "הייסורין מרצין יותר מן הקרבנות, מפני שהקרבנות בממון והייסורין בגוף".

 

2. מועילה לכל כלל ישראל:

אם היו מודיעים לאשה שבכל כאב שהיא מקבלת באהבה באפשרותה להביא ישועות רבות ליחידים ולמשפחות הסובלים בתוך עם ישראל ולהציל אנשים רבים מצרות גדולות –  המשימה הייתה נהפכת להיות פחות קשה, ואולי היתה הופכת אפילו לאתגר מושך עבורה. וכך אכן מגלים לנו חז"ל שהמקבל את קשיי החיים באמונה ובאהבה מועיל לכל כלל ישראל, שעל ידי זה הוא מכפר עליהם ומונע מהם צרות רבות.

כמו שכתוב בגמרא בבא מציעא דף פ"ה ע"א (מתורגם ללה"ק): "כל השנים שהיה לרבי אלעזר ברבי שמעון ייסורים לא נפטר אדם לפני זמנו. כל השנים שהיה לרבי ייסורים, העולם לא היה צריך לגשם [שהיו מספיק מים באדמה בלי צורך בגשם כלל], ... אפילו הכי [שלא היה גשם באותן שנים] כשהיו עוקרים צנון מן הערוגה היתה הגומא מלאה מים, מלחלוחית האדמה".

דוגמה נוספת מעניינת לכך נמצאת בספר מלכים (פרק כ'). מובא שם שבן הדד מלך ארם נלחם נגד ישראל, ואחאב מלך ישראל קיבל הוראה מהנביא שאחרי הניצחון במלחמה, יהרוג את בן הדד ולא יחמול עליו. בסוף, אחאב ריחם על בן הדד והשאיר אותו בחיים. הנביא הגיע אז לאחאב ואמר לו שכיון שהוא השאיר את בן הדד בחיים הוא בעצמו וגם עם ישראל יפלו במלחמה.

כה נאמר: "וַיֵּלֶךְ הַנָּבִיא וַיַּעֲמֹד לַמֶּלֶךְ [אחאב] עַל הַדָּרֶךְ  ...  וַיֹּאמֶר אֵלָיו כֹּה אָמַר ה' יַעַן שִׁלַּחְתָּ אֶת אִישׁ חֶרְמִי מִיָּד [ששלחת את בן הדד מלך ארם לחפשי] וְהָיְתָה נַפְשְׁךָ תַּחַת נַפְשׁוֹ וְעַמְּךָ תַּחַת עַמּוֹ [שאחאב וגם עמו ימותו במלחמה]".

והנה בהמשך אנו מוצאים שאחאב בעצמו אכן נהרג במלחמה ברמות גלעד אולם עם ישראל לא נפלו בחרב. התשובה לתעלומה מופיעה בגמרא ירושלמי. שלפני כן מובא בפסוק שהנביא קיבל הוראה מה' לבקש מאדם להכותו, והוא עשה כן ועל ידי זה הוציא ממנו דם. כמו שנאמר: "וְאִישׁ אֶחָד מִבְּנֵי הַנְּבִיאִים אָמַר אֶל רֵעֵהוּ בִּדְבַר ה' הַכֵּינִי נָא  ... וַיַּכֵּהוּ הָאִישׁ הַכֵּה וּפָצֹעַ".

וכתוב על זה בירושלמי סנהדרין (פ' י"א הל' ה') שֶטִיפָּה אחת של דם שיצאה מאותו צדיק, היא שכיפרה על כל עם ישראל והצילה אותם מכיליון במלחמה! [מו' רש"י (מלאכים כ"ב – י"ז) ורד"ק (שם כ' – ל"ז)] . זהו ערכו של כל צער כל דהו הנגרם לצדיק, כאשר כנ"ל הוא מקבלו באמונה ובאהבה.

כוחו של כל אחד ואחת להביא ישועות גדולות לעולם על ידי קבלת קשיי החיים באהבה מפורש בגמרא מסכת תענית דף ח' ע"א: "אמר רבי יהושע בן לוי כל השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם שנאמר :'בהם עולם ונושע'".

 

3. מתעלה לדרגה רוחנית מרוממת ביותר:

דוד המלך עבד את ה' כל חייו והגיע לדרגות נעלות ביותר בעבודת ה'. אולם לשיא הישגי חייו הוא הגיע כשהיה בעיצומו של אחד מהאירועים הקשים ביותר שעברו עליו, כשנרדף על ידי בנו אבשלום שמרד נגדו, והיה צריך לעזוב את ירושלים. תוך כדי בריחתו הוא פגש יהודי נכבד ביותר מגדולי חכמי ישראל בשם שמעי בן גרא (שהיה אחר כך רבו של שלמה המלך), והוא קילל את דוד, זלזל בו בצורה נוראה  ואף זרק עליו אבנים. דוד קיבל את הקללות ואת הביזיונות המשוועים בשוויון לב, והורה לא לעשות לו כלום "ה' אמר לו קלל את דוד... הניחו לו ויקלל כי אמר לו ה'". הוא קבל בזיון נורא זה באמונה ומתוך הכרה בטוב ה' שגרם לו. על ידי תגובה נעלה זו זכה דוד לדרגה רוחנית גבוהה ביותר מעין זו של האבות הקדושים, כמו שכתוב במדרש ומובא בספר שבט מוסר (כ', כ"ז):

ראה דוד המלך עליו השלום ששמעי בן גרא קלל אותו בקללה נמרצת, ורצה אבישי לפגוע בו [בשמעי בן גרא], ואמר לו דוד (שמואל ב' פרק ט"ז) "הנח לו כִּי ה' אָמַר לוֹ קַלֵּל אֶת דָּוִד ... הַנִּחוּ לוֹ וִיקַלֵּל כִּי אָמַר לוֹ ה', אוּלַי יִרְאֶה ה' בְּעָנְיִי וכו'". ואף שסקל עליו באבנים ובעפר, אפילו הכי לא הניח לו לעשות דבר. ואמרו במדרש באותו פעם נמנו בבית דין של מעלה להיות דוד אחד מארבעה במרכבה [היינו כמו שאברהם יצחק ויעקב נחשבים "שלושה רגלי המרכבה", כתוצאה ממעשה זה נתווסף דוד המלך להיות "רגל הרביעי" שבמרכבה].

עוד מגלים לנו חז"ל מעין זה לגבי אִיּוֹב שאם לא היה מתרעם על ייסוריו, היו אומרים 'אלקי אברהם ... ואלקי איוב'", כפי שמובא בפסיקתא רבתי פרשה מ"ז: "אשרי אדם שנגעו בו ייסורים וכבש כעסו ולא קרא תגר אחר מדת הדין. כיון שבאו ייסורים על איוב, אילו כבש כעסו ולא קרא תגר אחר מדת הדין, למידה גדולה ומשובחת היה בא. אמר רב חנינא בר פפא אילו לא קרא תגר, כשם שאומרים עכשיו בתפילה 'אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב' כך היו אומרים 'ואלקי איוב'".

חז"ל אומרים בגמרא (שבת דף פ"ח ע"ב ועוד) שהמקבלים באהבה את קשיי חייהם (ובכלל זה גם אשה המקבלת את יסוריה) נקראים "אוהבי ה'" באמת, ובעולם הבא פניהם יאירו "שבעתים כאור שבעת הימים" , ועליהם הכתוב אומר (שופטים ה', ל"א) "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".

 

4. ניצלת מהמשך הקשיים ומצרות אחרות:

בנוסף לכך, קבלת ייסורים באהבה היא הדרך המועילה ביותר לסלק את הצרות ולמנוע המשך קשיים נוספים בחיים, שזו הופכת את מידת הדין המתוחה על האדם למידת הרחמים.

כך כתוב בזוהר הק' (ת"ז דף צ"ה ע"א): "אלו שחביבים עליהם היסורים, מתהפך להם הדין לרחמים". על כך מבאר ה"מתוק מדבש": "נחשב להם כאילו נתייסרו בכל הייסורים שנגזר עליהם, ולא יוסיפו להתייסר עוד".

וכן מביא ה"אור החיים" הק' (בראשית מ"ו - ז'): "סמא דיסורי קבולי" – כלומר: התרופה לסילוק ייסורים היא קבלתם באהבה..

גם רבנו יונה גרונדי בספר "שערי תשובה" (שער רביעי אות י"ב) מביא חידוש זה: "ואם תמצא את החוטא תלאה, ותקרה אותו צרה, ויצדיק עליו את הדין, ויקבל המוסר באהבה, יהיה זה לו למגן מן היסורים הרבים הראויים לבא עליו. ... ונאמר (ישעיה י"ב - א'): 'אודך ה' כי אנפת בי, ישוב אפך ותנחמני', פירוש: אודך על מוסרך, וקבלתיו באהבה, ובעבור זה שאודך על שאנפת בי - ישוב אפך ותנחמני.

לרב יוסף קארו זצ"ל, מחבר השולחן ערוך, היה מגיע מלאך לגלות לו מסודות התורה ולומר לו מוסר. פעם גילה לו המלאך את הסיבה לכך שאשתו זכתה להיכנס להריון: "והנה ... עכשיו כבר ... [אשתך] תקבל הריון ממך. וזכתה לכך, על ידי מעשיה הטובים, ועל ידי הצער שנצטערה על ידי שגלית מאצלה, וגם על ידי הצער שנצטערה בשירות חולייך [פי' שהיא שרתה אותך בשעת חולייך]. כי כל כך זוכה כשיסורים באים עליו כשסובלם בסבר פנים יפות, כמו שזוכה בעשיית מצוה. והטעם, לפי שעל ידי הייסורים בגוף מתחלש כח הטומאה ומזדככת הנפש מטומאת זוהמת הנחש, ונשארה טהורה ונקיה".

 

5. גורמת נחת רוח גדולה להשם יתברך:

מעל כל המעלות המוזכרות לעיל היא העובדה שכולן מגלות עד כמה הישג זה גורם נחת רוח מיוחדת להשם יתברך, כמו שכתב החפץ חיים זצ"ל (פירוש עה"ת דברים ח' - ט"ז):

"מה שאדם עובד את השם יתברך מתוך צער נחקק לו לעַד להיזכר שמו לטובה בעבור זה, ומחשיבים לאדם כאלו מתחסד בזה עם הקב"ה. ומקרא מלא הוא "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולתייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה".

לסיכום, זכותה של אשה הזוכה להוריד לעולם נשמה יהודית היא עצומה. גם אשה המתקשה להתמודד עם מכאוביה, ובמקום להתרעם פונה בזעקה לאלוקיה – אין לשער את שכרה. אך עם זאת, כל תוספת קבלה באהבה מעצימה את זכותה. אשה שמודעת לדברי חז"ל המגלים את היחס הנלהב שיש להישג זה בשמים, יקל עליה לקבל את מצבה ביתר אמונה ורוגע, ועם זה להגדיל את זכותה בכפל כפלים.

סדרת "מפתח החיים" בשלמותה מובאת באתר הידברות באדיבות המחבר. לפניכם הלינקים לכתבות הקודמות:

חלק 1 בסדרה: כיצד ניתן להקל את קשיי הלידה? 10 עובדות שלא כדאי להחמיץ

חלק 2 בסדרה: כיצד ניתן להתגבר על הקשיים בהריון והכאבים בלידה?

חלק 3 בסדרה: אם ה' אוהב אותי, למה הלידה כל כך קשה?

חלק 4 בסדרה: 10 עובדות מפעימות על הריון ולידה

חלק 5 בסדרה: 5 נקודות למחשבה לאישה בהריון

חלק 6 בסדרה: צירי לידה: למה הם כל כך כואבים? ההסבר שיעזור לך ללדת קצת יותר בקלות.

חלק 7 בסדרה: כל מה שרציתם לדעת על סוד ההרפיה

חלק 8 בסדרה: לשם מה יש צורך בייסורים לפני לידת ילד? תשובתו המצמררת של הרב פינקוס.

חלק 9 בסדרה: כך נהפוך את הכאב למקפצה

חלק 10 בסדרה: איך לזכות לבן גדול בישראל, בזכות הכאבים?

חלק 11 בסדרה: התמודדות מעשית ב-2 מסלולים

חלק 12 בסדרה: "לקראת הלידה השישית שלי הייתי במצב של חרדה איומה, עד ש..."

חלק 13 בסדרה: "אני מלאת געגוע לרגעים האלו, שבהם יש רק אותי ואת ה' - ואין עוד מלבדו"

חלק 14 בסדרה: המפתח לחיים מאושרים: התחושה שאני בידיו הטובות של בורא העולם

חלק 15 בסדרה: השתניתי מאז הלידה: ה’ נכנס יותר לחיים שלי. טור אישי ומרגש במיוחד

חלק 16 בסדרה: לידה עשירית מופלאה: כשהתינוקת נולדה - חשתי שהיא "עטופה" באהבת ה'

חלק 17 בסדרה: מה לעשות אחרי הלידה? קראו את דברי המדרש המופלאים

 

מחלקת אמ"א למניעת הפלות של הידברות הצילה תינוקות יהודים רבים מאובדן, ומסייעת לנשים בהריון להתגבר על קשיים ולהציל את חיי ילדיהן. רצוי להירתם ולתרום למשימתם היקרה. לפרטים ולסיוע: 073-2221333

מחלקת אמ"א באתר הידברות - סיוע לנשים בהריון, לחצו כאן.

תגיות:עוברהריוןהריון ולידה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה