הריון ולידה

הכנה רוחנית ללידה: למה הצירים כל כך כואבים?

מה עושים המלאכים עם כאבי הנשים בשעת הלידה, וכיצד צירי הלידה מונעים מן המקטרגים לקטרג? 10 עובדות חשובות. חלק שישי בסדרה

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

גם נשים שאינן מצליחות ליישם את כל האמור לעיל, הצירים אינם חסרי מטרה עבורן, אלא טמון בהם חסד מופלג. כמו שידוע לנו מיום הכיפורים, שבכוחו של צום לטהר את הנפש מכל כתמיה, לזכך ולרומם את האדם, כן הדבר במכאובים. אין כאב שאין בו תועלת רוחנית עצומה. אותו רבש"ע – שאוהב אותנו אהבה מופלאה, וכואב לו כביכול כל כאב קטן שלנו – יצר את צירי הלידה לתועלתנו.

כשיגיע היום שבו נבין את המשמעות של כל מה שקורה בעולמינו, נודה לקב"ה נרגשות לא רק על התינוק שנולד, אלא גם על הצירים וחבלי הלידה שקדמו לו.

1. תועלת רוחנית בכאבי הגוף: מלבד הזכות הגדולה וההתעלות הנפשית שמקבלת האשה שמצליחה לקבל את קשיי הצירים באהבה ובאמונה, יש להם תועלת גדולה נוספת טבעית. כמו שכתב הגר"א בפירושו בתחילת מגילת רות, הגוף והנשמה הם כמו צדדים שונים של נדנדה – כשאחד עולה השני יורד. כך בכאבי הגוף, מטבעם להחליש את הקשר של האדם לגופו ובזה הם מגבירים ומחזקים את קשרו לנשמה. על כן כאשר הקב"ה רוצה לקרב אדם אליו, הוא מייסר את גופו ובזה מחזק את הנשמה, ועל ידי זה האדם מתעלה ומתקרב אליו יתברך.

2. הייסורים מקרבים את האדם לבורא: כן מובא במדרש תנחומא (פ' כי תצא ב'): "צריך לאדם להחזיק טובה להקב"ה בזמן שהייסורים באים עליו. למה? שהיסורין מושכין את האדם להקב"ה".

3. זוהי הסיבה שיש להודות על הייסורים בשמחה: גם השל"ה הקדוש (י' מאמרות -  ה' [ג]) כותב כדברים אלו בשם הר"ן, וז"ל: "זהו סוד 'יסורין של אהבה', כי אי אפשר לאיזה צדיק, שעם היות שאיננו חוטא והוא מקיים המצות כולן, שלא יטרידוהו מעט תאות העולם מהתדבק בבוראו. ומפני זה השם יתברך מביא לפעמים יסורין על הצדיקים אף על פי שלא נכשלו בעבירה, אלא כדי שיוסיפו להתרחק מענייני העולם הזה, ושלא יתפתו אליו כלל ... על כן, כשם שמברכין על הטובה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, כן מברכין על הרעה בשמחה, כי אלהים חשבה לטובה".

4. הייסורים – שליחי הקב"ה, לחזק את הקשר בין יצור ליוצרו: כן כתב החזון איש (אגרות ח"א, ר"א) בלשונו הזהב: "חביבים יסורין לזה שרואה אותם כשלוחי דרחמנא, ומהדקים את הקשר בין יצור ליוצרו יתברך, ומעלים אותו לעולם שכולו אור, מורם מנטיות גופניות – וזה כל האדם, ואשרי חלקו".

5. הייסורים מנקים את האדם מכל כתם עוון: נמצא שכל הקשיים שהאדם עובר בעולם הזה הם כמו טיפולים שעוברת כלה שיש לה בפניה כתמים העלולים להפריע בשלמות היחס בינה לבן זוגה. כך מתואר במשלי (ג' – י"ב)  "כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ, וּכְאָב אֶת בֵּן יִרְצֶה" מפרש רבנו יונה "כי את אשר יאהב ה' יוכיח - למען לא ישאר עליו כתם עוון אשר ימעט האהבה".

6. מדוע ביקש הרב שטיינמן לעבור את הטיפול הכואב ללא הרדמה? מסופר על הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, שאחרי שחזר ממסעו הראשון בחוץ לארץ חש כאבים חזקים באחת משיניו. רופא השניים שלו קבע שיש צורך לעקור את אחת השניים, דבר הכרוך בכאבים עזים, ובצורך בהרדמה. הרב אהרון לייב אמר לרופא שהוא מעוניין לעבור את העקירה דוקא ללא הרדמה. הרופא הופתע למשמע הדברים, ואמר לו שמדובר בטפול כואב עד מאד "ומעולם לא עשיתי טיפול כזה ללא הרדמה גם לאנשים צעירים, ואיך אעשה דבר כזה לראש הישיבה?" אבל רב אהרון לייב היה איתן בדעתו, עד שלא היתה לרופא ברירה אלא למלא את מבוקשו.

בסוף, גילה הרב שטיינמן את הסיבה לבקשה חריגה זו: "בכל המקומות שביקרתי העניקו לי כבוד רב שלא מגיע לי כלל. ועל כן הרגשתי צורך לצחצח את כתמי הכבוד שנדבקו לנפשי וחשבתי שהכאבים שאעבור בטיפול הזה יועילו לכפר במקצת על הכבוד ההוא". 

7. ייסורי העולם הזה מזכים את האדם לעולם הבא: כל כאב שמגיע לאדם מוריד מחשבון הקשיים שעל האדם לקבל לפי דין שמים, שהרי "כי כל דרכיו משפט, א-ל אמונה ואין עול". כמו שמביא החפץ חיים זצ"ל בספר שם עולם (חלק א' פרק ג'), וז"ל: "שמעתי מזקן איש אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל, שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל, שאלמלא היסורין, לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם [בעוה"ב]".

8. הייסורים מטים את כף המצוות והזכות: והענין הוא, כי בשעה שנפטר האדם והנשמה עולה למעלה, מתראה לפניה כמין כף, שהיא כדי לשקול מעשיו, אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול יוצאת ומכרזת שיתקבצו זכויותיו שעשה כל ימי חייו, והקול נשמע בכל העולמות שמשתרש שם שורש נשמתו. והנה תיכף נקבצים כל המליצים שנבראו מהמצות, ועומדים כולם לצד ימין של הכף. ואחר כך יוצאת בת קול שיתקבצו גם כן כל עונותיו שעשה בכל ימי חייו, והנה מתקבצים המונים המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד. והכף חוב מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל כך שלא עשה המצות בכוונה וברצון כראוי, מה שאין כן העוונות הוא עושה אותם בתשוקה ובחפץ.

והנה האדם כשרואה אז דבר זה, מתמרמר מאד וחושב בנפשו מה יהיה סופו, כי בודאי יכריזו עלי שאני רשע כיון שהכף חוב מכריעה. ובתוך כך יוצאת בת-קול שמכריזה ואומרת איה היסורים שהיו לו בעודו בזה העולם. מיד נקבצים כל היסורים שהיו לו בכל ימי חייו והם רצים כולם לצד ימין, והכף זכות מכריעה הרבה והרבה, כי על ידי היסורים נתכפרו לו הרבה מעונותיו והוא נשאר בחזקת צדיק, והוא שמח ומודה לה' על כל מה שעבר עליו. עד כאן שמעתי.

9. הייסורים מזכים את האדם בטובה נצחית: כותב חתנו של החפץ חיים זצ"ל בהקדמת ספרו על קדשים, בשם הגר"א זצ"ל, שכאשר האדם יראה לעתיד את הטובה הנצחית של הייסורים, יצטער שלא היה לו יותר סבל בעולם הזה.

10. כאבי הנשים בשעת הלידה מונחים בהיכל מיוחד: ביחס לחבלי הלידה מובא במפורט בזוהר הק' (ח"ב רנ"ה ע"ב), וז"ל: "יש מלאכים הממונים על כאבי הנשים בשעת הלידה, ומניחים אותם בהיכל מיוחד, וכאשר המקטרג בא לקטרג נכנסים אלו הכאבים ואינם נותנים לו לקטרג".

סדרת "מפתח החיים" בשלמותה מובאת באתר הידברות באדיבות המחבר. לפניכם הלינקים לכתבות הקודמות:

חלק 1 בסדרה: כיצד ניתן להקל את קשיי הלידה? 10 עובדות שלא כדאי להחמיץ

חלק 2 בסדרה: כיצד ניתן להתגבר על הקשיים בהריון והכאבים בלידה?

חלק 3 בסדרה: אם ה' אוהב אותי, למה הלידה כל כך קשה?

חלק 4 בסדרה: 10 עובדות מפעימות על הריון ולידה

חלק 5 בסדרה: 5 נקודות למחשבה לאישה בהריון

חלק 6 בסדרה: צירי לידה: למה הם כל כך כואבים? ההסבר שיעזור לך ללדת קצת יותר בקלות.

חלק 7 בסדרה: כל מה שרציתם לדעת על סוד ההרפיה

חלק 8 בסדרה: לשם מה יש צורך בייסורים לפני לידת ילד? תשובתו המצמררת של הרב פינקוס.

חלק 9 בסדרה: כך נהפוך את הכאב למקפצה

חלק 10 בסדרה: איך לזכות לבן גדול בישראל, בזכות הכאבים?

חלק 11 בסדרה: התמודדות מעשית ב-2 מסלולים

חלק 12 בסדרה: "לקראת הלידה השישית שלי הייתי במצב של חרדה איומה, עד ש..."

חלק 13 בסדרה: "אני מלאת געגוע לרגעים האלו, שבהם יש רק אותי ואת ה' - ואין עוד מלבדו"

חלק 14 בסדרה: המפתח לחיים מאושרים: התחושה שאני בידיו הטובות של בורא העולם

חלק 15 בסדרה: השתניתי מאז הלידה: ה’ נכנס יותר לחיים שלי. טור אישי ומרגש במיוחד

חלק 16 בסדרה: לידה עשירית מופלאה: כשהתינוקת נולדה - חשתי שהיא "עטופה" באהבת ה'

חלק 17 בסדרה: מה לעשות אחרי הלידה? קראו את דברי המדרש המופלאים

 

מחלקת אמ"א למניעת הפלות של הידברות הצילה תינוקות יהודים רבים מאובדן, ומסייעת לנשים בהריון להתגבר על קשיים ולהציל את חיי ילדיהן. רצוי להירתם ולתרום למשימתם היקרה. לפרטים ולסיוע: 073-2221333

מחלקת אמ"א באתר הידברות - סיוע לנשים בהריון, לחצו כאן.

תגיות:לידההריוןצירים

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה