הריון ולידה

כיצד ניתן להתגבר על כאבי הלידה? 10 עובדות מאירות עיניים ביחס למהות הכאב

"אני בידיים הנאמנות של השי"ת ואני הולכת ביחד איתו לכל מקום שאליו הוא מוביל אותי. אין לי רצונות חוץ מהרצון שלו, מה שהוא יחליט שטוב בשבילי זה מה שאני רוצה. אין לי דאגות ואין לי ציפיות, אני בידיים הטובות והאוהבות שלו". חלק שני בסדרה

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

עוצמת חבלי הלידה מביאה נשים לחפש את האתגר הטמון בהם, שיתן לאשה את הכוח להתמודד איתם בתחושת סיפוק והצלחה. נפוצה למשל הגישה הטבעית הרואה בלידה בלי שום התערבות רפואית סימן להצלחה. האומנם זוהי פסגת השאיפה בלידה?

כדי לברר מהי מטרת הצירים והמשימה האמיתית הטמונה בהם, יש להבין את שרשם –  כיצד מתקנים חבלי הלידה את חטאה של חוה בגן עדן?

1. הכאב בלידה – בשל חטאה של חוה בגן עדן: חטאה של חוה בגן עדן לא היה אכילתה מעץ הדעת בלבד, אלא כתוב במדרש  שחטאה התחיל כבר לפני כן, כמו שכתוב (בראשית ג' – ו') "ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל כו'". המדרש מביא [וכן כותב הרמח"ל בספר דעת תבונות (א' - מ"ב)] שברגשות אלו כבר טמון שורש חטאה. שאף שהקב"ה אמר שעץ הדעת אינו טוב בשבילה היא הרגישה שהוא כן "טוב" ואף מושך ומפתה. רגש זה של "טוב העץ למאכל" היה כבר תולדה של תחושת עצמיות והיפרדות מה' ומרצונו. היא לא הרגישה "אין עוד מלבדו" שאין שום מציאות חוץ מה' ומרצונו, אלא "יש עוד מלבדו" –  שהרי יש אותי ואת הרצונות שלי (שאינם מתאימים תמיד לרצון ה')!

2. ידיעה מוחשית וברורה כי ה' רוצה רק בטובתנו - עוד מובא במדרש שהשורש האמיתי של חטאם של אדם וחוה היה העובדה שהם לא הכירו מספיק בטובו יתברך הניכר בכל פרטי העולם הנפלא שברא בשבילם. אם היו שמים לב מתוך העולם שראו לפני עיניהם, כמה חישובים השקיע בורא העולם לסדר את כל נוחיותם וטובתם עד לפרט האחרון, והיו מכירים מכך כמה הוא טוב, וכמה הוא אוהב אותם ורוצה רק בטובתם, לא היה עולה בדעתם ללכת נגד רצונו ולאכול מעץ הדעת. הם היו מבינים שלא כדאי להם לאכול מעץ הדעת, ופירותיו לא היו מושכים ומפתים אותם כלל. הם היו חשים כלפי עץ הדעת כמו שאנו מרגישים ביחס למים שהשתמשו בהם לנטילת ידיים בבוקר, שאפילו אם היו סטריליים לחלוטין מבחינה רפואית, הם אינם מגרים אותנו כלל, כיון שאנו מודעים לכך שהם טמאים ומרחיקים אותנו מהתקרבות לקדושה ולהשם יתברך. זאת אומרת, שחטא נובע מסטייה בהכרה מוחשית בטוב ה' ובטובת רצונו יתברך. ויש לשים לב שכלולה בקבלת רצונו יתברך לא רק קבלת כל המצוות שצווה אותנו בהן, אלא גם קבלת כל מצבי החיים שהוא מזמן לנו.

3. על האדם לחוש שכל מה שה' עושה בשבילו הוא טוב מושלם - התיקון השורשי של חטא זה הראשון, הוא להגיע למצב של "אין עוד מלבדו", שהטוב של ה' (היינו מה שה' קובע שהוא טוב בשבילנו) והטוב של האדם (מה שהאדם מרגיש שהוא טוב בשבילו) יתאחדו, ושהאדם יחוש שכל מה שה' עושה ורוצה בשבילו הוא טוב מושלם, ולא ירצה שום דבר חוץ מרצון ה'.

4. קבלת ייסורים מתוך אמונה באהבת ה' - על כן כאשר אדם חוטא, כפי שמתואר בתורה, מגיעים לו ייסורים רח"ל. זה הוא תיקון של החטא, שכן, מכיוון שהוא לא הרגיש מספיק את טובת רצונו יתברך באופן שימנע אותו מחטא, הקב"ה נותן לו "הזדמנות שנייה" על ידי קשיי החיים לקבל את רצונו יתברך בחייו האישיים. בשעת הצרה יש לו הזדמנות לרענן ולחזק את אמונתו שהצרות הן מסיכת ההסתר המסתירה - למראית עין - את הטוב האמיתי של ה', ולא הפוך (שהטוב הוא ציפוי מתוק למידות האכזריות של ה' ח"ו). כאשר האדם מצליח להישאר עם האמונה בטוב ה' על אף הייסורים ולקבלם באהבה (גם בלי להבין את מטרתם וטובתם), זוהי הצלחה גדולה בחיים. בזה הוא מתקן את החטאים שלו ואת כל החטאים שנעשו מאז חטאם של אדם הראשון ושל חוה.

5. אישה שלא מתמרמרת על כאבי הלידה – מביאה את העולם לתיקונו: נמצא שאשה המקבלת את קשיי הלידה באהבה, בלי להתמרמר עליהם, מתקנת את חטאה של חוה ואת כל החטאים שנתווספו בבריאה מאז. היא מביאה את העולם לתיקונו.

6. אין שום דבר בעולם חוץ מטובו הנפלא של השם יתברך - זה באמת סוד ה"סגולה" המפורסמת של רבי חיים מוולאזין להינצל מכל קשיי החיים על ידי ההתרכזות בעובדה ש"אין עוד מלבדו", שככל שמתקנים את החטא של אדם וחוה משתחררים מכל המגבלות של עולמנו שהן תולדותיו. יש לדעת ש"סגולה" זו מובאת כבר על ידי הרמב"ם בספר "מורה נבוכים" (ח"ג פ' נ"א) ושם מוסבר הענין יותר, שהמושג "אין עוד מלבדו" אינו רק שיש "כח עליון" מסוים שאין עוד מלבדו, אלא שאין שום דבר חוץ מטובו הנפלא של השי"ת. הרמב"ם מביא מקור לסגולה זו מהפסוק "כי בי חשק ואפלטהו", היינו שהאדם מרגיש כל כך את טובו ית' עד שהוא חושק בקרבתו, אז "אפלטהו", הקב"ה יציל אותו לגמרי מכל צרה. ואפילו מי שלא זכה לרגשות אלו של "חֵשֶׁק" בה', מכל מקום אומר הקב"ה "אשגבהו כי ידע שמי" - אני אחזק אותו כפי שהוא מכיר במידת טובי ("ידע שמי").

7. גם הישג זמני בתחושת טוב ה' – מביא לישועה מכל צרה: ככל שהאדם מכיר שאין עוד מלבד טובו המופלא של השם יתברך, הרי הוא מתקן בזה את החטא של אדם וחוה ומתרומם לעולם קרוב יותר לגן עדן, עולם שהוא מעל התלאות של העולם הזה. החידוש של הרמב"ם ור' חיים מוולאזין הוא שאפילו אם זו אינה המדרגה הקבועה של האדם אלא רק הישג זמני ביותר, מכל מקום הדבר מועיל להצילו מפגעים ולהביא לישועה מהצרה שנתקל בה. הרב מבריסק (הגרי"ז סולוויצ'יק זצ"ל) היה אומר שאין זה מדויק לקרא לעצה זו "סגולה" שכן היא באמת מהתוכניות הבסיסיות שביסוד כל הבריאה.

8. בשעת הלידה יש להישאר בתחושה שה' רוצה את הטוב ביותר בשבילי: נמצא שהאתגר האמיתי של הלידה הוא להישאר עם האמונה בטוב ה', ועם הרגש שה' אוהב אותי ורוצה רק את הטוב ביותר בשבילי –  על אף כל הקשיים. להשתדל להתקרב לתחושת "אין עוד מלבדו", שה"טוב" של ה' וה"טוב" שלי מאוחדים, וכל שה' עושה ורוצה בשבילי זה מה שאני רוצה ואינני חפצה בשום דבר מעבר לזה.

9. קבלת התנהלות הלידה בשמחה ובאהבה: חלק ממשימה זו הוא גם שהאישה תשתדל כמיטב יכולתה לקבל בשמחה ובאהבה את כל התנהלות הלידה אף בניגוד לצפיותיה האישיות; כגון לידה על ידי ניתוח; שְׁהִיָּה ממושכת בבית החולים; עם (או בלי) משכך כאבים, וכדומה. להרגיש שאני בידיים הנאמנות של השי"ת ואני הולכת ביחד איתו לכל מקום שאליו הוא מוביל אותי. אין לי רצונות חוץ מהרצון שלו, מה שהוא יחליט שטוב בשבילי זה מה שאני רוצה. אין לי דאגות ואין לי ציפיות, אני בידיים הטובות והאוהבות שלו!

10. מהי לידה מוצלחת באמת? לעבור את ההריון והלידה בלי לאבד את רגשי אהבת ה' –  ואף לגדול מהם - זוהי ההצלחה הגדולה של לידה מוצלחת באמת. 

סדרת "מפתח החיים" בשלמותה מובאת באתר הידברות באדיבות המחבר. לפניכם הלינקים לכתבות הקודמות:

חלק 1 בסדרה: כיצד ניתן להקל את קשיי הלידה? 10 עובדות שלא כדאי להחמיץ

חלק 2 בסדרה: כיצד ניתן להתגבר על הקשיים בהריון והכאבים בלידה?

חלק 3 בסדרה: אם ה' אוהב אותי, למה הלידה כל כך קשה?

חלק 4 בסדרה: 10 עובדות מפעימות על הריון ולידה

חלק 5 בסדרה: 5 נקודות למחשבה לאישה בהריון

חלק 6 בסדרה: צירי לידה: למה הם כל כך כואבים? ההסבר שיעזור לך ללדת קצת יותר בקלות.

חלק 7 בסדרה: כל מה שרציתם לדעת על סוד ההרפיה

חלק 8 בסדרה: לשם מה יש צורך בייסורים לפני לידת ילד? תשובתו המצמררת של הרב פינקוס.

חלק 9 בסדרה: כך נהפוך את הכאב למקפצה

חלק 10 בסדרה: איך לזכות לבן גדול בישראל, בזכות הכאבים?

חלק 11 בסדרה: התמודדות מעשית ב-2 מסלולים

חלק 12 בסדרה: "לקראת הלידה השישית שלי הייתי במצב של חרדה איומה, עד ש..."

חלק 13 בסדרה: "אני מלאת געגוע לרגעים האלו, שבהם יש רק אותי ואת ה' - ואין עוד מלבדו"

חלק 14 בסדרה: המפתח לחיים מאושרים: התחושה שאני בידיו הטובות של בורא העולם

חלק 15 בסדרה: השתניתי מאז הלידה: ה’ נכנס יותר לחיים שלי. טור אישי ומרגש במיוחד

חלק 16 בסדרה: לידה עשירית מופלאה: כשהתינוקת נולדה - חשתי שהיא "עטופה" באהבת ה'

חלק 17 בסדרה: מה לעשות אחרי הלידה? קראו את דברי המדרש המופלאים

 

מחלקת אמ"א למניעת הפלות של הידברות הצילה תינוקות יהודים רבים מאובדן, ומסייעת לנשים בהריון להתגבר על קשיים ולהציל את חיי ילדיהן. רצוי להירתם ולתרום למשימתם היקרה. לפרטים ולסיוע: 073-2221333

מחלקת אמ"א באתר הידברות - סיוע לנשים בהריון, לחצו כאן.

תגיות:לידהכאביםהריוןעובדות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה