הרב יאשיהו פינטו

פתח ימי השובבי"ם: במה עלינו להתחזק?

ולכן בימים אלו שאנחנו נמצאים בזמנים שלא היו כימים האלו מימות עולם, עלינו לתקן ולעבוד על עצמינו, לדעת לקחת את המצות שעושים נחת רוח בשמים ו״בתחבולות תעשה לך מלחמה״: מסר מהרב יאשיהו פינטו לימי השובבי"ם

שתף במייל
| י"ח טבת התשפ"א |
whatsapp
אא

אנו נמצאים בפתח ימי השובבי״ם. וצריכים לדעת, שימים אלו מסוגלים ביותר לתקן את כל פגם היסוד וחטאות הנעורים, אשר כל חורבן אשר עובר על האדם במשך חייו, ראשיתו ואחריתו בא מפגם במדת היסוד. 

ובימים המיוחדים המתחילים בפרשת שמות, זמן שעבוד בני ישראל בארץ מצרים וכל ענין הגלות והגאולה, שם טמון תיקון מדת היסוד. וככל שישתדל האדם בימים אלו לתקן את העבר על ידי תשובה וחרטה וקבלה לעתיד ותעניות אשר ייסדו לנו רבותינו הקדושים, על כל סוג של חטא כמה תעניות יצום, כך מתקן את חטאות הנעורים ומזכך את נפשו. וירבה בדמעות על רוע מעשיו ועל שציער את הקב״ה ופגם בשמו יתברך, ואת הדמעות ימרח על מצחו. 

וידוע שכל חטא שאדם חוטא, נכתב על מצחו של האדם. וצדיקים גדולים ידעו לראות במצח מה החטאים והפשעים אשר אדם חטא ופשע, ועל ידי הדמעות מוחק את צורת החטא ממצחו. וידועה השאלה המובאת ברבותינו הקדושים זצוק״ל, האם מותר בשבת למרוח את הדמעות של תשובה על מצחו משום מוחק, ומוחק היא אחת מלט׳ מלאכות שהיו במשכן, וזו עבירה דאורייתא. 

ותרצו שמותר, משום שבמשכן לא הייתה סוג של מחיקה כזאת. ואף שבדורות יתומים שלנו קשה ענין הצום וכבר לימדו אותנו רבותינו שיכול לפדות את הצום בכסף. 
למשל אדם שצריך לצום פד׳ (84) יום, יחשב כמה עולה לו יום אחד של אכילה ושתיה ויקח סכום כסף כזה ויתן לעניים לצדקה. וישתדל לתת לעני תלמיד חכם, שממש הכסף הזה הולך לאכילה ושתיה של העני, ובדעתו יתחיל למנות את כל הצומות שהוא מחויב וצם בהם כעשרה בטבת, י״ז בתמוז, צום גדליה, ט׳ באב וכך עד סוף ימיו, יחד עם הפדיון של הכסף, יספור את כל צומות חייו מעתה ועד עולם ובכל צום יכוון שהצום הזה, יהיה גם כנגד התיקון של מדת היסוד שצריך לצום ופדה בכסף. 

וגם כאשר פודה בכסף, ישבור את ליבו ויתחרט חרטה גמורה. משום שהכסף לא פודה את העונות, האדם חייב לעשות יחד תשובה עם הפדיון של הכסף. ויזהר מאוד בקריאת שמע על המיטה. ומובא ברבותינו הקדושים זצוק״ל, שכאשר האדם עושה עבירה, בורא מלאך רע. וכאשר עושה תשובה, ממית את המלאך, אך הצורה של המלאך עדיין קיימת ונשארת לקטרג על האדם, אפילו שעשה תשובה, שצם או פדה בכסף את הצום. ומה מכלה את גוף המלאך הרע שנוצר, זו קריאת שמע על המיטה. 

ולכן כל אדם בכונה גדולה וביראה שלימה, יקרא קריאת שמע על המיטה ויכון בדעתו להסיר את כל פגרי המלאכים הרעים שנוצרו ממעשיו הרעים. 

וידע האדם, שכל עוד הוא שרוי ומצוי בפגם היסוד, אין ברכה מצויה במעשי ידיו. וכמה שיפעל ויעשה טוב, יש חור בכוס, ששום מים לא מתאספים בתוך הכוס. הכל נכנס מצד ויוצא מצד אחר וכל רע שנגרר בחיי האדם, כעס, עצבות, מחלוקת, לשון הרע, הכל בא מפגם מדת היסוד. ומי ששומר על מידה זו, זוכה למלכות ולהבנה ולהערכה אמיתית בתורה הקדושה. 

ואין דומה אדם שניקה עצמו מפגם חטאת הנעורים, לאדם אשר פגום בחטא זה. התורה שונה, ההבנה שונה, אדם יכול לקרוא פסוק, ללמוד סוגיה בגמרא ואם נקי הוא, ההבנה מרוממת אותו ומעלה אותו ומשפיעה בכוחה לכל העולמות. ואדם שפגום במדת היסוד, כל החיים שלו פגומים, עצבות היא מנת חלקו ובמקום לתקן ולהשפיע טוב לעולם, מערבב את הטוב והרע יחד וגורם נזק חמור מאוד לעצמו ולעולם. 

שמענו בצעירותי, מורי ורבי הרב שמואל אוירבך זצוק״ל, שבאחת הפעמים שנכנס למור זקני רבי מאיר זצוק״ל, שאל את רבי מאיר עצה לבחורי ישיבות ועצה לעצמו בעבודת השם, איך לעלות ולהתעלות ולהגיע להיות עבד השם. וענה לו רבי מאיר, הכל מכל כל טמון במידת היסוד. כמה שאדם ישמור ויקפיד ויתקן את מדת היסוד, כך יגיע להשגות גדולות בתורה הקדושה. 

וצריכים להיזהר זהירות כפולה ומכופלת בימי השובבי״ם. מי שח״ו בימים האלו חוטא, מכתו קשה ומרה ומהירה, כי באלו הימים הקב״ה השריש בהם מימי אדם הראשון, שפרש מאשתו ונכנס לנהר קל׳ שנים לתקן את מדת היסוד. ואמרו רבותינו, שגופו העלה קוצי תאנה. ורבותינו נתנו טעם לקוצי תאנה, שזה שק. 

והכח של לבישת שק עצום ומעלתו גדולה ביותר במיוחד בימי השובבי״ם. וב״ה בקהילתינו הקדושה זה כמה חודשים שמקפידים ומחזקים ענין לבישת השק. וצריכים לדעת, שכל מי שלובש שק, קבלה מאבותינו ורבותינו הקדושים זצוק״ל ששום רעה ושום צרה לא יכולה לפגוע בו. 

השק מעלתו רמה וישנם שני סוגי לבישת השק, סוג אחד ללבוש שק על הבגדים ובזה מעורר רחמים על חורבן בית המקדש. והלבישה השניה, היא ללבוש על העור של האדם. ומי שלובש על העור יש בכח זה כפרת עוונות עצומה על כל החטאים וביותר על מדת היסוד. 

וכאשר הנוצות של השק נכנסים לנקבי גופו והדבר מציק לו, מתעוררים על האדם רחמים עצומים בשמיים ואז ״ברוגז רחם תזכור״. 

ולכן בימים אלו שאנחנו נמצאים בזמנים שלא היו כימים האלו מימות עולם, עלינו לתקן ולעבוד על עצמינו, לדעת לקחת את המצות שעושים נחת רוח בשמים ו״בתחבולות תעשה לך מלחמה״.  

וכך מצאנו אצל יעקב אבינו, כששמע על יוסף ש״חיה רעה אכלתהו״ לבש שק. משה רבנו, כשראה שגזרות קשות באות על עם ישראל, לבש שק. דוד המלך, השק היה צמוד איתו בכל מקום שהלך. וכן מרדכי היהודי לא הסיר את השק מבשרו. 

יודעים אנו בנפשנו שנים, שחבלי משיח מגיעים וזה יהיה או בחסד או בדין. ומרגישים אנו בחוש את הדברים וכל פעולה בחיים שלנו אנו מתרגמים אותה לגאולה ואיך ישפיע על ביאת המשיח בחסד. ולכן זכינו כל בני הקהילה הקדושה, לכל התורות שלומדים, ההנהגות, המנהגים, הם מיתוק הדינים וחסדים גדולים וכל קבלה של לימוד יומי, יש בה מסילות למקומות גבוהים וגדולים. 

ומבקשים אנו מכל בני הקהילה הקדושה, להיכנס לימי השובבי״ם בהכנעה גדולה ובקבלות גדולות ולדעת, שכל החיים חייב פשרות ואין בדור הזה שום ענין שאפשר להשיג ולנצח בלי פשרות. אבל בעניני מידת היסוד אין שום פשרה. יוסף הצדיק, כשאשת פוטיפר רצתה להחטיאו, השאיר את הבגד בידה וברח. מדוע לא התעכב עוד רגע לקחת את הבגד, שלא יהיה בידה ראיה להעליל עליו עלילה, אלא יוסף הצדיק שהוא מידת היסוד, לימד אותנו שלא ממתינים ואין פשרות, מיד בורחים, יוצאים, לא חושבים איך ומה יהיה. 

דברים של מידת היסוד הם אש. 
וידע האדם, יש שני סוגי עבירות. יש עבירות קשות, אבל שלא גורמות כעס להקב״ה, והקב״ה נותן זמן לשוב בתשובה. אבל עבירות של מידת היסוד אלו עבירות שמכעיסות את הקב״ה ומיד מעניש ולא ממתין. ואם חטא האדם ועדין לא נענש, יזדרז מיד לעשות תשובה, כי העונש התחיל והוא רק לא מצא ולא יודע עדין איפה העונש.

ויתחזק האדם בלימוד התורה, כי התורה היא התרופה היחידה למידת היסוד. והקב״ה אומר, ״בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה - תבלין״.
ובלי התורה אין תרופה ליצר הרע. וכבר מצאנו המעשה באותו תנא, ״שבאים״ שבו נערה יפת תואר והגיעו לעיר. ובני ישראל קדושים קיימו מצות פדיון שבויים ופדו את הנערה, אך פחדו היכן תהיה הנערה עד שישלחו אותה לבית הוריה. החליטו, בבית של התנא הגדול שהיה זקן וירא השם. וכך עשו, הניחו אותה בקומה שניה בביתו ולקחו הסולם. 

והנה יצר הרע הביא לתנא מחשבות רעות לחטוא. מיד התחיל לצעוק, ״נורא בעמרם״ יש אש אצל עמרם. מיד כל התלמידים הגיעו עם דלי מים לכבות האש. אמר להם, לא אש רגילה, אלא אש של יצר הרע. 
וקשה, מדוע צעק דווקא אש ולא דבר אחר. 
אלא, אש זה יצר הרע של עריות. ובקש מים, ומה זה מים, זה התורה הקדושה. רבי עמרם ביקש מהתלמידים מים של תורה, לנצח את היצר הרע. 

ולכן חובה עלינו לעמול בתורה. האדם חייב שיעורים קבועים, לימוד תורה קבוע ולא ללמוד מתי שנוח לו וטוב לו או שיש לו זמן, אלא לקבוע עיתים לתורה בספרים מסוימים, ללמוד גמרא כל יום, ללמוד הלכה כל יום, לקבוע ללמוד מוסר מספר מוסר קבוע, שכל החיים שלו יהיו מסביב לתורה. 

להיזהר ממה שאוכל ושותה, שכל פרנסתו תהיה נקיה ולא ח״ו גזל, כי כח הפועל בנפעל וכאשר האדם מאכיל את בניו כסף לא טהור או כסף שהגיע אליו שלא ביושר, הנפש של האדם מתעקמת. וכמה אנשים שראינו במשך ההסטוריה שהיו צדיקים וחסידים וילדיהם יצאו לתרבות רעה. 

ושאלו קדושים וצדיקים מדוע כך וענו ואמרו כי לא הקפידו בממון שנתנו לילדים שלהם. הכח של הכסף אם לא בא ביושר, הוא עושר שמור לבעליו לרעה וארור עושה מלאכת חבירו רמיה. כל פרוטה של חברך, יהיה חביב עליך כשלך. והרבה מפגם מידת היסוד מגיע מכסף פגום, שנכנס לחיי האדם. 

וגם אברהם אבינו שהיה מגייר את האנשים, כאשר ראה את לוט לא מקפיד בממון שלא שלו, עמד ואמר לו הפרד נא מעלי. מי שלא מקפיד בממון, תפרד ממנו. כי ההשפעה שלו רעה על האדם. וכבר רבנו הפלא יועץ זצוק״ל נותן עצה ותושיה, שאם יש לך חבר שכספו בא בדרך לא ישרה ואתה עושה איתו שותפות, תדע שבסוף תפסיד את כספך. כי כסף לא טהור וכסף טהור שמתחברים, בסוף שניהם נפסדים. ומכסף לא טהור מתרבים הפרצות בנפש האדם. 

הנפש היא עדינה מאוד מאוד וכל דבר אפילו הקטן ביותר, משפיע על הנפש. ואל ילמד האדם ויאמר הנה פלוני חטא ופשע וגזל ודבר רע והנה עברו כמה שנים ולא נענש, זה עצת היצר הרע. כי ״על הכל יביא אלוקים במשפט״. 

וכמה שמתארך הזמן לרשע, עונשו גדול כיהודה בן גרים שציער את רבי שמעון בר יוחאי ועד אחרי שיצא מהמערה נענש, ״על הכל יביא אלוקים במשפט״ וכל צער שעובר האדם יקבל אותו באהבה מרובה ויצדיק עליו את הדין ויאמר, ״משפטי השם אמת צדקו יחדיו״ ולא יהרהר על מדותיו של הקב״ה. ואם חברך ציער אותך, אל תנקום ואל תיטור, תצייר בנפשך שהלכת ברחוב ונפלת על הארץ וקבלת מכה וזה כואב. אתה לא תנקום בארץ, היא רק אמצעי שתקבל את המכה. כך חברך שציער אותך, אל תנקום, הוא רק אמצעי. 

תחפש במעשים שלך איפה הפגם שלך, וכאשר אדם מרגיש שאדם אחר רודף אותו ומצער אותו, ידע שעבר איזה עבירה ונברא מלאך רע והמלאך הזה התעבר באדם שרודף ומצער אותו. תעשה תשובה על העבירה, כך המלאך הרע יעלם והאדם שמצער אותך יפסיק לצער אותך. 

וסגולה גדולה למתק דינים מאדם שנרדף על ידי אחרים, ללמוד ענייני בניית בית המקדש. על ידי לימוד זה הרודפים את האדם נעלמים וכלים. 

וכן כמה שהאדם יזכה אחרים לקבל על עצמם ללמוד ספר דברים או יזכה להדפיס ספר דברים, הזכות עצומה ביותר. ויודעים אנו ידיעה ברורה, שהתיקון שלנו בדור הזה הוא להפיץ ולהגדיל ספר דברים בעולם. וכל מי שזוכה ללמוד ספר דברים או לחזק אחרים, ידע שהמליץ טוב הגדול בעולם שהוא משה רבנו, מליץ טוב עליו. 

אנו רואים בעצמנו, חולים בסרטן, שנה לא טיפלנו ואנו בתוך הנגיף עם חום וכאבים קשים. אך הכח של ספר דברים וכח הכלל עומד. ״יסור יסרני י-ה ולמוות לא נתנני״ כל הייסורים עומדים בהם מכח ספר דברים. 

ישתדלו צדיקים להעתיר בעדינו לרפואה וחיים ובע״ה יחד נזכה לראות משיח צדקינו בנקל. 

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה