מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר לחזק את הרבים בפייסבוק? האם מותר להעתיק במבחן? והאם כלב גורם לבעיות בפרנסה?

מקבץ שו"ת 103 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

| ח' אייר התשע"ט |
(צילום: shutterstock)
אא

1. נסעתי היום באוטובוס, והתיישב לידי גבר (אני כמובן שומרת נגיעה). לא היה לי נעים להגיד לו לא, כי גם לא ממש היה מקום באוטובוס. אפשר להגיד ש"הסכמתי". הוא התיישב לידי, ופשוט השתדלתי לשבת צמוד לחלון כדי לא לעבור על איסור נגיעה. השאלה היא האם נהגתי בסדר? או אסור לי בכלל לשבת ליד גבר, גם אם אין נגיעה שלא בכוונה?

מעיקר הדין מותר לאשה לשבת ליד גבר באוטובוס, ובלבד שתיזהר לשמור נגיעה ממנו (יעוין בספר בטהרת הבית חלק ב', מהדורת תשע"ט, עמוד קנ"ה). ואמנם רבות בנות נוהגות להחמיר על עצמן שלא לשבת ליד גבר כלל, ואשרי להם. אולם זוהי חומרא ולא מצד עיקר הדין. ולכן אם את רוצה להקל בזה, ובפרט במקום צורך, את רשאית בהחלט.

*  *  *

2. האם זה נחשב זיכוי הרבים כשמשתפים סרטונים מחזקים במגוון נושאים תורניים לכל החברים בפייסבוק?

אין כל ספק שכל מי שמעלה בפייסבוק דברים לזיכוי הרבים יש לו חלק גדול ועצום בהרבצת תורה ובהפצת תורה, הן בסור מרע והן בעשה טוב. זה ממש לגזול את הכלי של הטומאה ולהשתמש בו לקדושה. לוקחים את הפייסבוק, שהוא כלי מחטיא, ובמקום שהאדם שגולש בפייסבוק יראה דברי הבל, הוא זוכה ומתחזק בדברי תורה.

אשרי כל העוסקים בדבר.

ודאי שחובה כפולה ומכופלת להיזהר שבעל עמוד הפייסבוק לא יפול בחטאים, וישמור על עצמו בכל משמר שלא להיכשל במראות לא צנועים וכדו'. אם האדם לא שומר את עצמו - יוצא שכרו בהפסדו.

אין צורך לומר שמי שאין לו חשבון בפייסבוק, לא יפתח חלילה חשבון כדי להקשיב להרצאות של החברים. מדובר רק במי שיש לו חשבון בפייסבוק ולא רוצה להורידו, לפחות ניתן לו הרצאות ודברי תורה.

*  *  *

3. האם מותר לצפות בקוסם המודיע מראש שהכל אחיזת עיניים? האם יש צד להתיר גם לשיטתו של הרב עובדיה יוסף?

אמנם יש פוסקים שנוטים להקל לצפות בקוסם אם מודיע מראש שאין לו שום כוחות עליונים, אלא שיש לו חכמה ותחבולה מסוימת, וכל אחד יכול ללמוד לעשותה, וכל שכן אם הוא מראה לצופים דוגמא איך עובד אחד מהקסמים (ראה בשו"ת דברי יציב חלק יורה דעה חלק א' סימן נ"ז, ובשו"ת תשובות והנהגות חלק א' סימן תנ"ה, ובשו"ת דברות אליהו חלק ו' סימן ס"ב, ובשו"ת דברי דוד חלק ד' חלק יורה דעה סימן מ"א, ובספר אשרי האיש חלק יורה דעה חלק א' פרק י' סעיף כ"ז, ובספר שלחן ערוך המקוצר חלק ד' עמוד ת"י סעיף ג' והערה ט', ובספר שלהי דקייטא סימן ט"ו, ובקובץ אור ישראל גיליון ל"ו עמוד קמ"א. וע"ע בשו"ת אגרות משה חלק ח' חלק יורה דעה סימן י"ג אות א', ובספר קב ונקי סימן רע"ג).

אולם לפי דעת הגר"ע יוסף זצ"ל, יש איסור לצפות בקוסם, ולפי דעתו לא מועיל לומר לרואים שמדובר רק בזריזות ידיים, אלא בכל אופן אסור (ראה בשו"ת יביע אומר חלק ה' חלק יורה דעה סימן י"ד, ובשו"ת יחוה דעת חלק ג' סימן ס"ח, ובספרו טבעת המלך עמודים כ"א-כ"ב, וחזון עובדיה שבת חלק ג' עמודים ת"ק-תק"א, ופורים עמוד ר"א, ובמה שהביא בשמו בספר שלחן יוסף עמוד ק"ו סעיף ס"ח. וכן דעת הגר"ש וואזנר זצ"ל בשו"ת שבט הלוי חלק ה' סימן קכ"ט אות א'. וכן ע"ע בשו"ת ודרשת וחקרת חלק א' חלק יורה דעה סימן כ"ג, שמחמיר בזה).

(צילום: shutterstock)

 

4. האם מותר להעתיק במבחן לפי ההלכה?

אסור להעתיק במבחנים, כי יש בזה בוודאי משום גניבת דעת.

ולפעמים מדובר בגניבת דבר ממש, כי הנה לדוגמא אדם שמעתיק במבחן שמקבלים עליו לבסוף תעודה שאיתה אפשר לצאת לשוק העבודה, גורם לכך שכאשר יחפש עבודה יתכן שיקבלו אותו רק בגלל שהוא מחזיק בתעודה המעידה על כישוריו בתחום הרלוונטי, ונמצא אם כן שהוא גנב ממון מהמעסיק שקיבל אותו רק על דעת כן, ואילו היה יודע שהשיג תעודה זו במרמה לא היה מקבל אותו כלל.

מקורות: הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה (חלק חושן משפט חלק ב' סימן ל') וכן הגר"ש וואזנר זצ"ל בשו"ת שבט הלוי חלק י' (סימן קס"ג). וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק ז' (סימן ער"ה) ובספר עלינו לשבח חלק א' (עמוד תרמ"ב).

*  *  *

5. האם מותר לרקוד בחתונה בה מצלם גבר את הנשים (הריקודים בהפרדה)? הייתי בחתונה כזו ועשיתי שמח מאוד לכלה, והיא הייתה ממש אסירת תודה, ובכל זאת לא הייתי רגועה בעניין הזה שיש צלם... מה הדין?

עשית מצוה גדולה, לשמח כלה ביום חתונתה.

יש האומרים כי מאחר שהצלם עסוק באומנותו, אין חשש להכשלתו בהרהורי עבירה.

לכתחילה יש לשכור צלם לעזרת גברים, וצלמת לעזרת הנשים.

*  *  *

6. שמעתי שיש עניין עם כלבים בבית, שזה יוצר בעיות בפרנסה וכולי. קניתי כלב לפני חודש ושמתי לב שפתאום אין לי עבודה. אני מוצא את עצמי בבית, מחפש עבודה... האם באמת יכול להיות שהכלב עושה בעיות בפרנסה?

לא ידוע לי מקור שגידול כלב גורם לבעיות בפרנסה.

מומלץ להקפיד על ברכת המזון בכוונה וכהלכה, שזה מסוגל מאוד לפרנסה טובה ומסודרת, וכמו שכתב בספר החינוך (מצוה ת"ל) שקיבל מרבותיו, שהזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין לו כל ימיו בכבוד.

(צילום: shutterstock)

 

7. אני רוצה מאוד להירשם לקורס אומנות, וחשבתי על פיסול וקדרות. השאלה שלי: מהי ההגדרה של פסל שבאיסור "לא תעשה לך פסל", מה מותר לעשות ומה אסור? האם מותר לעשות פסלוני נוי קטנים לצורכי קישוט (למשל חיות שונות)?

אשמח להסבר בנושא כדי לא להיכשל חלילה באיסור מהתורה הקדושה.

א. יש להיזהר מלפסל צורת שמש, ירח וכוכבים, כי יש בזה איסור גמור (שלחן ערוך יורה דעה סימן קמ"א סעיף ד').

ב. אסור לפסל צורת אדם כשהיא שלימה בכל איבריה. אבל מותר לפסל צורת ראש לבד, או גוף בלא ראש. וכן אם מחסירים אבר אחד, אזי הדבר מותר (שלחן ערוך והרמ"א שם סעיף ז'. שו"ת יביע אומר חלק ג' חלק יורה דעה סימן ח', וחלק י' חלק יורה דעה עמוד שעב ד"ה והנה).

ג. לעומת זאת, מותר לך לפסל כל סוגי צורות הבהמות, חיות, ועופות, ודגים, וצורות אילנות, ודשאים (שלחן ערוך שם סעיף ו, ובש"ך סק"ל).

*  *  *

8. האם מותר לחתוך בשבת עוגה, שעל גביה ציפוי עם צורות של פסים וכדומה? למשל, ציפוי של קצפת, ומעליו ריבת חלב בצורה של קורי עכביש או פסים.

עוגה שכתובים עליה אותיות או ציורים מצבע מאכל, מעיקר הדין אפשר להקל לחתוך אותה בסכין. אבל עדיף להחמיר לשברה בפה דרך אכילה. אבל אם האותיות או הציורים נעשו מגוף העיסה, מותר בפשיטות לחתוך אותה בסכין (חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ה' עמוד ר"ו).

*  *  *

9. אני חייל בן 18 וחצי. אבי נפטר לפני 11 שנה, ומאז אני זה שעושה קידוש בבית. לא מזמן קרוב משפחה שעשה איתנו שבת אמר שאני לא צריך לקרוא אשת חיל, מפני שאיני נשוי. האם אני פטור מלקרוא אשת חיל?

גם מי שאין לו אישה אומר "אשת חיל" בליל שבת, כי עיקר טעם אמירתו הוא כמו שכתבו בסידור השל"ה והיעב"ץ, שהוא מכוון כנגד השכינה.

וראה עוד https://www.hidabroot.org/question/247199

*  *  *

10. אשמח לדעת בצורה מפורטת לגבי אשה שצריכה ללדת בשבת, האם להזמין אמבולנס או שהבעל יכול להסיע אותה, ומאיזה שלב.

עדיף להזמין מונית של גוי או אמבולנס, ולא לנסוע לבד.

ניתן להזמין מונית כאשר יש צירים סדירים כל חמש דקות או כאשר היולדת מרגישה שזמן הלידה קרובה.

בנסיעה לבד יש חששות רבות של חילול שבת שלא לצורך.


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (19 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים