מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר לעשות ניתוח פלסטי? איך יהיה מקום בעולם אחרי תחיית המתים? והאם לקב"ה יש רגשות?

מקבץ שו"ת 98 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

| ד' אדר ב' התשע"ט |
(צילום: shutterstock)
אא

1. שמעתי שאסור להחזיק כלב בבית. האם זה נכון? ומה מקור ההלכה?

אם הוא לא "כלב רע" (דהיינו שהוא לא נובח על בני אדם) - אין איסור הלכתי בגידול כלב כזה בבית. אולם אם הוא בגדר "כלב רע", אסור לגדלו אלא אם כן הוא קשור היטב.

ראי גם: https://www.hidabroot.org/article/1483
 
מקורות: ראה שלחן ערוך חושן משפט (סימן ת"ט סעיף ג') ושלחן ערוך הרב (הלכות שמירת גוף ונפש סעיף ג'). וע"ע בשו"ת עטרת פז חלק ג' (חלק חושן משפט סימן ח').

* * *

2. מה הדין עם ברכה בקול רם, כאשר כפי הנראה לא יענו אמן? האם בכל זאת לברך בקול, או שכדאי לברך בשקט לעצמי - כי אם יש מישהו ששמע ולא ענה אמן יבוא לידי עבירה, ואז יוצא שבאתי לתקן ויצאתי מקלקל?

ראה בחסד לאלפים (סימן רט"ו אות ג') שכתב, שהן אמת שלפי גודל השכר שיש להזהיר בעניית אמן כתיקונו, ראוי לירא את ה' במצוותיו חפץ להיות זהיר וזריז לברך ברכותיו בקול רם, כדי להיות זוכה ומזכה את אחרים עמו. אבל אם חושש שיש שם בני אדם שאינם מהוגנים, שאינם זהירין בעניית אמנים כראוי, אפשר שההעדר טוב ויותר טוב שיברך בלחש. ואם יש שם מיראי ה' שזהירים במצוות יעשה את שלו לברך בקול רם השומע ישמע ויענה, ועליהם תבא ברכת טוב. וכן ראה עוד בבן איש חי (שנה א' פרשת מסעי אות י"ד) שכתב, שאם המברך על איזה דבר לעצמו רואה דהשומעין מזלזלים באמן ואין עונין - טוב שיברך בלחש, כדי שלא ישמעו הברכה ויבואו לידי מכשול, וציין לדברי החסד לאלפים הנ"ל.

* * *

3. הייתי רוצה לדעת האם מותר לאישה לעשות ניתוח פלסטי? והאם מותר לעשות ניתוח אף כדי ליישר אותו?

מותר לך לעשות ניתוח פלסטי באף, רק יש להקפיד שהניתוח יעשה על ידי רופא מומחה ובעל ניסיון רב, וזריז וזהיר במלאכתו, שלא תצא תקלה מתחת ידו.

מקורות: כן דעת רוב פוסקי הדור האחרון, שמותר לאשה לעשות ניתוח פלסטי כדי לשפר את צורתה ויופייה, ושאין לחוש בזה משום הא דנפסק בשלחן ערוך חושן משפט (סימן ת"כ סעיף ל"א) שאסור לאדם לחבול בעצמו, ע"ש - מכמה טעמים:

א. איסור זה לא שייך אלא כשחובל בגופו בדרך ביזיון, וכמו שכתב בשו"ת יהודה יעלה (חלק יורה דעה סימן רמ"ט ד"ה אבל) להוכיח כן ממה שכתב הרמב"ם (פרק ה' מהלכות חובל הלכה א') כל המכה אדם בדרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה, ע"ש. ועל פי זה כתבו בשו"ת אגרות משה חלק חושן משפט חלק ב' (סימן ס"ו) ובשו"ת מנחת יצחק חלק ו' (סימן ק"ה אות ב') ובשו"ת יביע אומר חלק ח' (חלק חושן משפט סימן י"ב אות א') שאין בעשיית ניתוח פלסטי משום איסור חובל בעצמו, ע"ש.

ב. כל האיסור לחבול בעצמו הוא דווקא כשאינו עושה כן לצורך הסרת צער. אולם אם עושה כן כדי להסיר צער מעצמו הדבר מותר (יעוין שו"ת חלקת יעקב מהדורת תשנ"ב, חלק חושן משפט סימן ל"א, ושו"ת אגרות משה שם, ושו"ת בית אבי חלק ב' סימן קנ"ב, ושו"ת משנה הלכות חלק ד' סימן רמ"ו, ושו"ת יביע אומר שם).

ג. היות שלגבי אותה אישה שעושה את הניתוח תיקון הוא אצלה ולא חבלה, אין זה בגדר חובלת בעצמה (ראה שו"ת חלקת יעקב שם אות ה', ושו"ת מנחת שלמה חלק ב' סימן פ"ב אות ז', ושו"ת שערי עזרא חלק ב' סימן קנ"ג).

עוד כתבו לדון אם מותר לאישה להכניס את עצמה לסכנה שיש בניתוח בשביל שיפור צורתה ויופייה, ויעוין בשו"ת מנחת יצחק (שם) שהניח דין זה בצריך עיון, ע"ש. אולם רוב האחרונים כתבו להקל בזה, יעוין בשו"ת חלקת יעקב (שם) שהיכי שמצטער והרופאים מומחים מבטיחים לו לרפאות על ידי ניתוח, מותר לסמוך עליהם, אמנם מובן מאליו דצריכין לדקדק על מומחים גדולים שכבר איתמחי, ועל מקומות כאלו שיש בשם כבר הטעכניק לחכמת הניתוח, ויבטח בה' שהוא ישלח לו רפואתו על ידי טבע הרפואות ועל ידי רופא זה וכו', ע"ש. וכן כתבו כיוצא בזה בשו"ת בית אבי ושו"ת משנה הלכות (שם), ע"ש.

ויעוין עוד בשו"ת יביע אומר (שם אות ב') שהביא מספר ישיב משה (עמוד רפ"ב) שכתב, ועל השאלה ששאלתי ממורי ורבי הגרי"ש אלישיב האם מותר לאדם לעשות ניתוח פלסטי על ידי הרדמה כללית, כדי לייפות בזה את פרצופו, אע"פ שידוע שבכל הרדמה וניתוח יש חשש סכנה. השיב לי מורי ורבי, שמותר לכתחילה לעשות כן, ואין לחוש בזה משום סכנה, כי רק הרדמה עמוקה מאד וארוכה יש בה חשש סכנה, אבל ניתוח כזה שאינו לוקח יותר משעה אין בו חשש אמיתי, וכן בהרדמה שלפניו, ע"ש.

וע"ע מה שכתבו בעניין זה בשו"ת ויצבור יוסף חלק א' (סימן מ"ט) ובשו"ת עטרת פז חלק ג' (חלק חושן משפט סימן ז') ובשו"ת יבא ידיד (חלק חושן משפט סימן קפ"ה) ובשו"ת משנת יהושע חלק א' (סימן קכ"ז).

* * *

4. למדתי שכל התיאורים בתורה על בורא עולם שהוא כועס וכדומה, זה רק בכדי לסבר לנו את האוזן. אך עלתה לי על זה קושיה: הרי אנחנו, בני האדם, יש לנו רגשות. אנחנו כועסים, עצובים, אוהבים וכדומה, והרגשות שלנו הם בעצם הנשמה שלנו. היא זו שמרגישה. וכתוב בנפש החיים שאנחנו חלק אלוק ממעל, כלומר הנשמה שלנו היא ממש חלק מבורא עולם. אז למה אי אפשר להגיד שלבורא עולם יש רגשות? בנוסף, אם אין לו רגשות, אז אולי הוא לא באמת אוהב אותנו, כי אין מושג של רגשות אצל בורא עולם?

לאלוקים ודאי אין רצונות כפי שלנו יש, אך אין זה אומר שאין לו רצון כלל (אחרת לא היה בורא את עולמו ואת האדם), אלא שרצונו ואהבתו לא ניתנים להמחשה אנושית, כפי שייחודו לא ניתן להשוואה לאף "אחד" שאנו מכירים במציאותנו, אך נשתמש במילה "אחד" כדי לציין שאיננו שניים.

התייחסתי לנושא המאוד-מורכב-הזה במאמרי "האם לאלוקים יש רצונות?"

https://www.hidabroot.org/article/218147

האם האלוקות דומה למחשב חסר רגש?

https://www.hidabroot.org/article/123667

נ.ב.

לגבי המושג "חלק אלוק ממעל", רבים הוציאו אותו בטעות מהקשרו. ראה הסבר:

https://www.hidabroot.org/article/230321

https://www.hidabroot.org/article/230537

* * *

5. האם מותר לברך בלי כיפה?

אסור לברך בלי כיפה, היות שאסור להוציא שם ה' מפיו בראש מגולה (שלחן ערוך אורח חיים סימן צ"א סעיף ג').

(צילום: shutterstock)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. אחרי שמתים יחיה קל ברוב חסדו, איך יהיה מקום לכולם בעולם?

על השאלה איך יהיה מקום בעולם לכל האנשים אחרי תחיית המתים, יעוין במדרש תנחומא (פרשת צ"ו סימן י"ב) שאמרו שם, אף לעתיד לבוא כך אני עושה בציון, כל אותן האוכלוסין מן אדם הראשון עד שיחיו המתים היכן הם עומדין, והם עתידים לומר צר לי המקום גשה לי ואשבה, מה אני עושה להם אני מרחיבה שנאמר "הרחיבי מקום אהלך", ע"ש.

וכן כתב היעב"ץ (בפירוש למעמדות ליום הששי) שלאשר יאמין בנסי התורה ובדברי חז"ל לא יפלא זה בעיניו ואין כאן שאלה כל עיקר, וכי לא מצינו דוגמתן בעולם הזה כמה פעמים שהמועט מחזיק את המרובה וכו', אם כן היפלא מה' דבר כזה לעתיד כי יברא ה' חדשות בקרב הארץ להוליד גופות ולהצמיח מוצא נפשות, ולא יבצר ממנה התרחבה יריעות משכנותיה להחזיק צאצאיה ולא יצרו להם מגרשות, ע"ש. וע"ע מה שכתב בזה בספר מגדים חדשים על מסכת ברכות (עמוד י"ד אות כ"ב).

* * *

7. האם נפטר יכול לראות מהשמיים לראות את מה שקרוביו עושים בעולם, כגון מעשים טובים, או שולחן שבת ערוך? האם יש לו אפשרות לראות את זה?

הנפטר יודע ורואה את מה שאנו עושים בעולם הזה. מלבד הראיה שלו את הקורה איתנו, הוא גם שמח ומקבל שכר אם יוצאי חלציו עושים מצוות ומעשים טובים, וחלילה להפך, אם חוטאים, הוא סובל בעולם האמת וכידוע. מה טוב לו לנפטר לראות את יוצאי חלציו הולכים בדרך השם, שומרים את השבת, ומכבדים אותה כראוי.

* * *

8. יש עניין שמתחלקים באמירת ספר תהילים. האם זה נחשב כאילו קראנו ספר שלם?

מובא בשדי חמד (מערכת מ' אות קצ"ח) שמצווה שעושים אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל אחד נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדו. ומטעם זה נוהגים כל בית ישראל לעשות חברת ש"ס ומחלקים הש"ס בין כמה בני אדם שכל אחד לוקח מסכתא אחת, ועושים סיום פעם אחת בשנה. ושורת הדין נותנת שיטול כל אחד שכר טוב כאילו למד כל הש"ס כולה, ע"ש עוד בדבריו. ולפי זה, גם בתהילים מחולק זה נחשב כאילו כל אחד קרא את כל ספר תהילים.

 

9. האם ישנו איסור הלכתי לשים עגיל שני באוזן?

אין איסור לעשות יותר מחור אחד, אולם אין לתלות עגילים בפיזור באוזן בצורה שמושכת את העין. מותר לתלות עגיל נוסף בצמוד לעגיל הרגיל בצורה שאינה מושכת את העין.

* * *

10. כאשר מתפללים על אדם שימצא זיווג, יש להזכיר את שם אביו או אמו?

יש להזכיר את שם האם (יעוין בשו"ת יביע אומר חלק ב' חלק אורח חיים סימן י"א).


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 3.4 (122 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים