כללי - שאל את הרב

האם אדם שמדבר לשון הרע מאבד את כל זכויותיו?

ו' אדר ב' התשע"ט | 13.03.19 00:00

שאלה

ידוע לי שעל לשון הרע, המדבר מאבד את זכויותיו לטובת מי שדיברו עליו, והעוונות של ההוא שדיברו עליו עוברות למדבר. ורציתי לשאול:

א- מה הכוונה, האם נמחק ממנו המצוות לגמרי, או שהם מועתקות לשני? וכן האם העבירות של השני נמחקות ממנו(ללא תשובה), או שהן מועתקות?

ב- האם מספיק לדבר פעם אחת לשון הרע בשביל כל הנ"ל? ואם לא אז מתי זה כן קורה?.

ג- האם וכיצד ניתן להחזיר את הזכויות( במקרה שהן נמחקות ולא מועתקות).

ד- כיצד ניתן לעשות תשובה על עבירות של השני אם בכלל לא יודעים מהם (במיוחד ע"פ דברי החובות הלבבות, שאמר שהדבר הראשון בתשובה, זה לדעת שעבר) ? או שמספיקה התשובה על חטא לשון הרע גרידא? ואיך אפשר לעשות תשובה על לשון הרע?.
תודה רבה רבה. (אשמח לקבל עוד מידע בעניין ומקורות אם אפשר, תודה ענקית)

תשובה

שלום רב,

1. עצם הדבר שהמספר לשון הרע על אדם מסויים גורם לכך שלוקחים ממנו זכויות ומעבירים אותם לאותו אדם, וכן שלוקחים עבירות מאותו אדם ומעבירים אליו מבואר כבר בדברי הראשונים, יעויין בחובת הלבבות (שער הכניעה פרק ז') ובספר ארחות צדיקים (שער הענוה, ד"ה השלישי), ע"ש. וכן הוא בספר מגיד מישרים (פרשת ויקהל), ע"ש.

ועניין זה שהמספר לשון הרע מפסיד מזכויותיו יש לו כבר מקור בדברי המדרש שוחר טוב על תהילים (פרק מב) שאמרו שם על הפסוק במגילת קהלת (פרק ה פסוק ה) "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך", מדבר בלשון הרע וכו', "למה יקצף האלקים על קולך", על אותו הקול שהוצאת בפיך ואמרת לשון הרע על חברך. "וחבל את מעשה ידך", מעט תורה שיש בידך, אתה מאבדה, ע"כ.

וכתב החפץ חיים בספרו שמירת הלשון חלק א' (שער הזכירה פרק ז') שפשוט שכוונת המדרש הוא כמו שכתבו הספרים הקדושים, שמי שמדבר לשון הרע על חברו, הוא גורם שנוטלין ממנו זכויותיו שעשה עד עתה ונותנין לחברו, ע"ש.

2. כפי הנראה אותו אדם שמספר לשון הרע מפסיד רק חלק מזכויותיו ולא את כל זכויותיו, וכן אינו מקבל את כל העבירות של אותו אדם שדיבר עליו אלא רק את חלק מהם (כך נראה מדברי חובת הלבבות, וארחות צדיקים, ומגיד מישרים הנ"ל. וע"ע בספר מכתב מאליהו חלק ד' עמוד 214).

3. יש שכתבו שדוקא מי שהוא בעל לשון הרע, דהיינו שפיו הפקר ואינו מקפיד על איסור לשון הרע כלל, הוא זה שלוקחים ממנו זכויות ומעבירים אליו עבירות של זולתו, אולם מי שדיבר לשון הרע באקראי אין לוקחים ממנו זכויות ולא מעבירים אליו עבירות כלל (תשובת הגר"ח קניבסקי שליט"א, הובא בספר הליכות חיים חלק ב' תשובה תה. וכן צידד הגרי"ח סופר שליט"א בקובץ הבאר, כד, עמוד נו).

4. אם המספר לשון הרע חזר בתשובה שלימה, ופייס את חבירו והשיג מחילתו, הזכויות שהפסיד חוזרות אליו, וכן העבירות שעברו אליו מחבירו נמחלות לו (יעויין בדרשות החתם סופר לז' אדר שנת תקצ"ו, ובספר דברי יואל על התורה חלק ה' עמוד תנא, ובשו"ת אז נדברו חלק יד' סימן סט, ובספר גם אני אודך על עניינים בש"ס חלק ב' סימן עו בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א, ובמה שכתב הגרי"ח סופר שליט"א בקובץ הבאר שם. וכתב בספר אילת השחר על ס' ויקרא פרק יט פסוק טז שמכל מקום הזכות שיש לו במה שמוחל, שוקל הרבה כנגד כל הזכויות שעברו אליו והחזירם ע"י מחילתו, ע"ש. אמנם יעויין בשו"ת אבן ישראל חלק ט' סימן קסד אות א).

בברכה, 

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (2 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר