יהדות

הלכות שבת: אוהל ומחיצה

האם מותר לפתוח ולסגור את גגון העגלה בשבת? האם מותר לפרוס כיסוי ניילון על העגלה כדי שלא יתרטב התינוק בגשם? האם מותר לכסות בשבת בריכה הנמצאת בחצר? האם מותר להניח צלחת על קנקן שתיה כדי שלא יפלו לכלוכים לשתיה? האם מותר לתלות תמונה על מסמר הקבוע בקיר?

  • ט' אלול התשע"ח
(צילום: Shutterstock)(צילום: Shutterstock)
אא

פתיחת וסגירת גגון העגלה

האם מותר לפתוח ולסגור את גגון העגלה בשבת?

אע"פ שאסור לפתוח אוהל בשבת ואפילו הוא אוהל עראי (שו"ע סימן שט"ו ס"א), מ"מ אם הוא עשוי כגוף אחד וכיחידה אחת כגון גגון המורכב לעגלה, מותר מעיקר הדין לפותחו בשבת, דאין זה נחשב כעשיית אוהל חדש אלא רק סידור האוהל הקיים (משנ"ב ס"ק כ"ז בהבנת רש"י והמג"א, חזו"א סימן נ"ב אות ו' על פי השו"ע בסימן שט"ו ס"ה בדין כסא טרסקל[א]), ויש אוסרים[ב] (שו"ת נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סימן ל', אגרות משה ח"ד סימן ק"ה סוף אות ג', שבט הלוי ח"ג סימן נ"ד, אול"צ ח"ב פכ"ח תשובה ב').

ולכן מעיקר הדין מותר לפתוח ולסגור את גגון העגלה בשבת, והמחמיר לפותחו מערב שבת כשיעור טפח (8 ס"מ) כדי שבשבת יוכל לכל הדעות להוסיף עליו מדין תוספת אוהל, תבוא עליו ברכה (חזו"ע שבת ה' עמוד ש"ב). וכן בשעה שחוזר ומקפל את גגון העגלה נכון להחמיר שלא לקפלו לגמרי, אלא ישאיר שיעור טפח (מדין סתירת אוהל לפוסקים האוסרים).

 

פריסת כיסוי ניילון על עגלה

האם מותר לפרוס כיסוי ניילון על העגלה כדי שלא יתרטב התינוק בגשם?

אם גגון העגלה פתוח מלפני שבת טפח (8 ס"מ) יכול לפרוס את כיסוי הניילון מדין תוספת אוהל עראי שהותרה בשבת (סימן שט"ו ס"ב). ויתחיל לפרוס הניילון מהצד הפתוח כלפי מטה ולא להיפך (חזו"א סימן נ"ב אות ח').

ואם לא פתח את גגון העגלה קודם השבת, אסור לו לפרוס את הניילון על גבי העגלה שהרי מאהיל בכך על התינוק, אכן יכול לפתוח בשבת את גגון העגלה (למתירים הנ"ל בתשובה הקודמת וכך נוקטים מעיקר הדין הלכה למעשה) ואז לפרוס הניילון[ג] (שש"כ פכ"ד הערה מ"ו בשם מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל, וטעמו דמה שמתירים לפותחו הוא משום שדנים אותו כפתוח מערב שבת ולכן נחשב כמוסיף על האוהל).

ואין חילוק בכל זה בין סתם ניילון לבין ניילון המיוחד לעגלה[ד].

וכשאין גגון לעגלה מותר לומר לגוי לפרוס את כיסוי הניילון בשבת, משום שקטן דינו כחולה שאין בו סכנה שצרכיו נעשים על ידי גוי, או על ידי יהודי בשינוי (סימן שכ"ח סי"ז), וכשאי אפשר בשינוי מותר כרגילותו (משנ"ב שם ס"ק ק"ב, וע"ע בהליכות שבת ח"א עמוד קע"ז).

 

כיסוי בריכה בשבת

האם מותר לכסות בשבת בריכה הנמצאת בחצר?

על פי המבואר בשו"ע (סימן שט"ו סעיף י"ג) אסור לכסות סיר גדול או חבית גדולה (שמחזיקה ארבעים סאה ויותר, ורחבה לפחות שתי אמות - 98 ס"מ[ה]) על פני כולה, משום איסור אוהל[ו]. והוא הדין לכיסוי בריכת חצר שאין לכסותה על פני כולה.

אלא שישנם כמה אופנים שבהם מותר לכסות בריכה בשבת[ז]:

א. לא לכסות את כל הבריכה אלא להשאיר חלק ניכר ממנה מגולה[ח] (שו"ע שם).

ב. אם המים גבוהים עד סמוך לשפה באופן שיש פחות מטפח (8 ס"מ) בין המים לכיסוי הבריכה - מותר לכסות, לפי שאין אוהל בחלל פחות מטפח (שם).

ג. אם קודם השבת קשר את הברזנט או הכיסוי לצד אחד של הבריכה באזיקונים וכדו', יכול בשבת לכסות את הבריכה לפי שדינו ככיסוי המחובר בצירים שנחשבים כיחידה אחת וכגוף אחד (משנ"ב ס"ק מ"ח).

ד. נחלקו האחרונים אם מותר לכסות את החבית או הסיר בכיסוי המיוחד להם (שמשתמש בו כל הזמן לשם כיסוי), דעת המג"א (סק"ו) לאסור, וכן פסק המשנ"ב (ס"ק מ"ח). ואילו דעת הט"ז להתיר, וכן פסקו הבא"ח (פרשת שמות ס"י) והחזו"ע (שבת ה' עמוד ד"ש - ש"ה).

ולפי זה בכיסוי ניילון המיוחד למידות הבריכה באנו למחלוקת האחרונים הנ"ל שלדעת הט"ז הבא"ח והחזו"ע מותר לכסות, ולדעת המג"א והמשנ"ב אסור לכסות.

אלא שבכיסוי זה יש להסתפק שמא אף לדעת המשנ"ב יש להתיר, על פי מה שכתבו הפוסקים שכיסוי עם ידית דינו ככיסוי המחובר בצירים[ט], ומכיון שכיסוי הבריכה מתאים בדיוק לפי מידות אורך ורוחב הבריכה יתכן שדינו ככיסוי עם ידית שמותר.

ה. אם פרס את כיסוי הבריכה לפני השבת שיעור טפח (8 ס"מ) ורוצה להמשיך לכסות הבריכה בשבת נחלקו הפוסקים, לדעת המשנ"ב (שעה"צ אות נ"ט) והבא"ח (ש"ש פרשת שמות -  סעיף י"א) הדבר מותר[י], ואילו לדעת החזו"ע (שבת ה' עמוד ש"ה) אסור[יא].

 

הנחת צלחת על קנקנן שתיה

האם מותר להניח צלחת על קנקן שתיה כדי שלא יפלו לכלוכים לשתיה?

על פי המבואר בשו"ע (סימן שט"ו סעיף י"ג) אסור לכסות סיר או חבית גדולה (שמחזיקה ארבעים סאה ויותר, ורחבה לפחות שתי אמות – 98 ס"מ) על פני כולה, משום איסור אוהל.

והנה לכאורה לפי זה היה מקום להתיר לכסות את קנקני השתיה משום שהם בכלל כלים קטנים שאין איסור לכסותם, מ"מ מחדש המשנ"ב (סימן שט"ו ס"ק מ"ח) בשם הפמ"ג (משבצות זהב סק"ד) שכיון שהובאו לכאן בשבת נחשב כאילו עשה את המחיצות מחדש במקום זה[יב], וכשחוזר ומכסה את הכלי הרי שעשה גם גג וגם מחיצות שזה אסור בשבת אפילו בכלים קטנים.

ולכן אסור לכסות קנקני שתיה בצלחת משום איסור אוהל, אא"כ יש פחות מטפח בין השתיה לכיסוי (שו"ע שם ובמשנ"ב ס"ק מ"ט, דבפחות מטפח אין על כך שם אוהל). ובכיסוי המיוחד לכך תלוי במחלוקת הפוסקים הנ"ל (תשובה ג') ואם יש בו גם ידית מותר לכולי עלמא[יג] (כנ"ל בתשובה הקודמת ובהערה ט').

 

העמדת מחיצה בין גברים לנשים

האם מותר לשים מחיצה בין גברים לנשים בעת שיעור תורה?

השו"ע פוסק (סימן שט"ו ס"א) מותר לעשות מחיצת עראי בשבת, ולא גוזרים איסור בעשיית מחיצת עראי אטו מחיצת קבע (שיש בעשייתה איסור דאורייתא של תולדת מלאכת בונה) כפי שגזרנו באוהל עראי, לפי שעיקר האוהל הוא הגג שמאהיל ומגן על האדם מפני החמה והגשמים, ולכן גזרו בו משום אוהל קבע, משא"כ מחיצות עראי לבד לא נחשבים כאוהל כלל[יד] (משנ"ב סק"ג).

מ"מ ממשיך השו"ע וכותב שמחיצה המתרת אסור לעשותה בשבת, אפילו היא מחיצת עראי (פחות משמונה ימים), ולכן סוכה שהיה לה רק שתי דפנות, אסור להוסיף לה מחיצת עראי כדופן שלישית, משום שנחשבת מחיצה זו כבנין, דעל ידה הוכשרה הסוכה[טו].

וכן אסור להעמיד מחיצה כנגד המתפלל כדי שיוכל לשבת בפניו, משום שהיא מחיצה המתרת האסורה בשבת[טז].

אולם מותר להעמיד מחיצה הנעשית לצניעות (רמ"א שם בשם הטור), כגון בין גברים לנשים בשעת הדרשה או בשבע ברכות (משנ"ב שם בסק"ה בשם המרדכי), ואין זה נחשב כמחיצה המתרת )אע"פ שאסור לגברים ונשים לשבת יחד באופן שרואים אחד את השני[יז]), לפי שאין ההיתר נובע מדין מחיצה והפרדת רשויות בין הגברים לנשים, אלא מדין כיסוי והסתר שלא יראו אחד את השני אף שאין בו דיני מחיצה וכגון שהסדין נע ונד ברוח מצויה או שגבוה ג' טפחים מעל הקרקע, ולכן לא שייך להחשיב מחיצה זו כמחיצה המתרת (שו"ת אז נדברו חי"ג סימן ט'[יח]). 

 

תליית תמונה בשבת

האם מותר לתלות תמונה על מסמר הקבוע בקיר?

לדעת המגן אברהם (סימן שט"ו סק"ב (מותר לתלות תמונה או שעון על מסמר הקבוע בקיר אפילו אם עתידים להישאר שם זמן מרובה[יט], וכן פסקו המשנ"ב (סק"ז) האגרות משה (ח"ה סימן כ"א) והחזו"ע (שבת ה' עמוד שט"ו).

אולם לדעת החזו"א (סימן נ"ב אות י"ג) אסור לתלות תמונה או שעון אם עתידים להישאר שם באופן קבוע (יותר מ - 7 ימים), דאף שאין בכך איסור אוהל, מ"מ יש בזה איסור מוסיף על הבניין, ואף איסור מוקצה[כ] (חזו"א שם סימן מ"ג ס"ק י"ז. אורחות רבינו ח"ה עמוד ק"א שמרן החזו"א זצוק"ל אסר להוריד ולתלות תמונות התלויות על הקיר, ואם נפל אסר להחזירו למקומו, ואף אסר לטלטלו מדין מוקצה).

ולעניין הלכה, מותר מעיקר הדין לתלות ולהוריד תמונה מהקיר ואין בזה איסור אוהל בונה או מוקצה, ומ"מ כיון שבדרך כלל אין הכרח לתלות את התמונה או השעון דווקא בשבת, ראוי להחמיר ולהימנע מלתלותם בשבת כדי לחוש לשיטת החזו"א[כא].

 

הנאה מאוהל שנעשה בשבת

שמיכה שנפרסה בשבת על גבי העמודים שבחצר, האם מותר לשבת בצל השמיכה?  

אוהל עראי אסור לעשותו מדרבנן, כמבואר בשו"ע (סימן שט"ו ס"א) ובמשנ"ב (סק"ב ובשעה"צ אות ב'[כב]), ולכן אם עבר ועשה זאת בשוגג מותר ליהנות ולשבת בצל השמיכה בשבת, כדין כל איסור דרבנן שעשהו בשוגג שמותר ליהנות ממנו בו ביום, כמבואר ברמב"ם (פרק כ"ג מהלכות שבת הלכה ח') ובבה"ל (סימן שי"ח ס"א ד"ה המבשל בשבת בשם הגר"א. וע"ע בהליכות שבת ח"א עמ' ר"א - ר"ב).

ואם עשהו במזיד אסור ליהנות ולשבת בצל השמיכה בשבת. וכן מבואר מדברי השו"ע (סימן שס"ב ס"ג) דהעושה מחיצה המתרת בשבת כדי להתיר הטלטול באותו מקום, אם עשהו במזיד אסור ליהנות ולטלטל שם, ואם עשהו בשוגג מותר ליהנות מהמחיצה ולטלטל שם בשבת.

וכן אוהל שעושים הילדים למשחק שאסור לעשותו, מ"מ אם עשו זאת בשוגג מותר ליהנות ממנו בשבת. ואסור לפרקו מדין סותר (עי' סימן שט"ו ס"ד).

 

עשיית מחיצת עראי מלבנים

מחיצת עראי האם ניתן לעשותה ע"י לבנים (שייחדם לכך דאינם מוקצה)?

הבה"ל (סימן שט"ו ס"א ד"ה ואין מחיצה אסורה) מקשה מדברי הגמרא (ביצה לב ע"ב) אבנים של בית הכסא מותר לצדדן ביום טוב. דהיינו, ההולך בשדה והוצרך להתפנות יכול לקחת אבנים ולשים מארבע רוחות וליצור כעין בית כסא כדי שיוכל להתפנות שם, ומסיקה הגמרא שהטעם שאין בזה איסור בניין ביצירת המחיצה לפי שעשה רק מחיצות ללא גג שאיסורו מדרבנן בלבד, ובמקום כבוד הבריות לא העמידו חכמים דבריהם (וכן פסק השו"ע בסימן שי"ב ס"י).

משמע מדברי הגמרא שרק במקום כבוד הבריות התירו לעשות את מחיצת האבנים, וקשה הרי זו מחיצת עראי[כג] (שאינה מחיצה המתרת), ואם כן היה להתירה גם שלא במקום כבוד הבריות כדין מחיצת עראי המותרת בשבת.

מתרץ הבה"ל שתי תירוצים שמהם יוצא השלכה הלכתית למעשה:

תירוץ א' - במחיצת אבנים החמירו חז"ל יותר ואסרו אף עשיית מחיצת עראי, כיון שהרגילות להשתמש באבנים לבניין קבע, ורק במקום כבוד הבריות התירו עשיית מחיצת  עראי מאבנים.

אולם בשאר מחיצות כגון וילון סדין וכדו' שאין דרך להניחם שם בקביעות לא החמירו רבנן והתירו לעשותם באופן עראי בשבת. ולכן מותר לתלות שמיכה על מסמרים קיימים כדי להגן מהשמש או לתלות וילון על מוט קיים.

לפי זה יוצא שאף שהותר לעשות מחיצת עראי בשבת, מ"מ אסור לעשותה על ידי לבנים (באופן שייחד אותם דאינם מוקצה), משום שדרך לעשותם לבניין קבע והחמירו בהם חז"ל טפי.

תירוץ ב' - אין חילוק בין מחיצת אבנים לשאר מחיצות ובכל אופן מותר לעשות מחיצת עראי בשבת (אפילו מאבנים שדרך לעשותם בקביעות), ומה שאסרו לעשות מחיצת אבנים לישב עליהם הוא משום "גזירת איצטבא[כד]", ובמקום כבוד הבריות לא העמידו דבריהם.

ולעניין הלכה, מדברי הבה"ל (שם) נראה שהתירוץ השני הוא העיקרי שאין חילוק בין מחיצת אבנים לשאר מחיצות, ולכן במקום צורך שרוצים לעשות מחיצת עראי בשבת ואין ברשותם אלא רק אבנים שייחדם מערב שבת[כה], יכולים להקל ולעשות מהם המחיצה.

 

הנחת דיקט ומזרון בשבת ע"ג המיטה

האם מותר להניח דיקט ומזרון בשבת על מיטה ולהוציאם בגמר השימוש?

להניח את הדיקט והמזרון מותר אף אם דפנות המיטה מגיעות לארץ, לפי שהמיטה נמצאת כאן קודם השבת והרי זה כעושה גג ללא מחיצות שמותר, כיון שאינו עשוי לאוויר שמתחת[כו]. אך אם העביר את המיטה ממקום למקום בשבת אסור להניח עליה את הדיקט או המזרון אם שתי דפנות מגיעות לארץ (סימן שט"ו ס"ד ובשעה"צ אות ל"א).

ולסלקם לאחר השימוש הדבר תלוי בסוג המיטה, אם זו מיטה עם שתי מחיצות המגיעות לארץ - אסור להסיר המזרון משום סתירת אוהל[כז] (סימן שט''ו שעה''צ אות כ"א ול"א), אך אם זו מיטה שאין לה מחיצות אלא עשויה במסגרת ברזל עם ארבע רגליים בזוויות ועליה מניחים הדיקט והמזרון (כפי שמצוי בישיבות), מותר להסיר ממנה המזרון.

ובמיטות העשויות שלבים - קרשים מצד לצד וחלל בין קרש לקרש שעליו שמים את המזרון, הדבר תלוי, אם בין קרש לקרש יש פחות מג' טפחים (עד 23 ס"מ) מותר לשים מזרון וכן מותר להסיר את המזרון[כח], לפי שמדין "לבוד" נחשבת המיטה כסגורה ועשויה, ולכן מותר להוסיף עליה או להסיר ממנה[כט] (שם בשו"ע ובמשנ"ב ס"ק כ"ה).

אולם אם בין קרש לקרש יש חלל ג' טפחים ומעלה (24 ס"מ) אין כאן לבוד ואסור להסיר את המזרון מהמיטה מדין סתירת אוהל, וכן אם פותח את המיטה התחתונה אסור להשים עליה מזרון, לפי שבפתיחה נחשב שעשה המחיצות במקום זה וכששם עליה את המזרון הרי שעשה גם אוהל וגם מחיצות ואסור (סימן שט"ו ס"ק מ"ח במשנ"ב וכנ"ל בתשובה ד').

ומבדיקה שנעשתה ברוב המיטות אין חלל ג' טפחים בין שלב לשלב (אלא בערך 17 ס"מ חלל), ועושים זאת בצורה צפופה כדי שהמזרון לא ישקע בחלל שבין קרש לקרש.

ולכן במיטות המצויות בימינו מותר לשים או להסיר המזרון, וכן לפתוח את המיטה ולשים עליה את המזרון, ואין בזה חשש בניית או סתירת אוהל לפי שאין בין כל שלב לשלב ג' טפחים (24 ס"מ).

אך ראוי שכל אחד יבדוק בעצמו אם אכן במיטתו אין ג' טפחים בין שלב לשלב, ואם ימצא שיש חלל ג' טפחים דינו כנזכר לעיל שאסור להסיר ממנו המזרון וכן אסור לפתוח המיטה ולשים עליה המזרון.

 

תליית ניילון על חבלי כביסה

האם מותר לפרוס ניילון על חבלי כביסה שתלויים בהם בגדים כדי שלא יתרטבו מהגשם?

אם אין בין חבל לחבל ג' טפחים (פחות מ – 24 ס"מ), מותר לפרוס על גבי הבגדים את הניילון, לפי שכל פחות מג' טפחים חשיב לבוד, ורואים כאילו כל החבלים מחוברים יחד וסגורים כאוהל, וכשפורס את הניילון מוסיף על האוהל הקיים (סימן שט"ו ס"ב וע"ע לעיל תשובה ט').

ואין חובה שבין כל החבלים יהיה פחות מג' טפחים אלא די אפילו אם בין שני חבלים בלבד אין שיעור ג' טפחים, ויתחיל לפרוס מהם ימינה ושמאלה[ל] (משנ"ב שם ס"ק י"ג בשם הגר"ז).

אולם אם בין כל החבלים יש יותר מג' טפחים אסור לפרוס את הניילון, לפי שעשוי לאוויר שמתחת (להגן על הבגדים מפני הגשם), וכל אוהל שעשוי לאוויר שמתחת אסור לעשותו בשבת[לא] (שו"ע שם ס"א ובמשנ"ב סק"ב).

מבדיקה שנעשתה אין בין חבל לחבל ג' טפחים ולכן מותר לפרוס את הניילון על הבגדים להגן מפני הגשם, אך יתכן וישנם מקומות שעושים בהם רווחים גדולים יותר בין החבלים ולכן יש לבדוק זאת קודם השבת (וע"ע בהליכות שבת ח"א עמוד קע"ד).

 

הנחת ספר על גבי שני ספרים אחרים

האם מותר להניח ספר בצד אחד וספר בצד השני וספר שלישי על גביהם כדי להגביהו שהרי עושה גג ומחיצות, והאם יש בזה משום ביזיון הספרים?

מותר להניח ספר אחד בצד ימין וספר שני בצד שמאל וספר שלישי על גביהם, אף שהספרים משני הצדדים הם כמחיצות והספר שעל גביהם הוא גג, משום שאינו צריך לאוויר שתחתיהם, ואין איסור בעשיית אוהל שאינו עשוי להגן אם אינו משתמש באוויר שתחתיו[לב] (שו"ע סימן שט"ו ס"ז וברמ"א שם).

ולעניין ביזוי הספרים נחלקו הפוסקים:

דעת הט"ז (יו"ד סימן סימן רפ"ב ס"ק י"ג) - אסור לקחת ספר ולהשתמש בו כדי להגביה את הספר השני שלומד בו, ומה שהתיר השו"ע להעמיד שני ספרים וספר שלישי על גביהם מדובר באופן שעתיד להשתמש וללמוד באותו לימוד בכל הספרים, ומכיון שכך נחשב הדבר כצורת לימוד ומותר, אבל אם לא לומד בספר התחתון - אסור.

או שמדובר באופן ששני הספרים התחתונים כבר היו מונחים שם ולכן מותר להניח ספר שלישי על גביהם, אך להביא את הספרים במיוחד ולהניח את הספר השלישי על גביהם אסור, אף שזה מסייע לו בלימוד בספר העליון.

אולם דעת המג"א (סימן קנ"ד ס"ק י"ד) - מותר לקחת ספר ולהשתמש בו כדי להגביה את הספר השני שלומד בו, ואין בזה משום ביזיון הספר התחתון משום שעושה זאת לצורך לימודו, שיהיה לו נוח יותר ללמוד בספר העליון. וכן פסק החיי אדם (כלל ל"א סמ"ח) להתיר.

ולעניין הלכה, דעת המשנ"ב (סימן שט"ו סק"ל וכן בסימן קנ"ד ס"ק ל"א) והחזו"ע (שבת ה' עמ' ש"כ - שכ"א) להקל כדעת המג"א שכל שהוא לצורך הלימוד מותר ואין בזה משום ביזיון הספרים, וכן עיקר[לג]. אך שימושים שאינם לצורך הלימוד אסור[לד], ויש להיזהר בזה מאוד כדי שלא יהיה חלילה בגדר כִּי מְכַבְּדַי אֲכַבֵּד וּבֹזַי יֵקָלּוּ (שמואל א ב, לא. יעוי' בספר חסידים הקטן לר' משה הכהן, בן אחותו של הרא"ש), ומתוך מה שמכבד את ספרי הקודש ניכרת יראת השמים שבו (בטוב ירושלים עמוד רצ"ד בשם הראשית חכמה), וכל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות (אבות פ"ד מ"ו), ובכלל כבוד התורה לכבד הספרים ואת דפי הספרים שנתקלקלו (של"ה הקדוש מסכת שבועות אות נ'), והיא הנותנת שיזכה לכתרה של תורה (פלא יועץ ערך ספר).

ההלכות לקוחות מתוך הספר "הליכות שבת" חלק ב', מאת הגאון הרב אופיר מלכא שליט"א, ראש בית ההוראה הלכה למעשה, ומחה"ס הליכות שבת, הליכות מועד, הליכות שמיטה. לרכישה לחצו כאן.


[א] היינו כסא העשוי מוטות מתקפלים ומושב עור, וכשרוצים לשבת עליו פותחין אותו והעור נפתח, וכשסוגרים אותו העור מתקפל.

[ב] טעם האוסרים לפי שעיקר ההיתר בכסא טרסקל משום שאינו מתכוין לעשות צל, רק לישב עליו (וממילא נמצא מאהיל על מה שמתחתיו), מה שאין כן בפתיחת הגגון שעושה כדי להאהיל ולהגן על התינוק, בכזה אופן לא מצינו היתר אא"כ פותחו טפח מלפני שבת. והמתירים סוברים דכסא טרסקל הוא עם מחיצות, וגג עם מחיצות אסור לעשות בשבת אף בלא עשוי לאוויר שמתחת, וזה שהתירו כסא טרסקל על כרחך הוא משום שעביד וקאי ונחשב כסידור אוהל קיים ולא כעשייתו מחדש (שעה"צ אות ל"ב). וע"ע בעניין זה ובדין פתיחת מטריה בשבת בהליכות שבת ח"א עמ' קע"ג - קע"ד.

[ג] וכן בגמר השימוש מותר להסיר הניילון.

[ד] דכיון שאינו מחובר לעגלה כיחידה אחת נחשב עשיית אוהל ולא סידור אוהל קיים, ולכן אסור אא"כ מוסיף על הגגון הפתוח. ולא מועיל מה שיש בגגון הסגור טפח בעוביו היות ופסק השו"ע שם בסעיף ב' שכריכה אינה מן המנין לפי שאינה עשויה להאהיל כשהיא סגורה, והכי נמי בגגון סגור.

[ה] דבמשנ"ב ס"ק י"ח כותב דסתם מיטה אינה רחבה ביותר, והלא מיטה רגילה רוחבה כ- 80 ס"מ, על כרחך שצריך יותר רוחב כדי לאסור, ושתי אמות הוא מוגדר בשיעורו. ובספר תולדות שמואל (ח"ג סימן נ"ג ס"ה) כותב דארבעים סאה לאו דוקא והעיקר שפיו רחב הרבה וכ"כ מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל (הובא בשש"כ פכ"ד הערה ע"ב) דהעיקר הוא רוחב הכלי ובגובה טפח בחלל הכלי יש לאסור, ובאור לציון (ח"ב פכ"ח תשובה ה') כתב דרק בארבעים סאה ומעלה יש לאסור.

[ו] ואע"ג דמבואר בשו"ע (סימן שט"ו ס"ג) שכל אוהל שאינו עשוי לאוויר שמתחת (דהיינו שאינו עשוי להשתמש בחלל האוויר שנוצר מתחתיו כגון לשבת שם מפני החמה והגשמים) אלא רק צריך לאוויר שמתחת (להגן על מה שנמצא מתחת מפני לכלוכים וכדו'), מותר לעשותו בשבת, ולכאורה לפי זה גם בחבית היה צריך להיות מותר לכסותה לפי שאינו עשוי להשתמש באוויר שמתחת אלא רק צריך לאוויר שמתחת (שלא יפלו לכלוכים, זבובים וכדו' לתוך היין), מ"מ מתרצים התוספות שמכיון שהחבית מאוד גדולה ורחבה נחשב כאילו עשה גם גג וגם מחיצות שזה אסור אפילו אם רק צריך לאוויר שמתחת (כמבואר בשו"ע שם), ובטעם הדבר הסביר החזו"א (סימן נ"ב אות י') שכיוון שהמחיצות רחוקות הרבה אחת מהשנייה אין קשר ביניהם, וכשפורס את הגג מאגד מחבר ומקשר בין המחיצות, ולכן נחשב שעשה גם את המחיצות בשבת (דלפני פריסת הגג לא היה בין המחיצות קשר וחיבור ועל ידי פריסת הגג נוצר קשר וחיבור, וא"כ הרי זה כאילו עשה גם את המחיצות בפריסת הגג). אבל אם החבית לא כל כך גדולה מותר לכסותה בשבת כיוון שהמחיצות כבר עשויות, ואינו עושה אלא גג שצריך לאוויר שמתחת ומותר.

[ז] ולעצם היתר הרחיצה בבריכה בשבת יעוי' במה שכתבנו בזה בהליכות שבת ח"א עמוד שע"ג.

[ח] לפי דעת הרמב"ם (פכ"ב מהלכות שבת הל"ג) ורוב הראשונים שאסור לכסות את החבית מדין עשיית אוהל (והטעם כמבואר לעיל בהערה ו'), אין איסור בכיסוי חלק מהחבית לפי שהוא אוהל עראי ועדיין יכולים להיכנס לתוכו לכלוכים, נמצא שאין בעשייתו אוהל חשוב ומותר (כך ביאר הר"ן בשבת קלז ע"ב ד"ה אלא מעתה). ולפי דעת הראב"ד והרשב"א שהאיסור לכסות החבית לפי שנראה כמשמר (דהיינו, אדם הרואהו מכסה את החבית בסודר יכול לטעות ולחשוב שבא לסנן את היין המלוכלך דרך הסודר, ולכן אסרו זאת חז"ל), אין איסור בכיסוי חלק מהחבית לפי שאין דרך הרוצה לשמר לכסות רק חלק מהחבית אלא דרכו לכסות את כולה ולשפוך היין מהחבית דרך הכיסוי, ולכן כשמכסה חלק מהחבית אין חשש שנראה כמשמר.

[ט] לפי שניכר בכך שיש קשר וחיבור בין המכסה לכלי ודומה לדלת שיש בה צירים שמותר לפותחה ולסוגרה בשבת (שש"כ פכ"ד הערה ע"ב בשם מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל).

[י] לפי שהוא תוספת אוהל עראי שמותר (כמבואר בשו"ע סימן שט"ו ס"א).

[יא] הטעם לאיסור לפי שמצינו היתר לכסות את הבריכה באופן חלקי (וכנ"ל בהיתר א'), נמצא שכיסוי כזה לא נחשב כיסוי, ולכן גם אם היה הכיסוי קודם השבת אין היתר להמשיך ולכסות את הבריכה ממנו והלאה, לפי שאין בו חשיבות להיחשב כתחילת אוהל. והמשנ"ב והבא"ח למדו שדין זה דומה לרשת שמצד אחד מותר לפרוס אותה בשבת ואין זה נחשב כעשיית אוהל לפי שחמתה מרובה מצילתה ואינה מגנת מפני החמה והגשמים, ומצד שני אם יש רשת פרוסה מערב שבת מותר להוסיף עליה אוהל מדין תוספת אוהל עראי, כיון שנחשבת כאוהל מסויים לעניין זה שאפשר להוסיף עליה ולא נחשבת כאוהל חשוב לאסור נתינתה בפני עצמה (כמבואר בשו"ע סימן שט"ו ס"ב על פי הסבר הרעק"א במקום), וה"ה לבריכה שאע"ג שמותר לכסות חלק ממנה בשבת לפי שאין בכך אוהל חשוב לאסור עשייתו בפני עצמו, מ"מ נחשב כאוהל מסויים לעניין זה שיהיה מותר להוסיף עליו מדין תוספת אוהל. מ"מ אין להקל ולעשות את שתי הפעולות בשבת דאז יוצא שעשה אוהל גמור בשבת (קצות השולחן סימן ק"כ בבדי השולחן ס"ק י"א, וע"ע בשש"כ פכ"ד הערה ל"ז, ל"ח ומ"ח ושם כתב דגם מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל אוסר).

[יב] הן אמת שדעת החזו"א לחלוק על המשנ"ב בזה ומסביר הסבר אחר בסעיף ט' בדין משמרת. אולם העיקר להלכה כדעת המשנ"ב להחמיר בזה.

[יג] כמו כן יכולים ליתן הצלחת על הקנקן בשינוי, באופן שאדם יתפוס את הצלחת באוויר וחבירו ידחוף את הקנקן מתחת לצלחת (כמבואר בשו"ע סימן שט"ו ס"ג). וכן יש להתיר אם לא מכסה את כל הקנקן וכנ"ל.

[יד] שהרי מי שיש באפשרותו לעשות אוהל (גג) שיאהיל עליו או מחיצות, מה יעדיף, ודאי שיעדיף אוהל משום שהוא מגן עליו מפני החמה והגשמים.

[טו] ואם נפל דיקט הסוכה או הלבוד בשבת או ביום טוב ואין לו סוכה אחרת להיות בה, יכול לומר לגוי להרים את המחיצה או להחזיר את הלבוד במקומו, ואם אין גוי יכול לעשות זאת בעצמו בשינוי מדין שבות דשבות במקום מצווה (עשיית מחיצה המתרת - אסורה מדרבנן, ואמירה לגוי - דרבנן, ובמקום מצווה או צורך גדול מותר).

[טז] אע"ג שאסור לעבור או לשבת תוך ד' אמות של המתפלל (שו"ע סימן ק"ב ס"א), מ"מ אם בינו לבין המתפלל יש מחיצה הגבוהה י' טפחים (80 ס"מ) ורחבה ד' טפחים (32 ס"מ) רשאי לשבת בפניו (אך לעבור אסור), כמבואר במשנ"ב (שם סק"ב). מ"מ בשבת אסור לעשות מחיצה זו לפי שהיא מתרת לו הישיבה ונחשבת כמחיצה המתרת האסורה בשבת.

[יז] עי' באגרות משה או"ח ח"א סימן ל"ט.

[יח] ומזה הטעם כתב שמותר להעמיד בכביש מחיצות כדי שלא יסעו שם מחללי שבת בשבת, ואין כאן דין מחיצה המתרת, היות ואין צריך לזה דיני מחיצה.

[יט] ואע"ג שאסור לעשות מחיצה קבועה מכל צדדיה לזמן מרובה (כמבואר במשנ"ב סק"ו), מ"מ בתמונה או שעון מותר כיון שאינם משמשות כמחיצה והבדלה בין דבר לדבר ולכן לא נופל עליהם שם מחיצה.

[כ] שיטת החזו"א שכל כלי שתשמישו באופן נייח ולא באופן נייד, דהיינו שאין מעבירים ולוקחים אותו ממקום למקום אלא קובעים לו מקום ומשאירים אותו שם, כגון תמונה או שעון קיר שלאחר שתולים אותם במקומם אין רגילות להזיזם, הרי שאין עליהם תורת כלי ונחשבים כמוקצה, ולמד זאת מדין נר הדולק בשבת שחשיב מוקצה מחמת גופו כיון ששימושו באופן נייח.

[כא] ובדרך צחות אמרנו שאף המיקל לתלות תמונה בשבת, לכל הפחות את תמונתו של מרן החזו"א זצ"ל לא יתלה..

[כב] ושם כתב דאם נעשה לזמן מרובה הוא אוהל האסור מהתורה (והוא יותר משמונה ימים - עי' פרי מגדים שם), ואז גם בשוגג אסור ליהנות ממנו בשבת.

[כג] שהרי סותר אותה לאחר השימוש, דאם הייתה מחיצת קבע שאיסורה מהתורה לא היו מתירים לו לעשותה משום כבוד הבריות.

[כד] מכיון שמחיצה זו שיושב עליה דומה לספסל חששו חז"ל שאם יתירו לעשותה בשבת בגלל שהיא עראי יבואו להקל ולעשות אף בנין קבע כגון ספסל בשבת שאסור מהתורה משום בונה. ולכן לא התירו אלא משום כבוד הבריות.

[כה] יחוד לעולם כמבואר בסימן ש"ח סכ"ב.

[כו] דהיינו שאינו עשוי להשתמש בחלל האוויר שנוצר מתחתיו כגון לשבת שם, אלא רק צריך לאוויר שמתחת, דהיינו שצריך את האוויר שנוצר כדי לאכסן שם דברים כגון נעליים וכדו'.

[כז] ובזה דין סותר חמור מדין בונה, דלעניין עשיית אוהל צריך שיעשה גג ומחיצות ואילו לעניין סתירת האוהל די בכך שסותר את הגג לבדו כדי להיאסר, כך הבנת שער הציון באות ל"א. אולם בקצות השולחן (סימן ק"כ הערה י"ב) ובחזו"ע (שבת ה' עמ' רח"צ - רצ"ט) הקשו על כך דלא מסתבר שתהיה הסתירה חמורה יותר מן הבניין, שהרי הסותר אינו חייב אלא בסותר על מנת לבנות, ועוד שבסתירה הוא מקלקל ובבניה הוא מתקן ולכן דינו צריך להיות קל יותר. וביאר בחזו"ע (שם) על פי הקורבן נתנאל (ביצה פ"ד סימן י"א אות ט') דמיירי במיטות שמחיצותיהם רחבות ולכן אסור להניח עליהם מזרון בשבת אע"פ שנעשו המחיצות מבעוד יום, לפי שבהנחת המזרון נחשב כעושה גם גג וגם מחיצות (וכדרך שביאר החזו"א את שיטת התוספות שהובאו בשו"ע בסעיף י"ג, כנ"ל תשובה ג' הערה ו') שאסור אף שרק צריך לאוויר שמתחת.

[כח] ואף מותר לפתוח את המיטה הנפתחת ולשים עליה מזרון, ואין זה נחשב כעשיית אוהל מגג ומחיצות, כיון שהגג כבר עשוי ועומד מדין הלבוד, ונמצא שעשה רק מחיצות בפתיחת המיטה במקום זה.

[כט] אע"פ שבמציאות יש חלל בין קרש לקרש ויכול להיכנס דרכו שמש וגשם וכדו', מ"מ מבחינה דינית נחשב הדבר כאילו יש כאן אוהל, כיון שהפרצה והחלל בין כל קרש לקרש פחות מג' טפחים (פחות מ- 24 ס"מ), והלבוד מחשיבו כאילו הוא סגור. דהיינו שאמנם אין זה אוהל מציאותי, שהרי יכול להיכנס לתוכו גשם ושמש, אולם זה אוהל מבחינה דינית, ולכן מותר להוסיף עליו מזרון וכן להסיר ממנו מזרון דזה רק תוספת והסרה על האוהל הקיים. 

[ל] ונחלקו הפוסקים אם חייב לפרוס את הניילון מהחבל הראשון, או שמותר לפורסו אף מהחבל השני, דעת המשנ"ב (ס"ק י"ג) והחזו"ע (שבת ה' עמוד ש"א) וכן עיקר לדינא שמותר לפרוס את הניילון אף מהחבל השני, כיון שבין החבל הראשון לשני יש פחות מג' טפחים ומדיני לבוד החלל בניהם נחשב כאוהל סגור, ולכן אפשר להמשיך לפרוס ממנו והלאה.

אולם דעת החזו"א (סימן נ"ב אות ח') שאסור להתחיל לפרוס מהחבל השני אלא חייב להתחיל את הפריסה מהחבל הראשון, כיון שבמציאות אין אוהל ממשי בין החבל הראשון לשני אלא רק מדיני לבוד, וזה מתיר רק לפרוס עליו (ומסתבר שאף להמשיך את הפריסה והלאה) אך לא להתחיל לפרוס ממנו והלאה.

[לא] ואף שמותר לכסות כלי שאינו רחב הרבה כדי שלא יפלו לכלוכים בתוכו (כמבואר בסימן שט"ו סי"ג ובמשנ"ב שם ס"ק מ"ח) ולא נחשב עשוי לאוויר שמתחת, התם היינו טעמא לפי שצריך כיסוי ולא אוהל ואין צריך שישאר חלל מסויים, ולכן אינו דומה כלל לאוהל אלא לכיסוי, משא"כ בכיסוי כביסה צריך חלל אוויר בין בגד לבגד כדי שיתייבש היטב ומהר ולכן דומה יותר לאוהל.

[לב] ולכן אם משתמש באוויר שבין הספרים כדי לשים שם מפתחות וכדו' - אסור, ואע"פ שאינו עשוי לאוויר שמתחת, מ"מ צריך הוא לאוויר שמתחת, וכשעושה בשבת גם גג וגם שתי מחיצות הדבר אסור (סימן שט"ו ס"ג, וע"ע לעיל תשובה ג' הערה ו'). ואם מניח ארבעה ספרים, ספר בכל צד וספר נוסף על גביהם, באנו למחלוקת המשנ"ב (ס"ק כ"ב) והחזו"ע (שבת ה' עמוד שט"ז ועמוד ש"כ אות ט'), דעת המשנ"ב כדעת הט"ז (סק"ד) לאסור אף שלא צריך את האוויר שמתחת לפי שעושה בכך כעין תיבה וארגז ודינו חמור טפי, וכן פסק להחמיר הבא"ח (ש"ש שמות ס"ו). ואילו דעת החזו"ע כדעת המאמר מרדכי (סק"ו) האליה רבה (סק"ו) והגר"ז (סימן תק"ב סק"ו) להתיר לפי שלא משתמש באוויר שמתחת. ואף לדעת המשנ"ב והבא"ח יש פיתרון לעשות זאת בשינוי באופן שאחד יחזיק את הספר מלמעלה והשני יעמיד את ארבעת הספרים מתחת לאותו ספר, כמבואר בשו"ע לענין מיטה (סימן שט"ו ס"ג).

[לג] ולכן אם השמש זורחת עליו והדבר מפריע לו בלימודו, יש להקל במקום הדחק לקחת ספר אחר ולהשתמש בו להצל מפני השמש, כיון שאינו עושה זאת להנאת עצמו אלא  לצורך הלימוד (משנ"ב סימן קנ"ד ס"ק ל"א). וכן כשמתפלל, מותר לקחת סידור נוסף ולהניחו תחת לסידור שמתפלל בו אם על ידי כך מצליח להתרכז יותר בתפילה, דכיון שיש בדבר צורך התפילה אין בכך משום ביזיון הספר וכנ"ל.

[לד] הילכך אסור להניח ספרים בחלון כדי להגן מפני השמש שלא בשעת לימודו, או כדי להסתיר עצמו מחבירו כדי שלא יראהו (או כדי שלא יראה מה עושה). וכן אין להניח דפים ריקים שלא כתובים בהם דברי תורה (וכ"ש אם כתובים בהם דברי חול כגון מספרי פלאפון וכדו') בתוך הספר (משנ"ב שם), אף אם דעתו לכתוב בהם דברי תורה (שו"ת תורה לשמה סימן ש"ו, מחשש שמא לא יכתוב ונמצא משתמש שימוש חול בקודש).

כמו כן אין ראוי ליתן את שערות הזקן שנתלשו בתוך הספר (שם). ק"ו אם הוא ספר ציבורי שמאוס הוא להרבה אנשים וכבר נאמר כִּי אֶת כָּל מַעֲשֶׂה, האלוקים יָבִא בְמִשְׁפָּט עַל כָּל נֶעְלָם (קהלת יב, יד), רב אמר זה ההורג כינה בפני חברו ונמאס בה, שמואל אמר: זה הרק בפני חבירו (חגיגה ה ע"א).

וכן יש להיזהר שלא להניח ראשו על גבי הספר ולעשותו ככרית, כיון שיש בזה ביזיון לספר, וגם פעמים שתוך כדי שינה יורד ריר מפיו על גבי הספר ואין לך ביזיון גדול מזה. ופעמים שהיה הגה"ק בעל הקהלות יעקב זצוק"ל לומד עד כלות הכוחות והיה נרדם לאונסו על הספר, והיה מצטער הרבה על כבוד הספר (תולדות יעקב עמוד קי"ד).  ומ"מ הרואה אדם שנרדם על הספר, אם יכול לשמוט את הספר מתחתיו מבלי שיתעורר ישמטנו מתחתיו. אך אם חושש שיתעורר יניחו כך (גנזי הקודש עמוד נ"א בשם הגר"נ קרליץ שליט"א, ומרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל, והטעם בזה לפי שעצם זה שנרדם על הספר אין בזה איסור, שהרי זה לאונסו. ובמה שישן עוד אין בזה ביזיון חדש, אלא הכל מתייחס לאונס שבתחילה, ודומה למי שנרדם מחוץ לסוכה שמעיקר הדין אין צריך להעירו - יעוי' בהליכות מועד סוכות - מהדורה קמא דיני ישיבה בסוכה אות ט'). וידוע המעשה בתשב"ץ שהיה מקפיד ונזהר לנקות בכל יום את האבק מעל גבי הספרים, ובזכות שנתן כבוד לספרי הקודש הובטח לו שספריו לא יבלו לאורך ימים. וסגולה לזיכרון לנשק את הספר בפתיחתו ובסגירתו (אור צדיקים סימן כ"ב סי"ז, וכ"כ ביפה ללב יו"ד ריש סימן רמ"ו בשם ספר אורחות יושר).

תגיות:הלכות שבתהרב אופיר יצחק מלכאאוהל ומחיצה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה