דתות

מדוע הנצרות והאסלאם נהיו לשתי הדתות הגדולות בעולם? חלק ב’

הנצרות והאסלאם חיקו את תורתנו, מדוע נתן להם הקב"ה לשרוד במשך אלפי שנים?

שתף במייל
| ח' סיון התשע"ח |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

בכתבה הקודמת עסקנו בסיבות ההיסטוריות שגרמו להתפשטות הנצרות והאסלאם בעולם, וכיצד הם נשמרו בהצלחה חרף אווילותם הפשוטה לכל עין בוחנת. בכתבה זו נעסוק בתשובה הרוחנית-פנימית לשאלה זו, אמת הנמצאת מתחת לפני השטח.

היכרות ראשונה של האנושות עם תורת ישראל:

היהדות מלמדת אותנו שאין הקב"ה מצפה מן הגויים ליותר משבע מצוות בני נח, שהראשונה שבהן היא לא לעבוד אלילים אחרים. כידוע אברהם העברי היה הראשון לגלות בכוחות עצמו את האמונה באלוקים, זמן רב לפני שזכה להתגלות בגיל שבעים. אמונה זו נדרשת מכל אומות העולם, להאמין באלוקים אחד שברא את העולם.

ניתן לומר אם כן, שהמסר הראשון של התורה לאנושות הוא המונותאיזם (-האמונה בא-ל אחד אינסופי ונצחי). חרף שקריהם - הנצרות והאסלאם פרסמו את המסר הזה, והוא שהתפשט דרכן בעולם יותר מכל האמונות האחרות בהיסטוריה האנושית.

דת הנצרות נאמדת כיום ב-2.2 מיליארד מאמינים, והאסלאם ב-1.6 מיליארד מאמינים. אלו הן שתי הדתות הגדולות ביותר בעולם; באמצעותן הפך ספר-התורה לספר המשפיע ביותר בכדור הארץ, ועם ישראל זכה לחשיפה כלל-עולמית! בזכות חשיפתם למושגי התורה שלנו, רוב אומות העולם כיום מאמינות ברעיון בואו של המשיח, יודעות על עם ישראל ועל ירושלים הקדושה, ומצפות לגאולת העולם.

יש לציין שגם מיליארדי הסינים, ההודים והאפריקאים, הושפעו עד מאוד מן החשיפה לדתות הללו - שמאמיניהם זכו לעושר חומרי והצלחה בעולם יותר מהם. כך שדעותיהם בנושאי מוסר ודעות השתנו בעקבותם (הודים וסינים רבים אינם מאמינים עוד באלילים הילדותיים של אבותיהם, והפכו את הפולחנים האליליים שלהם לפולקלור ומנהג יותר מאשר דת). אני מאמין שחשיפתם לנצרות והאסלאם היא שהשפיעה על אמונותיהם.

שתי הדתות הגדולות ביותר בעולם המודרני הן הנצרות והאסלאם, ואם נביט היטב נמצא שהמכנה המשותף היחיד ביניהם הוא אמונותם בתורת ישראל...!

איני חושב ש"צירוף מקרים" הוא זה שמתוך 4000 דתות שהיו בהיסטוריה, השתיים המרכזיות שבהן יהיו מונותאיסטיות ומבוססות על תורת היהודים.

למרות שישו ומוחמד היו שני נביאי שקר שלא הציעו התגלות לאומה, מכל מקום הדתות שנוצרו בשמם הפיצו את האמונה בתורת ישראל ועיקריה לכל האנושות. כיום ספר התורה הוא הספר המפורסם והמודפס ביותר בכדור הארץ, ולא נותר עם שלא שמע על העם הנבחר.

אני מאמין שבדרך זו נותן ה' הזדמנות לכל הגויים להכירו, ולהשיג קירבה כלשהי אל אמיתתו. אמרו חז"ל: "לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, שנאמר (הושע ב, כה) וזרעתיה לי בארץ" (פסחים פז, ב).

האם יכול אדם כלשהו בעולמנו להתעניין בדת או באלוקים ברצינות, מבלי שיקרא את ספר התורה שלנו? כל גוי שמחפש אמת חייב לגשת תחילה לספר הספרים שלנו, שהוא הספר המודפס המפורסם והמשפיע ביותר בכל העולם, ויכיר בקלות ב-אמת של התורה אם רק ירצה בה!

ה' כמובן חוקר כליות ולב, ומכוון כל גוי שרוצה באמת אל יהדותנו. אמרו חז"ל שבדרך שבה אדם רוצה לילך - בה מוליכים אותו מן השמים. גוי שמחפש את האמת - הקב"ה יסייע לו למצוא את אמת יהדותנו, הרי כך עשה: שלא תהיה תורה מפורסמת יותר ממנה בכל עולמנו.

קיימת התפכחות בעולם לקראת הגאולה:

כך כתב הרמב"ם על הנצרות והאסלאם: "וכי יש מכשול גדול מזה: שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותן, וזה (יש"ו) גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'... אבל מחשבות בורא עולם - אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו - אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד, שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שכם אחד". כיצד: כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, ובעמים רבים ערלי לב... וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום ויינשא - מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום" (הלכות מלכים, פרק יא).

בזכות החשיפה לתורה, רוב אומות העולם כבר התפכחו מעבודות האלילים שלהם, כך שניתן לראות בנצרות והאסלאם התקרבות מועטה אל האמת של יהדותנו. אנו יכולים לסבור שהקב"ה נתן לדתות אלה להתפשט בקרב האומות העולם בתור הכנה של האנושות לקראת האמת הגדולה של התורה, כך שהאומות יכירו את האמונה באלוקי ישראל, ובעם ישראל, ויהיו מצפות למשיח ולגאולה. כעת, משתגיע הגאולה השלמה בקרוב בעז"ה, אז ינטשו הגויים את שקרי הנצרות והאסלאם מאחורי גבם, יפרידו את המוץ מן התבן, ואז יזכו להתחבר לאמת המקורית של יהדותנו הקדושה.

כך ניבאו הנביאים: "ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את ה', כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם" (ירמיהו לא, לג), "והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, ונהרו אליו כל הגוים, והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוקי יעקב, וירנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (ישעיהו ב, ב).

באחרית הימים כל אומות העולם יכירו את האמת, מקטנם ועד גדולם ידעו כולם את ה', ולא יצטרכו עוד להוכיח את אמיתתו. אז שמו של ה' יהיה אחד בכל העולם, כלומר הכול יכירו את אלוקי ישראל האמתי, ויעבדו אותו שכם אחד.

בינתיים ה' אכן הכין ועודנו מכין את הלבבות לקראת המסר הגדול הזה: "הנה ימים באים, נאום ה' אלוקים, והשלחתי רעב בארץ - לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי ה'" (עמוס ח, יא).

יש תוכנית לבריאה, ישנו תהליך של התפכחות בעולם. כך לימדו חז"ל: "אלפיים שנות תוהו, אלפיים שנות תורה ואלפיים שנות משיח" (עבודה זרה דף יט, ב).

לסיכום,

1. אין אמת כמו אמת-התורה, שכן רק אנו זכינו במעמד הר-סיני.

2. שתי הדתות הגדולות בעולם חיקו את יהדותנו, והצליחו להשפיע על אמונותיהם של מיליוני עובדי אלילים פרימיטיביים מאחר שהציעו להם אמונה רציונלית יותר מזו שהיתה לאבותם, ומשום שלא דרשו מהם לקיים מצוות מחייבות,

3. הדתות הללו סייעו לגויים להתקדם מעבודות האלילים לקראת האמונה בבורא-עולם, ולשוב לקיים חלק משבע מצוות בני נח, הן התבססו בשורשן על האמת של התורה, וזו סיבה להצלחתן בעולם.

4. נראה ששתי הדתות הגדולות התפשטו ברחבי העולם כי יצרו היכרות ראשונה לאנושות עם ספר התורה - היכרות המאפשרת לכל גוי להצטרף לעם הנצח

5. ובנוסף, האנושות מכירה כיום את עם ישראל ומצפה לגאולת העולם, כך שיוכלו להודות במשיח האמיתי כשיגיע בקרוב בעז"ה, ויכירו בגאולת ישראל.

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה