מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם צריך לתת מעשר על פיקדון בקבוקים? האם משחת שיניים צריכה להיות כשרה לפסח? והאם היהדות גזענית?

מקבץ שו"ת 75 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

| כ' אדר התשע"ח |
 (צילום: shutterstock)
אא

1. האם מותר לגזור ציפורניים בלילה?

אכן, יש שנמנעו מלגזוז ציפורניים בלילה על פי הקבלה. אולם על פי ההלכה מותר לגזוז ציפורניים בלילה, וגם על פי הקבלה רבים סוברים שאין בכך כל חשש.
 
מקורות: ראה להגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה דעת חלק ד' (סימן כ'). וכן נהג הגר"ע יוסף זצ"ל בעצמו לגזוז ציפורניים בלילה – ראה בספר מנהגי הראש"ל חלק ב' (עמוד 96). וע"ע בשו"ת וישב הים חלק ג' (סימן ט"ז) ושו"ת שבט הקהתי חלק ו' (סימן תע"ב) ושו"ת יצחק ירנן חלק ב' (סימן ט:ו) וספר ישראל והזמנים חלק א' (סימן י"ז אות י"ד).

*  *  *

2. כשאוכלים משהו בשרי ואחר כך ישנים 4 שעות, לדוגמא, האם שינה מבטלת אותנו מהיותנו בשריים? או שבכל זאת חייבים להמתין 6 שעות?

יש מי שסובר שאם אכל בשר והלך לישון, שאינו צריך להמתין שש שעות כדי לאכול חלב, היות שהשינה ממהרת את עיכול הבשר. אולם להלכה לא נוקטים כך, אלא גם מי שישן אחרי אכילת בשר צריך להמתין שש שעות כדי לאכול חלב.

מקורות: אמנם בספר פסקי תשובה (סימן רפ"ה) הביא מספר ויעש אברהם (סימן ל"א) שדעת הגאון הקדוש רבי אברהם מטשעכנוב זצ"ל, שמי שאכל בשר, והלך לישון (אפילו שינת צהריים), מותר לו לאכול חלב כשיקום אפילו אם לא עברו שש שעות, ע"ש.

ובשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל הובא, שאם ישן שלוש שעות לאחר אכילת בשר עוף, רשאי לאכול חלב מיד. אולם אין לסמוך על קולא זו בדבר שמעיקר הדין צריך המתנה שש שעות, כגון בשר בהמה, וכן דווקא בשינת לילה אמרו, ולא בשינת היום (ספר אשרי האיש חלק יורה דעה חלק א' פרק ה' סעיף כה).

אולם בספר זכרון למשה (עמוד ס"ה) הובא שגם מרן החתם סופר זצ"ל רצה לחדש כן, שאם אכל בשר והלך לישון בלילה, שמותר לו בבוקר לשתות חלב גם אם לא עברו שש שעות, והטעם משום שהשינה ממהרת את העיכול. אולם לאחר שחידש כן, רצה להכין לעצמו כוס קפה בבוקר אחרי שאכל בשר בלילה וטרם עברו שש שעות, וכאשר בא לתת את הכוס על האש נשבר הכוס ונשפך כל הקפה לארץ, אז אמר: רואה אני שמן השמים אין מסכימים להוראתי זו, אלא לא חילקו חכמים בזמן שהיה אחרי בשר כיומם כלילה זמן אחד להם. וכתב עוד שם, שבוודאי אילו נודע להגה"ק מטשעכנוב הנ"ל ממעשה רב הנ"ל דמרנא הקדוש החתם סופר זי"ע, בוודאי היה חוזר מפסק זה, ע"ש.

וראה עוד בשו"ת תשובות והנהגות חלק א' (סימן תל"א) שהביא דברי הספר "ויעש אברהם" הנ"ל, וכתב, ששמע שאחד מגדולי הוראה בעיה"ק פסק כן הלכה למעשה. אולם תמה על זה מדברי הספר "זכרון למשה" הנ"ל. ועיין שם שביאר איך החתם סופר זצ"ל פסק על פי סימנים כאלה, והלא לכאורה לא בשמים היא, ע"ש. וכן דעת הגר"ש וואזנר זצ"ל, דנראה שהמנהג להמתין שש שעות אפילו בהלך לישון בינתיים (קובץ מבית לוי, ניסן תשנ"ו, עמוד כ"ג). וכן השיב הגר"ח קניבסקי שליט"א שלא מקילין בזה (ספר דולה ומשקה עמודים רנ"ז-רנ"ח), ע"ש.

*  *  *

3. יש לי שיער עד הכתפיים. כשאני מניח תפילין – התפילה שלי נחשבת?

למרות שאכן לא כדאי להשאיר שערות ארוכות כאלו מכמה וכמה סיבות – אחת מהן שקשה להניח תפילין במקום המדויק בשער ארוך כזה – בוודאי שבהנחת התפילין, אף על השיער הארוך, אתה מקיים את מצוות ה' וזוכה לכל הברכות ולכל השפע הקדוש של התפילין. ראוי להקפיד שהתפילין יהיו מהודקות היטב לראש במקום הנכון.

*  *  *

4. אדם שאוסף בקבוקים לפיקדון ומזדכה עליהם, האם צריך לעשר מהכסף שמקבל? והאם ילדים שנמצאים בגיל חינוך גם צריכים לעשר אם אוספים?

א. נהוג להפריש מעשר מכל רווח כספי שמגיע לאדם. לכן יש להפריש מעשר גם מכסף שמקבלים על פיקדון בקבוקים.

ב. ראוי ונכון לחנך גם קטנים לעשר כספים. ויש לומר להם שידגישו בפה מלא לפני שהם מתחילים לעשר, שהם נוהגים כך "בלי נדר".

*  *  *

5. מהם דיני אבלות על מות הורים? כמו כן, לפני כשבועיים נפטרה אמי. יש לי מנוי להצגות – האם מותר לי ללכת להצגות? והאם יש איסור אכילת בשר בחודש הראשון?

יש הרבה פרטים בהלכות אבלות. כדאי שתכתבי לנו אם את הולכת לפי מנהגי האשכנזים או הספרדים, ונשתדל בלי נדר לומר לך איזה ספר כדאי לך להשיג כדי שתוכלי ללמוד את ההלכות על בוריין.

אין לך ללכת להצגות שיש בהן מוזיקה. להצגות אחרות את יכולה ללכת.

מותר לאכול בשר גם בחודש הראשון.

מן השמים תנוחמו !

*  *  *

6. האם צריך ליטול ידיים אחרי שהולכים לשירותים?

צריך ליטול ידיים אחרי שיוצאים מהשירותים (שלחן ערוך אורח חיים סימן ד' סעיף י"ח).

מעיקר הדין מספיק ליטול ידיים פעם אחת, אולם נכון להחמיר ליטול שלוש פעמים.

כמו כן, מעיקר הדין מספיק להעביר את הידיים תחת הברז ואין צורך בכלי. והמחמיר ליטול עם כלי – תבוא עליו ברכה.

יעוין בקישורים הבאים:

https://www.hidabroot.org/question/32161

https://www.hidabroot.org/question/242699

*  *  *

7. האם משחת שיניים אמורה להיות כשרה לפסח?

ראוי במידת האפשר להשיג משחת שיניים כשרה לפסח (וע"ע בספר אור לציון חלק ג' עמוד צ"ג, וספר חוט שני על פסח עמוד צ"ז, ושו"ת קנה בשם חלק א' סימן כ"ה, ושו"ת תפלה למשה חלק ב' סימן ה').

*  *  *

8. אני גר במושב, ויש לי שכן עם כלב שלא מפסיק לנבוח יום וליל. הכלב מסוג פינצ'ר, וכעת נולדו לו גורים. ביקשתי מספר פעמים מבעל הבית שיקשור את הכלב, וגם התקשרתי למוקד העירוני. לא קורה כלום, והכלב נובח ומעיר אותי בלילה מהשינה. אני כבר מרגיש שכוחותי אזלו, ומאסתי. אני רוצה להרעיל את הכלב וללכת לישון. קראתי שזה מותר מצד הדין. האם זה אפשרי לעשות זאת? חוזר ומדגיש שביקשתי מספר פעמים ולא קרה דבר.

יש לנהוג בכל הדברים על פי החוק, ולא לקחת את החוק לידיים.

*  *  *

9. האם מותר לי לקרוא בספר שמתאר תולדות חייו של רב? האם לא זה נקרא ביטול תורה?

אם קריאת תולדות חייו של הרב מועילה לך ברוחניות ומחזקת אותך בעבודת ה', אין בזה חשש ביטול תורה.

וראה בספר פאר הדור חלק ד' (עמוד קמ"ח) בשם הרב דב יפה זצ"ל, שהעיד על החזון איש זצ"ל שאמר שתולדות חייהם של גדולי ישראל הם ספרי המוסר הטובים ביותר. ועיין שם שמובא שגם החזון איש זצ"ל נהג לעיין בספרים אלה (וע"ע בספר מאיר עיני ישראל חלק א' בתחילת הספר מה שהביא עוד בעניין זה. ואמנם ראה במכתב הגר"ח ברלין זצ"ל שנדפס בתחילת ספר מרומי שדה).

*  *  *

10. יש לי עבודה במחשבת ישראל. בעבודה מבקשים דעה של רב על השאלה האם היהדות היא גזענית, כי ריה"ל אומר שגוי שמתגייר "לא ישווה לנו". מה דעתך? היהדות גזענית או לא? אנא נמק.

התורה מלמדת אותנו שהקב"ה בוחר בנביאיו לפי מעשיהם ולא לפי ייחוסם. אברהם אבינו נבחר בדורו בזכות מעשיו הצדיקים, יעקב נבחר אף על פי שלא היה הבכור, וכך גם שאול, ודוד.

רות המואבייה היא דוגמה ומופת לצדקת גדולה מאוד, שהיתה גויה שהתגיירה, וזכתה שצאצאה יהיה משיח כל ישראל: דוד המלך! מגילה שלמה בתנ"ך נכתבה אודותיה: מגילת רות.

גויים רבים הצטרפו לעם ישראל לאורך הדורות, והיו מגדולי התנאים והאמוראים שהיו מבני גרים.

גזענות מבוססת על גזע. עצם העובדה שכל גוי בעולם יכול להצטרף לעם הנצח, ולהיות ליהודי לכל דבר ועניין, וגם ילדיו יהיו יהודים גמורים, היא הוכחה לכך שאין גזענות ביהדות.

מה שכתב הריה"ל הוצא מהקשרו:

"ומי שנספח אלינו מן העמים במיוחד יבואהו מן הטוב אשר יוטב לנו, ולא ישתווה עמנו. ואילו היה חיוב התורה מחמת שבראנו, כי אז היו שווים בה [=בתורה] הלבן והשחור כי כולם ברואיו יתעלה, אלא שהתורה מחמת הוצאתו אותנו ממצרים" (מ"א, כ"ז-כ"ח, עמוד י"א).

הריה"ל מתייחס לעניין העמוק של תפקיד הישראל, כשם שיש תפקיד מיוחד לכהן וללוי הנותן להם קדושה מיוחדת (ולא תאמר שהישראל מקופח כי אינו כהן ולוי), וזאת בשל התפקיד שהוטל עליהם. גוי שמצטרף כעת לעם ישראל עדיין אינו מצוי בתפקיד הישראל המיוחס אחר יציאת מצרים של אבותינו, שהרי הוריו היו גויים שלא יצאו ממצרים, לכן הגר הוא כיתום וכבריה חדשה שבאה לעולם יש מאין. אף על פי שהוא מצטרף לעם היהודי ונהיה ליהודי – קיים חוסר חיבור טבעי להיסטוריה שלא גדל עליה, אולם בניו ובנותיו של הגר יהיו מיוחסים לגמרי אחר עם ישראל, הם יתחנכו מקטנות על חגי ישראל ויהיה להם חיבור מלא לעם ישראל, על כן יהיו זהים לישראל גם בחיבור ההיסטורי ליציאת מצרים (מי שחושב אחרת – ייאלץ ח"ו להטיל דופי בדוד המלך שהיה צאצא של רות המואביה, ובעוד הרבה אמוראים שהיו בני גרים).

הנקראים ביותר
הידברות שופס

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

זוגיות עם רגש - הרב מיכאל לסרי

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

בית אמי - הרבנית בת שבע קניבסקי

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

שבויות

לכל המוצרים