מדוע החרדים לא עובדים ?

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:50

שאלה

שלום כבוד הרב. אינני מבין דבר אחד. מדוע החרדים לא עובדים? האם לא ניתן להיות חרד לדבר השם ולהתפרנס ? מדוע כדי להיות גדול בתורה אני צריך לחיות בפת לחם חרבה ? הרי רבי טרפון היה עשיר מאוד והלוואי והיה לי שני גרם מחוכמתו.... והרי הרמבם אמר ״כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וכיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים: כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם, ועוד ציוו ואמרו: אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן, ועוד ציוו ואמרו: אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות". אז איך יתכן שקיימים עשרות רבנים אם לא מאות שלא עובדים,הם עוברים על הלכה ? מדוע החרדים לא יכולים לעבוד,לשלם מיסים ושוויון בנטל כמו כולם ? אשמח לתשובה

תשובה

שלום וברכה

רוב החרדים עובדים לפרנסתם מאחר ואין כך דרך אחרת להתפרנס והדברים פשוטים. תלמידי חכמים עוסקים כל היום בתורה והא לך דברי הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק יג'
(יב) ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את י"י לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן אלא הם חיל השם שנאמר ברך י"י חילו והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך:
(יג) ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים הרי דוד ע"ה אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי.

ועוד מדברי הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג'
(ו) מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה לא יסיח דעתו לדברים אחרים ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ולא עליך הדבר לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה ואם הרבית תורה הרבית שכר והשכר לפי הצער:
(ז) שמא תאמר עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקי ואחזור ואקרא אם תעלה מחשבה זו על לבך אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי ולא תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה:
(ח) כתוב בתורה לא בשמים היא ולא מעבר לים היא לא בשמים היא לא בגסי הרוח היא מצויה ולא במהלכי מעבר לים היא לפיכך אמרו חכמים לא כל המרבה בסחורה מחכים וצוו חכמים הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה:

הרי מפורשים הדברים ברמב"ם עצמו ומה צריך יותר מכך.

כך הם דברי המשנה באבות פרק ו'
(ד) כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל אם אתה עשה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא:

בישוב הסתירה בדברי הרמב"ם דנו רבות הפוסקים והכריעו שהרמב"ם כותב שהתלמיד חכם לא יכול לדרוש מהציבור לפרנסו אולם הציבור בעצמן חייבים לפרנס את מי שחפץ ללמוד וכדוגמת שבט לוי וגם על כך חלקו הפוסקים ובראשם היעב"ץ ועוד שסבורים שמותר לאדם להקדיש את עצמו לתורה ולבקש מהקהל את פרנסתו ודי בכך שבשולחן ערוך לא נפסקה הלכה כדברי הרמב"ם ובפרט בזמנינו שאין כל אפשרות להשיג את התורה כאשר לא שקועים לגמרי בלימוד התורה.

התלמידי חכמים פטורים מתשלום מיסים וכמבואר בהלכות תלמוד תורה פרק ו'
(י) תלמידי חכמים אינם יוצאין בעצמן לעשות עם כל הקהל בבנין וחפירה של מדינה וכיוצא בהן כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ ואין גובין מהן לבנין החומה ותיקון השערים ושכר השומרים וכיוצא בהן ולא לתשורת המלך ואין מחייבים אותן ליתן המס בין מס שהוא קצוב על בני העיר בין מס שהוא קצוב על כל איש ואיש שנאמר גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך ושרים וכן אם היתה סחורה לתלמיד חכם מניחים אותו למכור תחלה ואין מניחים אחד מבני השוק למכור עד שימכור הוא וכן אם היה לו דין והיה עומד בכלל בעלי דינים הרבה מקדימין אותו ומושיבין אותו:
(יא) עון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנאותן לא חרבה ירושלים עד שבזו בה תלמידי חכמים שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו כלומר בוזים מלמדי דבריו וכן זה שאמרה תורה אם בחקותי תמאסו מלמדי חקותי תמאסו וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא והרי הוא בכלל כי דבר ה' בזה:

בהצלחה,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר