כיצד תפילין ומזוזות פסולות משפיעים?

  • כ"ה אדר א' התשע"ד
אא

שאלה

כבוד הרב שלום, שוב אני. קראתי הרגע פה באתר סיפור על תפילין שהיה צריך לבדוק אותם בסופו של דבר הם לא היו טובות ואז בזכות זה שסידרו אותם אז האישה ניצלה <זאת שעברה ניתוח בלסת>. מעניין אותי להבין איך התהליך הזה קורה שיש השפעה על האנשים בבית עם המזוזות לא טובות או תפילין או לא משנה מה.. איך זה קורה הרי יש בורא לעולם והוא עושה הכל וגורם להכל.. אז איך יש השפעה על בני האדם במזוזות וכדומה. הרי בעצם זה לא כל כך נשמע לי הגיוני כי זה איפה שהוא קצת מונע בחירה חופשית כי אם האדם יהיה צדיק וחזק בדת וכו` והמזוזות לא טובות אז בכל מקרה זה ישפיע עליו בצורה שלילית לא משנה מה רמתו הדתית של האדם. איך זה ייתכן שאלה שניה, בטח נתקלת בשאלה הזאת המון פעמים.. אני גם שאלתי אותה הרבה מאוד אנשים. אבל לא הסתפקתי בשום תשובה. השאלה היא כזאתי- בעצם התורה כולם והמצוות זה דברים שרשומים בתורה ודברים ידועים.. האמונה שלנו בבורא עולם מחייבת אותנו לעשות מצוות כביכול ולהתחזק כל הזמן מעלה מעלה. נכון,יש בחירה חופשית כי לא כובלים אותי ואני יכולה לבחור מה שאני רוצה.. אבל יש פה בהקצנה אני אומרת מן "שוחד" (לא במובן המלא של המילה שוחד אלא זאת המילה שיצא לי להגדיר לך איתה את הכוונה שלי) מן שוחד מסויים כזה כי הרי אני יודעת שאם אני יעשה מצוות לא יהיה לי טוב ואם אני יעשה עברות יהיה לי טובגם בעולם הזה וגם בעולם הבא -טוב כפול.. ואם אני יעשה כל הזמן עבירות אז גם בעולם הז לא יהיה לי טוב.. בקיצור זה כאילו נוצר מצב טבעי שהאדם מן הסתם יבחר במה שיעשה לו הכי טוב ומה שייתן לו שכר ויעשה אותו אדם יותר טוב. אז בסופו של דבר זה יכול להיות לא אמיתי.. אולי אפילו מן אינטרס, זה מה שלא הסתדר לי אף פעם בראש.. אני אשמח אם תוכל להסביר לי את זה שסוף סוך אני אוכל להבין את זה בשלמות. כי עד היום זה לא כל כך מובן לי. אשמח לשמוע את דעתך בענין ואת תשובותיך. ] וסליחה על ההצפה בשאלות, פשוט פחדתי שאם אני לא אשאל כעת אני אשכח אח"כ. ערב מצוין.

תשובה

שלום וברכה

אינך צריכה לבקש סליחה שאת מציפה אותי בשאלות אני ממש שמח לעזור לך ככל שאוכל, ובשביל זה אני פה. ובכן בורא עולם נתן לנו מצות שהמצוות הם אלו שמכוחם נשפע עלינו רוב שפע וכל מי שלא זוכה לקיים מצות אלו מפסיד שפע שמיימי זה, ועל האדם לדאוג לקיום המצות וישנם הלכות מתי לבדוק את המזוזות ויש לכל אחד להתנהג על פיהם, ולא יוכל האדם לטעון אנוס אני אם אינו בודק את תפיתיו ומזוזתיו כדין.

עוד יש לפעמים שנגזר על האדם דבר, ויש לו לעשות משהו מיוחד כדי שיזכה להינצל מכך, המזווזה שומרת מכל פגע ומזיק, וכל אדם שאיןלו מזוזה בפתחו חשוף הוא למזיקים, ואם המזוזה פסולה הוא מאבד את השמירה, ואדז כל המזיקים המחפשים אותו מכבר, להענישו על חטאיו מענישים אותו מיד, ולא משתהים כי אין למשחית כל מונע מלהתקרב איליו.

כל חטא שהאדם עושה, בורא מלאך משחית כידוע אשר רוצה להעניש את האדם מפני הכעס עליו שברא אותו כמלאך רע ולא כמלאך טוב, וה` המאריך אפו לא נותן למלאך הרע להשחית. ואמרו בגמ` שהההולך ליד קיר נטוי מזכירין לו עוונותיו, דהיינו שהכניס עצמו בסכנה, עלול להיפגע מעוונותיו אף שעד עכיו ה` לא נתן רשות לפגוע בו, אך כאשר הסכנה קרובה, מבקשים אלו שוב לפגוע באדם, ןלפעמים מקבלים הם את הרשות לכך. ולכן כאשר האדם אין לו תפיליןכשרות מאבד הוא מהמירה שלו, ויכול הוא להינזק יותר מהר, עקב חטאיו.

ענין הבחירה, ובכן שאלה זו היא טעות נשרשת בהבנת ענין הבחירה, ה` לא נתן לנו חופש בחירה לעשות מה שנרצה, הרי הוא נתן לנו תרי"ג מצות וציוה עלינו לעשותם, באימו עלינו בעונשים אם לא נעשה והבטיח לנו שכר הגון אם נשמור מצות. הבחירה פירושה שהאדם יכול לבחור ברע ובמות אם רצונו בכך, אבל הבורא מזהירו דע לך שהבחירה שלך רעה, ואכן את רואה למרות שאת יודעת על עונשם של עבירות לא תמיד עולה בדך להימנע מעבירה, הבחירה עובדת מצויין, יכול כל אחד לבחור חלילה ברע, ולעשות מה שליבו חפץ, אך הבורא עומד ומזהיר אותנו הבתורתו ובחרת בחיים אין ה` מכריח אותנו לעשות את רצונו בצורה שלא ניתנת לשינוי על ידינו ידינו חופשיות לעשות הכול, המוח יכול לכפור חלילה בה` אף שכל כוחו מאת הבורא הוא, אך זה חופש הבחירה.

ואעתיק את לשון הרמב"ם בהלכות תשובה שמבאר את ענין הבחירה החופשית (א) רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע כלומר הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו:

(ב) אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומה"ע ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה גוזר על האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע וכן שאר כל הדעות ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה הוא שירמיהו אמר מפי עליון לא תצא הרעות והטוב כלומר אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות רע וכיון שכן הוא נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל מה שעשה לנפשו וגמלה רעה הוא שכתוב אחריו מה יתאונן אדם חי וגו` וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו שהרשות עתה בידינו הוא שכתוב אחריו נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה וגו`:

(ג) ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים וכתיב ראה אנכי נותן לפניכם היום כלומר שהרשות בידכם וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה בין טובים בין רעים ומפני זה הענין נאמר מי יתן והיה לבבם זה להם כלומר שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור להם:

(ד) אילו האל היה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים או למדע מן המדעות או לדעה מן הדעות או למעשה מן המעשים כמו שבודים מלבם הטפשים הוברי שמים היאך היה מצוה לנו על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה כך הטיבו דרכיכם ואל תלכו אחרי רשעכם והוא מתחלת ברייתו כבר נגזר עליו או תולדתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו ומה מקום היה לכל התורה כולה ובאי זה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק השופט כל הארץ לא יעשה משפט ואל תתמה ותאמר היאך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו והכתוב אומר כל אשר חפץ ה` עשה בשמים ובארץ

דע שהכל כחפצו יעשה ואף על פי שמעשינו מסורין לנו כיצד כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה והמים והארץ יורדים למטה והגלגל סובב בעיגול וכן שאר בריות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו וכל מעשיו מסורין לו ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל עושה כל שהאדם יכול לעשות לפיכך דנין אותו לפי מעשין אם עשה טובה מטיבין לו ואם עשה רעה מריעין לו הוא שהנביא אומר מידכם היתה זאת לכם גם המה חרו בדרכיהם ובענין זה אמר שלמה שמח בחור בילדותך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט כלומר דע שיש בידך כח לעשות ועתיד אתה ליתן את הדין:

זוהי הכוונה שיש לנו בחירה כל אחד יכול לבחור ברע, אך ה` מזהירו לבל יבחר ברע דברים ל` (טו) רְאֵה נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיּוֹם אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַטּוֹב וְאֶת הַמָּוֶת וְאֶת הָרָע: (טז) אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לְאַהֲבָה אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בִּדְרָכָיו וְלִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו וּמִשְׁפָּטָיו וְחָיִיתָ וְרָבִיתָ וּבֵרַכְךָ יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ בָּאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ: (יז) וְאִם יִפְנֶה לְבָבְךָ וְלֹא תִשְׁמָע וְנִדַּחְתָּ וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ לֵאלֹהִים אֲחֵרִים וַעֲבַדְתָּם: (יח) הִגַּדְתִּי לָכֶם הַיּוֹם כִּי אָבֹד תֹּאבֵדוּן לֹא תַאֲרִיכֻן יָמִים עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אַתָּה עֹבֵר אֶת הַיַּרְדֵּן לָבוֹא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ: (יט) הַעִדֹתִי בָכֶם הַיּוֹם אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן תִּחְיֶה אַתָּה וְזַרְעֶךָ:

(כ) לְאַהֲבָה אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹעַ בְּקֹלוֹ וּלְדָבְקָה בוֹ כִּי הוּא חַיֶּיךָ וְאֹרֶךְ יָמֶיךָ לָשֶׁבֶת עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהֹוָה לַאֲבֹתֶיךָ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב לָתֵת לָהֶם: וברש"י שם ובחרת בחיים. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים כאדם האומר לבנו בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה ואומר לו את זה ברור לך ועל זה נאמר ה` מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך: ואקוה שהדברים ברורים מאוד, אין לנו רשות לעשות מה שבא לנו למרות שיכולים אנו לעשות מה שאנחנו רוצים. והשאלה שהעונשים מרתיעים ומייחטא התשוב ההיא אכן שלכן אין נענשים מיד כדי שתישאר בידינו הבחירה, וכמו שאנחנו רואים שיש הרבה מאוד חוטאים לדאבונינו. ואשמח כמובן לחדד לך את הענין יותר אם ידרש הדבר.

תגיות:

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה