איך שינוי שם עוזר לזיווג?

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:37

שאלה

לכבוד הרב שלום רב אם זיווג הוא משמים,למה צריך לעיתים להוסיף שם כי יש עיכוב בפרנסה ילודה וכו,או חס ושלום גירושים המון תודה ושבת שלום.

תשובה

הנה מקור הוא בדברי הגמרא מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב אמר רבי יצחק: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה. צדקה - דכתיב וצדקה תציל ממות, צעקה - דכתיב ויצעקו אל ה` בצר להם וממצקותיהם יוציאם, שינוי השם - דכתיב שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, וכתיב וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן, שינוי מעשה - דכתיב וירא האלהים את מעשיהם, וכתיב +יונה ג+ וינחם האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה. ויש אומרים: אף שינוי מקום, דכתיב ויאמר ה` אל אברם לך לך מארצך, וביאר הדבר בחידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם.

פי` שינוי השם שמשנה שמו שאינו האיש בעל העבירות כדי שלא יזכירוהו לרעה, ויש אומרים אף שינוי מקום. פי` שזה מכניעו מאד והכול בתשובה והוסיף במהרש"א חידושי אגדות שם וכן נראה דאין סברא דשינוי השם בעלמא בלא צווי הש"י יבטל הגזרה ויותר מזה קשה בשינוי המקום שיבטל הגזרה בזולת צווי הש"י אלא כשנותנין לאדם שם אחר יחשוב אני שחטאתי מה יועיל בי שינוי שמי בהוראת שמי למזל אחר שהרי החטא מעכב בי וע"י כן ישים אל לבו לשוב בתשובה שלמה ושהוא רוצה להעשות איש אחר וצריך אני לתקן מעשי וכן תפרש הענין בשינוי מקום מאברהם:

בברכה - בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר