כללי - שאל את הרב

האם יהיו ניסים גלויים בימות המשיח?

י"ב שבט התשע"ח | 28.01.18 00:00

שאלה

רציתי לשאול שכשהמשיח יבוא בעזרת השם האם יהיו ניסים גלויים כמו קריעת ים סוף דברים בסגנון הזה?

תשובה

שלום רב,

בימות המשיח העולם ימשיך לנהוג בדרך הטבע ולא יהיו ניסים היוצאים מגדר הטבע וכמו שכתב הרמב"ם (הלכות מלכים פרק יב' הלכה א-ב) אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהג של עולם או יהיה שם חידוש במעשה בראשית אלא עולם כמנהגו הולך. אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, ע"כ. וכן ראה עוד ברמב"ם (הלכות תשובה פרק ט' סוף הלכה ב).

אמנם הגמרא במסכת שבת (דף ל עמוד ב) מביאה בשם רבן גמליאל שעתידה אישה בימות המשיח שתלד בכל יום. וכן האילנות יוציאו פירות בכל יום, ע"ש. והגמרא במסכת כתובות (דף קיב עמוד ב) אומרת, שעתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות, ע"ש. ולכאורה רואים מזה שיהיו ניסים שלא כדרך הטבע של העולם הזה.

אולם יעויין למהר"ל מפראג בספרו נצח ישראל (פרק נ') שמבאר שכל הדברים הנ"ל אינם בגדר ניסים שלא כדרך הטבע, שהרי כבר מצינו בבריאת העולם שחוה הרתה וילדה באותו יום (יעויין ברש"י על בראשית פרק ה' פסוק א). ולעתיד לפי מדריגת העולם ומעלתו, שיהיה מתברך מן השם יתברך, אין זה שלא בטבע כאשר יחזור העולם כמו שהיה בראשונה. ולכן גם העובדה שהאילנות יוציאו פירות כל יום, ואילני הסרק יטענו פירות, אין זה נקרא נס, היות והמצב הזה היה צריך להיות בתחילת בריאת העולם אם לא היה החטא. ולעתיד לבוא כאשר יסתלק החטא מבני אדם, האדמה אשר אררה השם בשביל חטא אדם (ראה בראשית פרק ג' פסוק יז) תחזור לקדמותה ולברכתה, כאשר היה קודם שחטא אדם, יעויין שם עוד מה שכתב בזה.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר