כללי - שאל את הרב

האם אנשים שנשרפו יקומו בתחיית המתים?

י"ט סיון התשע"ז | 13.06.17 00:00

שאלה

שלום,

יש לי כמה שאלות

1. היהודים שמתו ונשרפו בשואה יקומו בתחיית המתים? ואם כן אז למה לא שורפים את כל הגופות במקום לקבור אותם.

2. אם תהיה תחיית המתים, לאדם שיחזור לחיים תהיה אפשרות לבחור אם הוא רוצה לחזור או להישאר במרומים או שבתחיית המתים אין בחירה?

3. אחרי תחיית המתים אפשר למות שוב?

4. מחלות או חוסרי גפיים או ידיים שהיו לפני המוות יהיו גם בתחיית המתים?

תשובה

שלום רב,

1. גם היהודים שנשרפו בשואה, ה' יקום דמם, בודאי יקומו בתחיית המתים. 

אולם אנשים שביקשו להישרף לאחר מותם לא יזכו לקום בתחיית המתים (חזון עובדיה על אבלות חלק א' עמוד תקמ, בשם שו"ת מנחת אלעזר).

יש איסור לשרוף את הגוף של הנפטר משום שמבטל בזה מצות עשה של קבורה, וכן עובר על לא תעשה של "לא תלין", וכן יש בזה משום איסור ניוול המת (ראה שו"ת בית יצחק חלק יורה דעה חלק ב' סימן קנה. וע"ע מה שהביא בזה בשו"ת כנפי יונה חלק א' סימן יד).

2. לא תהיה בחירה.

3. נחלקו בזה הראשונים, כי דעת הרמב"ם (אגרת תחיית המתים) שמצב זה של חיבור גוף ונשמה, אינו אלא זמני בלבד, כאשר לאחר כמה אלפי שנים מעת תחיית המתים, תתרומם הנשמה מן הגוף מעלה מעלה אל עולם הנשמות ושם תקבל שכרה לנצח נצחים, ועל אותו הזמן אמרו בברכות (דף יז עמוד א): "צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה".

לעומת זאת דעת הרמב"ן (בשער הגמול) כי המצב שנוצר בעת התחייה בו חזרה הנשמה אל הגוף לא יפסק לעד לעולם, אלא ישאר קיים לנצח נצחים, כאשר גוף ונשמה כשהם אגודים זה בזה יכנסו לעולם שכולו ארוך הוא עולם הבא.

4. כל בעלי המומין יתרפאו לעתיד לבוא. אלא שקודם הם יקומו לתחייה עם המום, ורק לאחר מכן הם יתרפאו (כך מפורש במסכת סנהדרין דף צא עמוד ב. וראה טעם הדבר בבראשית רבה פרשה צה פרק א', ובמדרש תנחומא פרשת ויגש פרק ח',  שהוא כדי שלא יאמרו הרשעים, אחרים המית ואחרים החיה. ולכן אמר הקב"ה, יעמדו כמו שהלכו, ואחר כך אני מרפא אותן. וע"ע במהרש"א בסנהדרין שם, ובספר בית אלקים שער היסודות פרק נט).

בשורות טובות,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר