הלכות ומנהגים - שאל את הרב

בצל שעבר עליו הלילה

י"א חשון התשע"ז | 12.11.16 00:00

שאלה

האם מותר להשאיר בצל לילה שלם ולאכול אותו יום למחרת?

תשובה

שלום רב,

אין להשתמש כלל בבצל או שום או ביצה קלופים שעבר עליהם הלילה. גם אם הנ"ל היו מכוסים או בתוך מקרר, ועבר עליהם הלילה, הם נאסרים באכילה.

וכדי שהם לא יהיו אסורים באכילה העצה היא להשאיר עליהם חלק מהקליפה או מהשורש, או לערב אותם בתוך מאכלים אחרים (לפני שיעבור עליהם הלילה) כגון סלט וכדומה.

מקורות: כך מפורש בגמרא במסכת נדה (דף יז עמוד א) בשם ר"ש בר יוחי שמי שאוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה שעבר עליהן הלילה מתחייב בנפשו ודמו בראשו. ומפורש שם עוד, שגם אם הם צרורים וחתומים רוח רעה שורה עליהן. וכ"כ בספר שמירת הגוף הנפש (סימן ג סק"ה) ובשו"ת ברכת יהודה חלק ב' (חלק יורה דעה סימן ז אות ח) לגבי מקרר. וע"ע בשו"ת יביע אומר חלק י' (חלק יורה דעה סימן ט) ובספר שמירת הגוף והנפש הנ"ל (במילואים שבסוף חלק ב' עמוד תתא).

והעצה להשאיר חלק מהקליפה או מהשורש מפורשת גם כן במסכת נדה הנ"ל, והובא להלכה בשלחן ערוך הרב הנ"ל.


והעצה לערב אותם בתוך מאכלים אחרים, מקורו בסמ"ק (סימן קעא). וכ"כ הבן איש חי (שנה שניה פרשת פנחס אות יד) ובכף החיים חלק יורה דעה (סימן קטז אות צב) ובשו"ת יביע אומר חלק ב' (חלק יורה דעה סימן ז אות ט) ובשו"ת אבן ישראל חלק ט' (סימן קכו אות ג). וכן הובא בשם החזון איש זצ"ל בספר שמירת הגוף והנפש חלק א' (עמוד כה בשולי העמוד). וכן ראה עוד בספר שלחן יוסף (עמוד צה סעיף לג) שהביא בשם הגר"ע יוסף זצ"ל, שאם עירבו בצל בתוך סלט, ועבר עליו הלילה, שהוא מותר באכילה.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר