מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר להצביע על הירח? האם כריש הוא דג כשר? והאם מותר לתרום שיער?

מקבץ שו"ת 76 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

| כ"ו אדר התשע"ח |
(צילום: shutterstock)
אא

האם מותר להצביע על הירח? האם כריש הוא דג כשר? והאם מותר לתרום שיער?

מקבץ שו"ת 76 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

1. האם מותר לגוי לתקן את רכבי בשבת?

ודאי שאסור לבקש מגוי בשבת לתקן את הרכב. ואפילו אם מבקש ממנו בערב שבת לתקן לו את הרכב בשבת – אסור (על פי שלחן ערוך אורח חיים סימן ש"ז סעיף ב').

אמנם אם מסרת לו את הרכב לפני שבת, ולא ביקשת ממנו שיתקן את הרכב בשבת, וכן יש שהות מספקת שיבצע את תיקון הרכב בערב שבת או אחרי שבת, וקבעת לו שכר מסוים על התיקונים שיעשה – אז אפילו אם הגוי מבצע את התיקונים בעצם יום השבת, מותר (על פי שלחן ערוך שם סעיף ד', ומשנה ברורה ס"ק י"ד).

ומכל מקום במקום צורך, אפילו אם בהכרח יצטרך הגוי לעבוד גם בשבת להשלמת התיקונים, יש להתיר. ומנהג האשכנזים להחמיר בזה (ראה שו"ת יחווה דעת חלק ג' סימן י"ז, וחזון עובדיה על הלכות שבת חלק א' עמודים קנ"ט-ק"ס).

*  *  *

2. אם לקחו גרעין של פרי המורכב, נטעו אותו, וממנו גדל אילן חדש – מה דין האילן הזה, האם אפשר לברך עליו ברכת האילנות ?אם הרב יכול קצת לתת לי מקורות, אשמח. תודה !

על עץ פרי שעשו בו הרכבה אין לברך ברכת האילנות, היות ועצם מציאותו היא נגד רצון הבורא (ראה שו"ת מנחת יצחק חלק ג' סימן כ"ה, ושו"ת יביע אומר חלק ה' חלק אורח חיים סימן כ'. וע"ע בחזון עובדיה על פסח עמוד ט"ו).

אולם כל זה הוא דווקא כאשר עשו הרכבה באותו עץ פרי, אולם אם אותו עץ גדל מעץ אחר שהרכיבו אותו, אולם בו עצמו לא עשו הרכבה, אפשר לברך עליו ברכת האילנות (כן יש ללמוד ממה שהובא בכיוצא בזה בספר הליכות שלמה חלק א' פרק כ"ג סעיף י"ח בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, וממה שכתבו בשו"ת שרגא המאיר חלק ד' סימן צ"ג אות א' ד"ה רק, וכן בספר מעשה חמד פרק ג' הערה י"ב בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א. וכן כתב בנידון דידן בספר אור לציון חלק ג' פרק ו' סעיף ג').

*  *  *

3. כריש זה כשר, או שאסור לאכול אותו? ואם הוא כן כשר, אז למה לא אוכלים?

כידוע, התורה (ויקרא פרק י"א פסוקים ט'-י"ב) מתירה לאכול רק דגים שיש להם שני סימני טהרה, והם: סנפיר וקשקשת. והיות שאין לכריש קשקשת – הוא אסור באכילה.

*  *  *

4. יש לי דוד (אח של אמא שלי) שגר בחו"ל. הוא אינו יהודי. האם מותר לי לחבק אותו? אני לא יודעת אם זה משנה משהו, אבל הוא מעל גיל 50 ואני בת 14.

החובה של שמירת נגיעה הוא גם בן יהודייה לגוי (יעוין בספר חסידים סימן תתר"צ). לכן אסור לך לחבק את דודך – אף על פי שהוא גוי.

*  *  *

5. ישנה אמונה תפלה האומרת שאסור להסתכל על הירח או להצביע עליו. האם זה נכון?

אכן, זה נכון שאין להסתכל על הירח בהתבוננות. והטעם הוא על דרך הקבלה. אולם בהסתכלות מועטת שלא בהתבוננות אין כל חשש (יעוין בספר חרדים ריש פרק ב' מצוות לא תעשה התלויות בעין אות ה', ובספר מורה באצבע אות קפ"ו, ובמשנה ברורה סימן תכ"ו ס"ק י"ג, ובספר חזון עובדיה על חנוכה עמוד שכ"ט).

מותר להצביע לעבר הירח והכוכבים (וכן ראה בספר סגולות רבותינו עמוד 386 ששאל את הגר"ח קניבסקי שליט"א האם צריך לחוש למה שיש מקפידים שלא לספור הכוכבים באצבע, וטענה בפיהם שהסופר יגדל לו פצע בידו? והשיב הרב שליט"א: לא שמענו, ע"כ).

ויש שנהגו להימנע מלהצביע על הכוכבים (ראה שם בהערה פו שהביא מהגר"י רצאבי שליט"א בספרו שלחן ערוך המקוצר חלק ד' סימן קמ"ו סק"י שעיקר הדבר ידוע בקהילות התימנים, שיש פצע יבש בעור גב היד, כמין בועה, שאומרים העולם שזה יארע למי שיספור הכוכבים באצבעותיו או מורה עליהם באצבעותיו, ע"ש. וע"ע בויקיפדיה ערך אנוסים שכתבו: מנהג נפוץ ביותר בקרב יוצאי ספרד ופורטוגל שהשתמר עד לעשרות השנים האחרונות, היה איסור של הורים על ילדיהם להצביע על כוכבים בשעת לילה, תוך שימוש בהסברים על מחלות ופצעים שייגרמו מהצבעה זו. מקור המנהג מיוחס לאנוסים אשר נמנעו מלזהות את צאת השבת על ידי ספירת שלושה כוכבים בשל חששם מסוכני האינקוויזיציה, ע"כ).

*  *  *

6. האם מותר להתקלח בשבת?

אסור להתקלח בשבת במים חמים כל גופו, אפילו אם רוחץ אבר אבר לבדו, ואפילו אם הוחמו מערב-שבת.

וכן אסור להתרחץ במים שהוחמו מאליהם בשבת על ידי דוד שמש. וגם אם אינו רוחץ את כל גופו, אלא רק את רובו, גם כן אסור, דרוב הגוף נחשב כרוחץ את כל הגוף ואסור (ראה שלחן ערוך אורח חיים סימן שכ"ו סעיף א', משנה ברורה סק"ב, וילקוט יוסף שם).
 
אמנם לפי מנהג הספרדים, מותר להתקלח במים קרים בשבת (לוית חן עמוד קכ"ג, וטהרת הבית חלק ב' עמודים תנ"ה-תנ"ו).

אולם מנהג האשכנזים שלא להתקלח אפילו במים קרים זולת במקרים שהוא מצטער שאז ניתן להקל בזה (ראה משנה ברורה סימן שכ"ו ס"ק כ"א, ושו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק ד' סימן ע"ד, עניני רחיצה אות ג, וסימן עה אות א, ושו"ת מנחת יצחק חלק ו' סימן לב אות ה, ושו"ת דברי פינחס חלק ב' סימן כ"ז).

*  *  *

7. אני צורף תכשיטים. עיצבתי טבעת עם אלמנט של אריה עומד. האם יש עם זה בעיה, כי זו אחת מדמויות המרכבה? ידוע שהאיסור הוא כל ארבעת הדמויות ביחד ולא אריה בלבד, זה נקרא אריה יהודה וזה לתכשיט נוי בלבד.

מותר לייצר חפתים עם צורת אריה (ראה שלחן ערוך יורה דעה סימן קמא סעיף ו', ובש"ך סק"ל).

*  *  *

8. מרכז לקבלה - מותר ללכת ללמוד שם?

אין ללכת ללמוד שם כלל.

מקורות: כבר נשאל על כך הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יחווה דעת חלק ד' (סימן מ"ז) מה היא דעת תורה לגבי הפרסומים בכלי התקשורת ובעיתונים, על ידי גורמים שונים, הקוראים לקהל הרחב להצטרף בהמוניהם ללימוד תורת הקבלה, ולהפצתה ברבים?

והשיב: שקודם כל רק תלמיד חכם שיראת ה' היא אוצרו, וכבר מילא כריסו בש"ס ובפוסקים, הוא שיכול לגשת ללימוד הקבלה. וגם צריך שמי שמלמד את תורת הקבלה יהיה ראוי לכך. ולכן מה שנמסר שהוקם בארץ מכון להפצת תורת הקבלה, ובראשם עומדים אנשים שאינם מוחזקים ליראי ה' וחושבי שמו, יש להתרחק מהם על פי מה שאמרו חז"ל (חגיגה דף ט"ו עמוד ב') על הפסוק "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאו-ת הוא", אם הרב דומה למלאך ה' צבאו-ת יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו. ומכל שכן בתורת הקבלה, שצריך לדקדק בדבר יותר ויותר שיהיה המלמד תלמיד חכם מקובל אמיתי ויראת ה' היא אוצרו.

והוסיף וכתב שם: ובפרט לפי מה שנמסר לנו שהתלמידים לומדים שם בצוותא בחורים ובחורות יחדיו מכל הגילים. ואם כן למותר לציין את חילול השם שבדבר, ההופכים ללענה משפט. ויש לקרוא עליהם מקרא שכתוב "הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה". ומצוה רבה להזהיר לרבים למנוע רגלם מנתיבתם. והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר, ועלינו יערה רוח הבורא, ע"ש.

וכן ראה עוד בספרו שו"ת יביע אומר חלק י' (חלק יורה דעה סימן כ"ג), ע"ש.

*  *  *

9. אני יכולה להניח תפילין אם אני רוצה? זו לא עבירה לאישה?

לא רק שנשים פטורות מלהניח תפילין, אלא שגם אסור להן להניח תפילין.

מקורות: כתב השולחן ערוך אורח חיים (סימן ל"ח סעיף ג') נשים פטורות מתפילין מפני שהוא מצוות עשה שהזמן גרמא. וכתב הרמ"א שם בשם הכל בו, ואם הנשים רוצין להחמיר על עצמן מוחים בידן. ועיין במשנה ברורה (ס"ק י"ג).

ולפי תרגום יונתן בן עוזיאל (דברים פרק כ"ב פסוק ה'), אישה שלובשת תפילין עוברת על איסור "לא יהיה כלי גבר על אשה". וע"ע בספר מאור ישראל חלק ב' (בחידושיו לעירובין דף צ"ו עמוד א', תוס' ד"ה מיכל), ע"ש.

*  *  *

10. האם יש בעיה הלכתית לתרום שיער לחולי סרטן?

אין שום בעיה בזה, אלא אדרבה, מצווה גדולה מאוד.

הנקראים ביותר
הידברות שופס

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

זוגיות עם רגש - הרב מיכאל לסרי

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

בית אמי - הרבנית בת שבע קניבסקי

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

שבויות

לכל המוצרים