שאלות באמונה

למה מתפללים תחילה על בן ולא על בת?

מדוע נראית העדפה להולדת בנים יותר מאשר בנות ביהדות?

| כ"ג חשון התשע"ו |
אא

אור שואל: "אשתי שאלה אותי, למה נוהגים להתפלל דווקא על בן זכר, האם זכר עדיף מנקבה לפי היהדות? והאם אשה חשובה פחות מגבר?"

* * *

שלום וברכה אור, ותודה על השאלה.

חשוב להקדים ולומר שלפי היהדות, הגבר והאשה משלימים זה את זו, ורק ביחד נקראים בשם "אדם".

האשה אינה מוצגת בתורה כיצור נחיתי מן הגבר, כי אם כחלק בלתי נפרד ממנו, בשר אחד. חז"ל אף הוסיפו לבאר, כי האשה והגבר הם מהות אחת, והאדם הראשון היה בתחילתו איש-ואשה בגוף אחד (היו לו איפיונים של זכר ונקבה גם יחד, עד שהבורא הפריד את האשה). על כן נאמר בספר בראשית (פרק ה, א): "ביום ברוא אלוקים אדם... ויקרא את שמם אדם ביום היבראם". גם לפי הקבלה, הנשמה למעשה מתחלקת לגבר ואשה בירידתה לעולם הזה.

יתירה מזו, היהדות בשונה מכל דת או תרבות אחרת בהיסטוריה, מלמדת אותנו על מושג של נביאות בעם ישראל, כמו האמהות הקדושות (שרה, רבקה, רחל, לאה), דבורה, חולדה ואסתר המלכה. חז"ל אינם מבחינים בין גבר ואשה ביכולת להגיע לדרגות רוחניות גבוהות ואף לדרגת נבואה, כך אמרו חז"ל: "בין גוי בין ישראל, בין איש בין אשה, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו של אדם - רוח הקודש שורה עליו" (ילקוט, שופטים, פרק ד, ד). וסיפרו לנו: "כשם שעמדו לישראל שישים ריבוא נביאים, כך עמדו להם שישים ריבוא נביאות" (שיר השירים רבה ד, כב).

אמרו חז"ל על הפסוק "כל אשר תאמר אליך שרה - שמע בקולה" (בו מצווה הקב"ה בתורה לאברהם לשמוע בקול שרה אשתו, לאחר שהתלבט מה לעשות בישמעאל), כי מכאן למדים ששרה עלתה על אברהם בנבואה. אנו רואים איפוא שנשים מסוגלות להגיע אף לדרגת נבואה (שהוא החיבור הגבוה ביותר שבין האדם לבוראו). במדרש זוטא (רות, פרשה ד) נאמר: "ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור".

בניגוד למה ששאלת, היהדות היא למעשה הדת היחידה בעולם שמצווה על כל אדם להביא לעולם גם בנות, ציווי אשר מיוסד במצוות פרייה ורבייה, לפיה חייב כל אב בהבאת בן ובת לעולם, ולא יקיים את המצווה עד שיביא לעולם גם בת. כך כותב הרמב"ם בהלכות אישות (פרק טו): "האיש, מצווה על פרייה ורבייה... כמה בנים יהיו לאיש, ותתקיים מצוה זו בידו - זכר ונקבה, שנאמר: 'זכר ונקבה, בראם' (בראשית ה, ב)".

בלעדי שהצליח להביא בן ובת לעולם, האב לא זכה לקיים מצווה זו כפי דרישתה (כמובן שהכוונה כאן היא שצריך להשתדל כפי האפשר, כי הקב"ה הוא שמחליט מי יהיו ילדינו). ולפיכך מי שיש לו רק בנים, צריך להתפלל ולבקש מה' שיהיו לו גם בנות.

בנוסף לכך, היו רבנים שהעדיפו שיהיו להם בנות על פני בנים. גדול הדור רב חסדא היה אומר, שבנות חשובות לו יותר מבנים, וזו לשונו: "אמר רב חסדא ולדידי בנתן עדיפן לי מבני" (בבא בתרא דף קמא, עמוד א).

גם מבחינה טבעית, נראה שדרך הטבע הפסיכולוגי בעולם, שאשה רוצה ונהנית בעיקר בבניה, והאב רוצה ונהנה בעיקר בבנותיו. ולכן דרך האמהות לגונן על בניהן, ודרך האבות לגונן על בנותיהם. נראה שכך ה' יצר את העולם כדי שגם הבנים וגם הבנות יקבלו חום ואהבה מהוריהם.

עם זאת, ישנן סיבות מסויימות שבגללן מתפללים תחילה על בן לפני שמבקשים בת, ואלו הן:

1. הבנים חייבים בקיום תרי"ג מצוות, ובלימוד תורה, ואנו רוצים להרבות כמה שיותר מהר תורה בעולם.

2. דרך העולם שהבנים ממשיכים את השושלת המשפחתית של הוריהם יותר מאשר הבנות, הגברים נושאים את שם המשפחה, ולרוב קובעים את אופי המשפחה ותרבותה. בעוד הנשים דרכן להצטרף וללכת אחר רצון בעליהן (דבר שניכר גם במצוות, שאשה הולכת אחרי בעלה).

3. דרך העולם שיותר קשה לשדך בת מאשר בן, צריך לדאוג לה יותר ולהגן עליה - וההורים נוטים תמיד לפחד יותר על הבת, ומכאן שהדרישות הנדרשות לגבי הבת גדולות יותר.

כמובן שיש הרבה בנות שהן צדיקות יותר מהרבה בנים, שיודעות לדאוג ולפרנס את ביתן, וגם שעושות נחת רוח להוריהם יותר מהרבה בנים. יש נשים חכמות ואחראיות מאוד, ויש נשים שבנו במו ידיהן משפחה תורנית לתפארת. יש נשים רבניות שמרבות תורה בישראל, ישירות ובעקיפין, וזוכות להרבות קדושה ושלום בעולם.

אלא שבנושא זה התפילה הולכת אחר הרוב, ומכיוון שברוב המקרים דרך העולם הוא כפי שצויין, לכן נהוג להתפלל תחילה ובעיקר לבנים. יחד עם זאת למדנו שקיימת ייחודיות בהלכה היהודית, אשר דורשת להביא לעולם גם בנות - כך שכל אב ואם שמחים בקיום מצווה זו בהבאת בנות לעולם, שהיא מצווה דאורייתא, ורק בה מקויים רצונו של בורא עולם בשלמות. נוכל למצוא הורים גויים שמצטערים וכועסים כשמגיעה להם בת לעולם, אך הורים יהודים רואים בכך מצווה גדולה ושמחים בבנותיהם.

הנקראים ביותר
הידברות שופס

ספר קהלת עם פירוש הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

הרב זמיר כהן - פרקי אבות

הרב זמיר כהן - סט ארכיאולוגיה תנ"כית

הרב זמיר כהן - מסילת ישרים

מיכל לשם - NLP

מגש לחלה מהודר מזכוכית

מרפא הבושם

לכל המוצרים