מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם יתפללו בבית המקדש השלישי? האם מותר ללכת לסופרלנד בבין המצרים? והאם יש שדים בארץ ישראל?

מקבץ שו"ת 184 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

  • כ"ז תמוז התשפ"א
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. עד מתי מותר להתחתן בבין המצרים, לספרדים ולאשכנזים?

לפי מנהג הספרדים מותר להתחתן בימים שבין י"ז בתמוז עד ראש חודש אב, ונמנעים מליל ראש חודש אב עד אחר תשעה באב (שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"א סעיף ב', ושו"ת יביע אומר חלק ו' חלק אורח חיים סימן מ"ג, ושו"ת יחוה דעת חלק א' סימן ל"ו).

אולם מנהג האשכנזים להימנע מלהתחתן כבר מי"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב (הרמ"א שם).

* * *

2. שמעתי דרשה מפי רב שאמר שבזמן בית המקדש השלישי לא תהיה תפילה כלל אלא הקרבת קורבנות, ויהיה רק מזמור לתודה, שזו תהיה התפילה שלנו האם כך זה יהיה? והאם בזמן בית המקדש הראשון והשני היו בתי כנסת כמו היום? והאם יהיו בתי כנסת בזמן בית המקדש השלישי?

א. זה נכון שכתוב במדרש (ויקרא רבה ט', ז') כל התפלות בטלות ההודאה אינה בטלה. אך הכוונה היא כמו שכתב הרד"ק (תהלים ק', ד') כי התפילות בטלות שלא יצטרכו לשאול צרכי העולם הזה, כי בטובה גדולה יהיו כל הימים, אין להם אלא שבח והודאה לא-ל, ע"ש. זאת אומרת, התפילות ימשיכו, אלא שכל התוכן שלהם יהיה שבח והודאה ולא בקשות.

ב. כמדומה, בית הכנסת הראשון הוא מסוף ימי בית ראשון. ראה מסכת מגילה (דף כט עמוד א') בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא. ופירש רש"י: ובנאה יכניה וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו עמהן בגלותן.

ג. יהיו בתי כנסת בבית המקדש השלישי.

* * *

3. אם אומרים שברגע שבן אדם נולד מיד מזווגים לו זיווג, אז איך זה יכול להיות שיש אנשים שעד יום מותם לא התחתנו?

שאלה נכונה. וליתר דיוק נאמר בגמרא מסכת סוטה (דף ב עמוד א') "ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני". ודווקא בזיווג ראשון. אולם זיווג שני נקבע לפי המעשים של האדם. ע"ש. ועל זה שאלת לנכון אם בזיווג ראשון הבת קול קבעה שבת פלוני לפלוני, איך יש כאלה שלא מתחתנים? וכמה תשובות בדבר:

א. דעת הרמב"ם שהבת קול אינה עניין של גזירה, אלא רק נטייה מצד הטבע, שמצד טבע תולדתו קרוב ונקל הוא שיבחר בבת פלוני מצד הטבע שלה, אולם עדיין הבחירה חפשית בידו לא לישא את אותה אישה (יעויין ברמב"ם בשמונה פרקים פרק ח', ובספר אגרות קודש חלק ב' אגרת רס"ד, ובשו"ת יביע אומר חלק ט' חלק יורה דעה סימן י' סוף אות י"ג).

ב. ודעת התשב"ץ בתשובותיו חלק ב' (סימן א') שהבחירה במצות הזיווג היא בידו, אבל אין הבחירה בידו בתו של פלוני אם לא תסייעהו הגזירה הא-לוהית, בשישים בלב אביה או בלבה לחפוץ בו כמו שהוא חפץ בה.

וזה שונה מדעת הרמב"ם, כי לפי דעתו אפילו אם יבחר להתחתן, יש לו בחירה חופשית להתחתן עם מישהי אחרת. ואילו לדעת התשב"ץ, יש לו רק בחירה חופשית אם להתחתן, אולם ברגע שבחר להתחתן, יתחתן עם אותה אישה שקבעה לו הבת קול.

וראי עוד כאן.  https://www.hidabroot.org/question/286263

* * *

4. מצאתי 10 ש"ח על הכסא בבית קפה האם אני חייב להכריז?

אתה יכול לקחת את הכסף לעצמך.

מקורות: ראה שלחן ערוך חושן משפט (סימן ר"ס סעיף ה') שהמוצא מעות בחנות בין תיבה לחנווני הרי הם של בעל החנות. ואם מצאם על התיבה ואין צריך לומר מתיבה ולחוץ הרי הם של מוצאם. והסביר השפתי כהן (ס"ק י"ח) שחצרו של המוכר לא קונה לו, משום שלא סמכה דעתו כיוון שרבים נכנסים ויוצאים. ואפילו אם המוכר נמצא בחנות זה לא מועיל מדין עומד בצד חצירו, כי זה מועיל דווקא כשהוא יכול לשומרו ויכול לעכב שלא יטלוהו אחרים, אבל כאן כיון שהוא לא יודע שהכסף נמצא שם ורבים מצויים בחנות לא קונה לו חצירו. יעוין שם.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

5. מה היה מקומן של הנשים בבית המקדש? האם הן יכלו להיכנס, ועד היכן? את האלה אני שואלת עקב הסתכלות במשקפי "מציאות מדומה" על בית המקדש והעבודה בבית המקדש. שם ראיתי את עצמי עומדת במקומות מקודשים ליד גברים... הרגשתי מאוד לא נוח, אפילו זעזוע להגיע למקומות קדושים ביותר בין גברים ואף במקומות שאנשים שאינם כהנים או כהנים שאינם רשאים להיכנס לשם, כמו הכהן הגדול ביום הכיפורים.

כמבואר בגמרא, בבית המקדש היתה עזרת נשים, כדוגמת עזרת הנשים שיש בבית הכנסת בקומה גבוהה יותר.

אישה טהורה היתה יכולה להיכנס לצורך קרבנות בעת הצורך לפי העניין בכל פעם.

* * *

6. האם מותר ללכת לסופרלנד בימי בין המצרים?

אפשר ללכת לסופרלנד בבין המצרים. אך ראוי להימנע בתשעת הימים, שהרי אמרו חז"ל (מסכת תענית דף כט סוף עמוד א', שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"א סעיף א') משנכנס אב ממעטין בשמחה.

* * *

7. אנו משפחה חוזרת בתשובה. הילדות בחינוך חרדי. לצערנו אנו מחוברים לאינטרנט לצורך עבודה. בזמן שלא נכחנו בבית, הבת הבכורה (בת 11 וחצי) גלשה לאתרים אסורים ביותר. אנו רואים בזה דבר חמור ביותר, ולא יודעים איך לשוחח עם הבת על כך. האם בדרך קשה או לדבר ברוגע? להעניש אותה? אם כן, איזה דרך של הענשה?

חלילה מלכעוס עליה ולדבר איתה קשות, רק ברוגע ונועם ולהסביר לה שהדבר אסור, ואלוקים עצוב כאשר מסתכלים בדברים כאלו. עלינו לאחוז ביראת שמים טהורה וכו'.

וכמובן, חובתכם לשים קוד על האינטרנט, כך שבתכם לא תוכל לגלוש בשום אופן, או להזמין את החסימה של רימון שמונעת מלגלוש למקומות אסורים. בהצלחה בחינוך הילדים.

* * *

8. בעת אמירת פרקי תהילים, האם עדיף לקרוא כמה שיותר פרקי תהילים או שעדיף לומר אותם במתינות ולכוון יותר במילים? מהי מעלה טובה יותר, כמות הפרקים או איכותם?

האיכות עדיפה על הכמות, וכמו שכתב השלחן ערוך (סימן א' סעיף ד'), טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה. ע"כ. ולכן עדיף שתאמרי פחות פרקי תהילים אך בכוונה מאשר להרבות בפרקי תהילים עם פחות כוונה.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

9. יש הרבה פסוקים בהם כתוב ש-ה' שומר על האדם כמו "ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך", "ה' ישמור צאתך ובואך", "שומר ה' את כל אוהביו" ועוד. אבל אם הולכים לבתי חולים אפשר לראות הרבה אנשים שנפגעו בכל מיני דרכים וגם ילדים שנפגעו למשל ואפילו מתו מתאונות דרכים. אז מה הכוונה ש-ה' שומר? הרי אם הוא שומר, לכאורה הם לא היו אמורים להיפגע?

ה' שומר עלינו מבוקר ועד ערב ומערב עד בוקר ומציל אותנו מכל דבר רע שלא נגזר עלינו וכפי שאנחנו אומרים כל יום בברכת מודים, מודים אנחנו לך .. על נסיך שכל יום עימנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבעל עת.. אולם ברור שיש לפעמים גזירה על האדם מאת ה' שיחלה וכדו', כמובן שה' לא שומר על האדם מגזירות ה' שגזר על האדם.

תשובה ומעשים טובים הם תריס בפני הפורענות, שאף אם נגזרה גזירה על האדם על ידי התשובה הוא יכול להמתיק את גזר דינו ולשמור עליו מכל גזירה רעה אף לאחר שנגזרה על האדם ולהביא על עצמו שפע ברכה והצלחה.

* * *

10. איך יתכן שאשמדאי מלך השדים נכנס לארץ והדיח את שלמה המלך למשך 3 שנים, אם אין כניסה לשדים בארץ?

בעיקרון יכולים להיות שדים ורוחות בארץ ישראל כמו בחו"ל. אלא שאביי (אמורא בזמן הגמרא) גזר עליהם שלא יעברו בישוב לעולם.

מקורות: ראה בספר כנסת יעקב (עמודים קכ"ד-קכ"ה) שהוכיח מכמה מקומות בש"ס ומדרשים שיש שדים גם בארץ ישראל. אלא שכבר מבואר בגמרא מסכת פסחים (דף קיב עמוד ב') שאביי גזר עליהם שלא יעברו בישוב לעולם. יעויין שם. וע"ע בספר דברי יצחק (עמוד קס"ה) בשם הרב יצחק כדורי זצ"ל.

תגיות:שאלות ותשובותמקבץ שו"ת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה