כללי - שאל את הרב

בעניין יוסף הצדיק

כ"ט תמוז התשע"ד | 27.07.14 00:07

שאלה

שלום לכבוד הרב רציתי לשאול בעניין יוסף הצדיק ומשיח בן יוסף;שהנה מצינו בחז"ל מספר הקבלות בין יוסף לעשיו,ששניהם מייצגים שני צדדים של אותו מטבע:א.נא' בישעיה "והיה בית יעקב לאש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש" ודרשו על זה שאין עשיו נמסר אלא ביד יוסף,ומשום כך יעקב לא פחד מעשיו דווקא לאחר הולדתו של יוסף ורצה לעזוב את בית לבן לאחר שנולד יוסף. והמהרש"א (ב"ב קלג:) באר משום שהבכורה של עשיו נתנה ליעקב ובכורת יעקב נתנה ליוסף לאחר שנלקחה מראובן (ובטעם הדבר אין להאריך כאן ועיין באוה"ח בפ' ויחי פרק מ"ג פ' ט' שהאריך בכך.) ואילו הראי"ה קוק במארו המספד בירושלים באר שמהותו של יוסף היא ייצוג מתוקן של כל אדם ולכן היה מסלסל בשערו וכיוצה בזה,שאין הנהגתו מיוחדת לישראל בלבד ועניין מב"י הוא התיקון הגשמי של עם ישראל-וזהו התיקון השלם למקום שנפל בו עשיו שהרי מלכותו נתפשטה לכל העולם והיה בידו לתת תיקון ראוי לבנ"א ובמקום שנכשל עתיד יוסף להשלים התיקון. ולכן מובן מדוע עשיו נמסר דווקא בידי יוסף כוון ששניהם מאותו שורש ותכלית. ב.מאיך מסור בידנו שמב"י דווקא ייהרג (כי אם לא בהכרח.) לא בפחות אלא בידי "ארמילוס הרשע" האדומי ולכאורה ההפך הוא המתבקש,אלא כנראה שאדרבה כוון שמשום גזירה מסוימת לעת הגאולה לא יהיה ביד יוסף לגבור,אבל דווקא בכך נעוץ שיוסף אמור לגבור על עשיו. ג.הרמח"ל בדעת תבונות אומר שיוסף הוא בבחינת "שור שבקדושה" ואילו עשיו "שור שבטומאה" ד."למס מרעהו חסד" יעקב אבינו נתבע שלא השיא דינה לעשיו כוון שסבר שעל ידו תצא לתרבות רעה ואילו היה לו להניח שתחזיירו למוטב-ונענש שטימאה שכם בן שהיה ערל,ובעלה שלא כדרכה,ובדרך איסור. והמשך הסיפור-שנולדה אסנת והורידוה למצרים ונשאה יוסף.גם מכאן רואים שאיפה שנכשל עשיו הדבר תוקן ע"י יוסף. ה.ועיקר שאלתי בדבר שראיתי בספר הליקוטים לרמ"ד וואלי שכתב כי יש"ו הנוצרי היה בבחינת מב"י אלא שיצא לתרבות רעה ואע"פ שאביו היה גוי מ"מ היה יהודי כשר ע"פ ההלכה ולכא' סמך לדבר שעדיין השפעתו הייתה מיוחדת במיוחד בשטחי האימפריה הרומאית צאצאי עשיו.ויותר מכך,יש"ו נהרג ע"י אדום כמו שעתיד לקרות למב"י. (והרמח"ל סבור שג"כ עשרת הרוגי מלכות ור"ע בן יוסף בראשם היו בבחינת מב"י וגם הם נהרגו בידי הרומאים.) אך האם הדבר נכון?.

תשובה

שלום וברכה

דברי הרמ"ד ואתלי אינם צריכים כמובן הסכמה מאף אחד.

זה שיוסף הצדיק הוא הפכו של עשיו אכן אף מוזכר ברש"י בפרשת וישב וזה לשונו דבר אחר וישב יעקב, הפשתני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי תמה, אנה יכנס כל הפשתן הזה, היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו, כך יעקב, ראה כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולן, מה כתיב למטה, אלה תולדות יעקב יוסף, וכתיב והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם.

כל היתר יתכן בהחלט.

עלה והצלח,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר