הלכות ומנהגים

קדמות תורה שבעל פה

כ"ח אייר התשפ"ב | 29.05.22 00:00

שאלה

כל מי שלומד גמרא יכול להיווכח מדבר ברור: העדר המסורת באופן תמוה ביותר. אפשר להביא מאות דוגמאות לזה, ורק אזכיר כמה מהם: מחלוקת בענין: תחילת זמן ק"ש; סוף זמן ק"ש; חיוב השכיבה או העמידה בזמן אמירת ק"ש; זמן בין השמשות הנוגע להלכות שבת, מילה, יולדת, קרבנות ועוד הרבה; דיני ממונות בשלשה או בחמשה; סנהדרין של שבעים או שבעים ואחד; אם נשים חייבות בתפילין; זמן ראש השנה למעשר בהמה; זמן ראש השנה למנין שנות ערלה; מחלוקות בדרכי הדרשות שנוגעים לכל התורה כולה [פרטי וכללי או ריבוי ומיעוט; אי דרשינן סמוכים; אי דרשינן תחילות; יש אם למקרא או למסורת, ועוד רבים]. כל הענינים הנ"ל, ועוד הרבה, הם דברים הנהוגים בכל יום ויום אצל כל ישראל או דברים יסודיים ובסיסיים במסירת התורה [דרכי הדרשות], ולא יתכן שאומה שלמה וחכמיה ישכחו כל הדברים הנ"ל [וגם אין הגיון כלל שמאז ומעולם נחלקו בדברים אלה ולא הוכרעו הדברים, כי מלבד שלא נזכר בשום מקום שנחלקו בזה בדורות הקודמים, גם אין שום הגיון להשאיר דברים בסיסים אלו שנויים במחלוקת כשהיה סנהדרין להכריע בין המחלוקות, ועיין בהקדמה לפיה"מ להרמב"ם]. אין רצוני להאריך בזה כאן, אבל כל מי שרואה הדברים הנ"ל, מבין שאין מקום כלל לטעון שהתורה שבעל פה קדמה לסוף תקופת בית שני, אם לא מאוחר יותר, והדברים פשוטים מאד.
עוד ראוי לתמוה על תופעה לא פחות ברורה לכל מי שלומד גמרא, היא חוסר המסורת בתקופת האמוראים. אתן לזה דוגמא אחת [ויש עוד הרבה כאלה, כידוע לכל מי שבקיא בש"ס]: במשנה בחולין (ב.) הכל שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחש"ו שמא יקלקלו את שחיטתן וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה. כל מי שקורא משנה זו עומד בפני בעיה ברורה: אין כאן אלא כללים ולא נתפרשו הפרטים: הכל שוחטין, ר"ל שכולם שוחטין לכתחלה, והדגשת הכל משמע שגם מי שהיה מקום לחשוב שאינו יכול שחיטה, אכן יכול לשחוט. ושחיטתן כשרה, משמעותו רק בדיעבד. וכולן ששחטו, שוב כלל שלא נתבארו פרטיו. אני מדגיש כל זה אע"פ שהגמרא עמדה על שאלות אלו, כדי להבהיר שלא ניתן "ללמוד" המשנה ולנסות להבינה בלא לשאול שאלות הנ"ל ושלא מדובר כאן על איזה דיוק קל או נפ"מ שאינה שייכת לגוף המשנה, אלא מדובר בעיקר משמעותה של המשנה ולא יתכן ללמד משנה זו לתלמידים בלא לפרש להם תוכן הדברים ופרטי הכללים. בנוסף, ראוי להדגיש שמדובר במשנה הראשונה של מסכת חולין העוסקת בדיני שחיטה הנהוכים אצל כל אחד ואחד, והוא להלכה ולמעשה, ולא מדובר בענין שאינו נוגע למעשה. ועם כל זה, נתפרשו בגמ' [חולין ב: עד ד:] ששה פירושים שונים לחלוטין בפירוש דברי המשנה ע"י אמוראים רבים, ע"ש ומוכח מכל המשא ומתן שם שלא היה להם שום מסורת איך יש לפרש דברי המשנה אלא נחלקו מסברא. ענין זה תמוה מאד, ונמצא בהרבה מקומות בש"ס, ואכמ"ל [ויש להסיק מזה מסקנות, אבל כאן נסתפק בעצם העובדה של העדר חמור של מסורת בלא לפרש הסיבה להעדר זה].
בקצרה, כל מי שקצת בקיא בש"ס ויודע לקרוא בין השורות, רואה בלא שום ספק שכל התורה שבעל פה [או על כל פנים רוב רובה] לא נמסרה מסיני אלא נתחדשה לא קודם סוף תקופת בית שני [ועל סיבת הדבר, יש גם להאריך ואכמ"ל], ושאותה תורה שבעל פה לא נמסרה לדורות הבאים בפרטיה כלל וכלל, אלא רק עיקרי הדברים בלא פירושיה ועל כן רבו המחלוקות בתקופת האמוראים אפילו בנוגע לפשט דברי המשנה.
אוסיף שאם כך גורלה של הנגלה, נראה די ברור שהנסתר [הנמסר רק ליחידים ורק בראשי פרקים] לא זכה ליותר מזה. אם כן, איני יודע כל כך מה בכך אם הזוהר נכתב בזמן התנאים או בימי התנאים; עיקרן של הדברים הוא מה שכתבו הרבה מן הקדמונים שחכמת הקבלה נמסרה איש מפי איש עד משה רבינו וכו', הוא דבר שלא יתכן לכל מי שראה איכות המסורת של התורה שבעל פה [שחז"ל עצמם ייחסו למשה רבינו בהרבה מקומות, על עף שמתוך דבריהם עצמם ניכר שהדבר לא יתכן כלל וכלל].
אשמח מאד לקבל תשובה בלי התחמקות יתירה,

תשובה

 שלום רב לדוד

א) אתה יוצא מהנחה שאם יש כך וכך מחלוקות בין החכמים, זה סימן ל'העדר מסורת'.

לא ברור כיצד הדברים שנחלקים בהם, יכולים ללמד לגבי הדברים שלא נחלקים בהם, הדבר הרי להיפך, מסורת היא לא מושלמת, היא עוברת דרך בני אדם, ולכן יש דברים שיכול להתעורר בהם ספק.

אבל המכנה המשותף הרחב שלא נולד בו ספק, ואין בו מחלוקת, הוא עצמו מוכיח שיש מסורת מוצקה ורחבה שעליה אין מחלוקת וספק. הרי את התורה אפשר לפרש בדרכים רבות שונות, ואפילו לגבי התורה שבעל פה, דברים שלא כתובים בתורה, ישנה הסכמה מאד רחבה בין החכמים, ואפילו הכיתות הפורשות הסכימו על חלקים גדולים מהתושבע"פ.

קויפמן כותב:

“היהדות התנאית מניחה מציאות שיטה שלמה של מצות שנחלה מן התקופה שקדמה לה: בית כנסת, מטבע ברכות, סדר תפלה, קריאת שמע, צורות קבועות של תפלין, מזוזה, ציצית, סוכה, לולב, ועוד ועוד”, (תולדות האמונה הישראלית, ח”ח 486).

המחלוקות בין התנאים הראשונים לא היו אלא בפרטי פרטים ודברים צדדיים של גזרות, ורק למן הדור של גזרות ביתר ואילך יש מחלוקות בדברים יסודיים, מה שמוכיח שהשכחה והבלבול אכן התגברו בגזרות השמד, וזה מה שעורר את רבי יהודה הנשיא לכתוב את המשנה.

לגבי הרשימה שלך, מוזר שאתה כותב שסנהדרין של שבעים, או ראש השנה למעשר בהמה, קרבנות, הם דברים הנוהגים כל יום, הרי לא נהגו אחרי החורבן, והתנאים שנחלקו בהם חיו אחרי החורבן.

אתה כותב שיש מחלוקת אם נשים חייבות בתפילין, ואין שום מחלוקת כזו, אין שיטה הסוברת שנשים חייבות בתפילין.

לגבי המחלוקות בעניני קריאת שמע, צריכים לזכור, ראשית, יש הרבה שיטות שקריאת שמע דרבנן, ולכן יתכן שחכמים סברו שמכיון שהדין אינו אלא דרבנן יש להם את הזכות לחלוק על הקודמים, שנית, גם בדינים דאוריתא, לפעמים קרה שחכם שקל בדעתו והגיע למסקנה שהמסורת אינה מן התורה אלא מנהג שנוסף בזמן מאוחר, לכן בית הלל לא קבלו את טענת בית שמאי שיש להטות בקריאת שמע, וסברו שלמרות שנהגו כך פעם, זה לא מן הדין. כמו"כ לעניני זמנים, בתקופות קדומות יותר פחות השתמשו בשיעורים מוגדרים, אלא זיהו את תחילת היום באופן אינטואיטיבי, ולכן כשרצו לשער בשיעור אוניברסלי נוצרו דעות שונות איך לעשות זאת.

לגבי כללי דרשות, דוקא הדרשות לפי הרבה חכמים אינם הלכה למשה מסיני, אלא חלק מהם חדשום חכמים מדעתם.

כך או כך, גם אם נוצרו ספקות בכמה דינים, להסיק מכאן:

"שאין מקום כלל לטעון שהתורה שבעל פה קדמה לסוף תקופת בית שני, אם לא מאוחר יותר, והדברים פשוטים מאד".
מגוחך בעליל, לעומת הוכחות ברורות שהתושבע"פ כבר היתה קיימת בכל התקופות בישראל, אתה משתמש בכמה מחלוקות? הרי המחלוקות לא סותרות את עצם קיום המסורת, אלא רק מראות שגם כשיש מסורת עדיין יש מקום למחלוקות.

יש הקבלות רבות מאד בין כתות פורשות מחז"ל מאות שנים לפני כתיבת המשנה,שמשתמשים במושגים מהתושבע"פ, בלשונות מהתפילות, ועוד רבים כאלו. 

ב) לגבי המשנה בחולין, במחילה, אתה מערבב פשט ודרש, הדיוקים של הגמרא אינם במישור הפשט, המשנה לא התכוונה לאדם שעומד עם סכין ארוך מחוץ לעזרה ושוחט בתוך העזרה, הפשטות היא רק מה שכתוב, הכל שוחטין – שלא כמו במצוות אחרות שנשים ועבדים פסולים, כאן כולם שוחטים, כל בן דעת שוחט, ושחיטתו כשרה, זה לא משמע בדיעבד משום שרק כשכתוב 'כשר' בלבד זה דיעבד, אבל כשכתוב שוחטין ושחיטתן כשרה המשמעות היא לכתחלה.

אמנם, נכון הדבר שיש הרבה דברים שלא נכתבו במשנה ונשארו במסורת ביד האמוראים. האמוראים היו תלמידיו של רבי יהודה הנשיא, וישבו בבית מדרשו כשלימד וסיכם את המשנה, וידעו הרבה יותר ממה שכתוב בה, כך רבי חייא, רב, שמואל, רבי יוחנן, וריש לקיש.

 

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה