הלכות ומנהגים

איך אומרים בברכת האילנות שלא חיסר בעולמו "כלום" או "דבר"?

ב' ניסן התשפ"א | 15.03.21 00:00

שאלה

איך אומרים בברכת האילנות שלא חיסר בעולמו "כלום" או "דבר"? תודה

תשובה

שלום רב,

הנוסח הוא: ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם.

מקורות: כן הוא בשלחן ערוך (סימן רכו). וכתב בספר פתח הדביר (שם אות ה) שכך היא הגירסא בגמרא מסכת ברכות (דף מג עמוד ב). וכן העתיקו הרא"ש (ברכות פרק ו' סימן לח) והרמב"ם (הלכות ברכות פרק י' הלכה יג) והטור ומרן (השלחן ערוך הנ"ל) והרב ארחות חיים ז"ל הלכות ברכות (אות מה ואות נא) והכלבו ז"ל (סימן פז) וגם הרב דוד אבודרהם ז"ל (בשער השמיני מהלכות ברכות), והרב מעדני יום טוב (שם אות לח). וכן הוא הנוסחא בפסקי רבנו ישעיה מטראני ז"ל לברכות הנדפס בסוף ספר בית נתן. וכן הוא גרסת הגאון ראב"ן ז"ל בברכות (סימן קצה) ורבנו ירוחם ז"ל (נתיב יג חלק ב)

ומזה כתב להעיר שם על מה שנדפס בסוף ספר שכיות חמדה נוסח ברכה זו שלא חסר בעולמו דבר, שלא ידע מנין לו למדפיס שינוי זה, כי הן אמת שבלשון המקרא נכתב דבר אצל חיסרון, וכמו שכתוב בספר דברים (ב ז) "זה ארבעים שנה ה' אלקיך עמך לא חסרת דבר". וכן כתוב בשופטים (יט יט) "אין מחסור כל דבר", מכל מקום קשה הדבר מאוד לשנות נוסח המסודר מפי קדושי עליון חכמי התלמוד ומוסכם מכל הפוסקים וכו', וכי הותרה הרצועה ביד כל אדם לשנות מטבע שטבעו חכמים בברכות המוסכם מפי הכל וכו'. ע"ש. והביא דבריו בהסכמה בשו"ת מנחת יצחק חלק י' (סימן טז בשולי התשובה). 

ואמנם מצאנו לאחד מרבותינו הראשונים בספר האשכול (סימן כט עמוד 68) שגרס בנוסח הברכה: ברוך שלא חסר דבר בעולמו וכו'. ע"ש. אולם גירסא זו נמצאת רק בספר האשכול במהדורת הרב צבי בנימין אויערבאך, ואילו במהדורת הרב אלבק לא נמצאת. ואפילו אם זו הגירסא האמיתית, מכיוון שבדברי שאר הראשונים הגירסא היא ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, להלכה יש לברך בנוסח זה.

וכן כתב הרב שריה דבליצקי זצ"ל בהגדה של פסח "יקרא דאורייתא" (עמוד יז) נוסח הברכה כפי שמובא בגמרא, וכן הוא הנוסח מראשון שבראשונים עד אחרון שבאחרונים שלא חיסר בעולמו כלום וכו', ולא שלא חיסר בעולמו דבר, כאשר מודפס בסידורי נוסח אשכנז, שאין שום מקור לשינוי הזה. ורק באשכול (אויערבאך) מצאנו נוסח זה. וכבר תמה על זה גם בסידור אור הישר קודינוב וכו'.  והעיקר שכולם יאמרו בנוסח הזה שלא חיסר בעולמו כלום, כי כן הוא העיקר, והמשנה ידו על התחתונה.

וכ"כ הרב אברהם יחיאל זילבר זצ"ל בספר בירור הלכה חלק ד' (עמודים קעב-קעג) שיש לבטל לגמרי את הנוסח דבר , ויש לברך אך ורק בנוסח הגמרא ובעל הלכות גדולות וכל הפוסקים ראשונים ואחרונים: "כלום". ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה