מה החשיבות של התפילין?

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:37

שאלה

לכבוד הרב שלום רציתי לדעת מה החשיבות של התפילין .

תשובה

שלום וברכה

אעתיק קצת מחשיבות הענין, הנה מצוות תפילין גדולה היא עד מאוד עד שאמרו בגמ` מסכת ראש השנה דף יז עמוד א פושעי ישראל בגופן, ופושעי אומות העולם בגופן - יורדין לגיהנם, ונידונין בה שנים עשר חדש, לאחר שנים עשר חדש גופן כלה, ונשמתן נשרפת, ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים, שנאמר +מלאכי ג+ ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם.. פושעי ישראל בגופן מאי ניהו אמר רב: קרקפתא דלא מנח תפילין. עכ"ל הגמ`.

ומצות תפילין כוחה רב לשבר את כח היצר וע"כ אנו מניחים תפילין על היד לשעבד בזה את תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו, ותפילין של ראש מנקות את המח ממחשבות רעות, וגורמות לאדם מחשבות טהורות ומחשבות קדושות.

ולכן אמרו בגמ` שהמניח תפילין ולובש ציצית לא במהרה הוא חוטא, כי הוא מוגן מכח קדושת המצוות הנ"ל לבל יקרב איליו יצר הרע. עוד אמרו חז"ל שהקב"ה מניח תפילין כישראל, ומה כתוב בהן, מי כעמך ישראל גוי אחד, ובתפילין של עם ישראל כתוב שמע ישראל ה` אלוקינו ה` אחד, וביארו הספרים את עומק הענין שכאשר ישראל מניחים תפילין ומפארים בכך את ה` שמחה גדולה שמח ה` באותה שעה ומתפאר בעם ישראל ואומר מי כעמי ישראל, ומשפיע להם כל טוב, ולא יחסר המזג, ואין הכוונה לצדיקים גדולים המניחים תפילין, אלא כל איש ישראל הניח תפילין גורם לה` נחת רוח גדולה, אשר אין ערוך איליה, וידוע הסיפור מהרב ר` אברהם מקאליסק מגדולי רבותינו החסידים, אשר פגש פעם יהודי זקן רוטן על ה` באומרו מה לי חיים אין כוחי במתני איני יכול ללמוד לא להתפלל ולא לקיים מצוות ומה לי חיים, שאלו הרב הנ"ל ותפילין אתה עדיין יכול להניח, ענה לו הן, נכדי בא כל יום ומניח לי תפילין, החזיר לו הרב ואמר האמן לי שכדאי לחיות 80 שנה בסבל ויסורין ע"מ לקיים מצוות תפילין אפי פעם אחד, ולא רק בצורה שאני מניחם, אלא בצורה שאתה מניחם, ואיך תתלונן על חייך, הרי הינך מרויח מכל יום של חים עד בלי די, ומי שאינו מניחם מפסיד את כל הנ"ל וכתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן לז סעיף א גדול שכר מצות תפילין וכל מי שאינו מניחן הרי הוא בכלל פושעי ישראל.

ושנו חכמים ליום הדין אם יהיה זכאי במצות תפילין כף זכות מכרעת ואם פשע בהן כף חובה מכרעת שאין לך גדולה בכל מצות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפילין שנאמר למען תהיה תורת ה` בפיך לכך צריך כל אדם שיהא זהיר במצות תפילין וכל הזהיר בהן מאריך ימים: קיצור שולחן ערוך סימן י סעיף א וכל הזהיר במצות תפילין מאריך ימים, ומובטח שהוא בן עולם הבא, שנאמר ה` עליהם (שנושאין עליהם שם ה` בתפילין) יחיו, ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחייני, "תפילין" הוא לשון פלילה והוכחה (ולכן הלמ"ד דגושה, למלאות חסרון השניה) כי התפילין הן עדות והוכחה, שהשכינה שורה עלינו, כמו שאמר הכתוב וראו כל עמי הארץ כי שם ה` נקרא עליך וגו`, ודרשו רבותינו זכרונים לברכה אלו תפילין שבראש.

בברכה - בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר