נשמות לפני אדם הראשון

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:30

שאלה

שלום רב...בזמן האחרון אתחלתי קצת לעיין בשער הגילגולים ולא מובן לי משו.. באקדמה ז הוא רושם אני מצתת: "כי קצת נשמות יש שלא באו כלולות בנשמת אדה"ר כשניברא. ובהקדמה יב הוא רושם "כבר נתבאר למעלה כי כל הנשמות כלם היו בתחלה כלולות באה"ר... השקעתי בזה הרבה מחשבה ולא הצלחתי להבין ,כי מצד אחד זה קשה מאוד שהיו נשמות עוד לפני בריאתו של אדם הראשון..

תשובה

שלום עופר

כדי להבין את הדבר קודם נתבונן בדברי המדרש בפרשת כי תשא : ראה קראתי בשם בצלאל הה"ד(זהו הכתוב) (קהלת ז) מה שהיה כבר נקרא שמו אמר הקב"ה מי שהתקנתיו מראש שיעשה המשכן כבר קראתי לו שם מהו ונודע אשר הוא אדם עד שאדם הראשון מוטל גולם הראה לו הקב"ה כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו יש שהוא תלוי בראשו של אדם ויש שהוא תלוי בשערו ויש שהוא תלוי במצחו ויש בעיניו ויש בחוטמו ויש בפיו ויש באזנו ויש במלתין((זה מקום הנזם) ותדע לך בשעה שהיה איוב מבקש להתווכח עם הקב"ה ואמר (איוב כג) מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט הקב"ה משיבו אתה מבקש להתוכח עמי (שם לח) איפה הייתי ביסדי ארץ מהו איפה א"ר שמעון בן לקיש אמר לו הקב"ה איוב אמור לי האיפה שלך באיזה מקום היתה תלויה בראשו או במצחו או באיזה אבר שלו אם יודע אתה באיזה מקום היתה איפתך אתה מתוכח עמי הוי איפה היית .

פרוש דברי המדרש הם כך- כל אדם ואדם קיבל איפה(מידה עיקרית) לשליחות שלו בעולם לעבודת השם אותו חלק שמיוחד לכל אדם הוא תוצאה ממקום שורשו בנשמת אדם הראשון אלו שחצובים מראשו של אדם הראשון חלקם בעניינים גבוהים לתיקון העולם (חוכמה , תורה,הנהגה), אלא שמחלקים נמוכים יותר ייעודם בהשלמת הבריאה זה בעניינים פשוטים יותר שגם נצרים לשלמות העולם ולתיקונו. וזה ביאור הכתוב בקהלת "מה שהיה כבר נקרא שמו"- שם זה המהות הפנימית של כל דבר, וכל מה שהיה כבר נקרא שמו ומהותו קודם הבריאה בידי הבורא. נשמות כל באי עולם היו כלולות בכללות בנשמת אדם הראשון.

אילו אדם הראשון היה עומד בניסיון פתויי הנחש עד זמן כניסת שבת, היה שבת עולם הבא , והייתה נשלמת תכלית הבריאה,אך כשחטא ולא עמד בניסיון , חילקו את נשמתו לששים ריבוא חלקים, שזה אומר שעל שישים ריבוא מישראל מוטל התפקיד להשלים את עבודת אדם הראשון. גמרא במסכת עבודה זרה- " אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות מהגוף"- מבארים הספרים הכוונה לאותו הגוף של נשמת אדם הראשון, דהיינו עד שיכלו כל הנשמות שהיו תלויות באדם הראשון כאשר כל נמשה תשלים את יעודה ומטרתה יבוא תיקון העולם .

נחזור למדרש – אמר הקב"ה לאיוב איפה הייתה ביסודי ארץ- האדם יכול להבין את משפטי השם רק כשהוא מבין את שורשי התפקיד שלו, אם היית יודע איפה שלך(העיקר שלך, איפה זה עיקר המהות) היכן היית באדם הראשון מהיכן נלקחת וממילא מהו תפקידך לא היית שואל כיוון שהיית מבין שזה התכלית והמטרה המיוחדת לך לעבודת השם והשלמת הבריאה.

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר