הלכות ומנהגים - שאל את הרב

עד איזה גיל אפשר לשמוע ילדה שרה?

י' סיון התשע"ח | 24.05.18 00:00

שאלה

שלום הרב, האם מותר לשמוע ילדה פחות מגיל בת מצווה שרה? תודה

תשובה

שלום רב,

אפשר להקל לשמוע שירה של ילדה עד גיל אחת עשרה, ובתנאי שיקפיד שלא ליהנות מקולה.

כל זה הוא דוקא שלא בשעת קריאת שמע ולימוד תורה, אולם בשעה שקורא קריאת שמע או לומד תורה אין לשמוע שירה של ילדה כבר מגיל שש ומעלה.

מקורות: יעויין במשנה ברורה (סימן עה ס"ק יז) שמותר לשמוע קול של אישה פנויה שאינה נדה שלא בשעת קריאת שמע, ובתנאי שאינו מכווין להנות מזה כדי שלא יבוא לידי הרהור, ע"ש. ועיין בשו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק א' (סימן כו) שכתב, שבמקום צורך יש להתיר לשמוע קול שירה של ילדה עד י"א שנה, אולם גדולות מבנות י"א אף כשידוע שעדיין לא ראו דם יש להחמיר, כי מאחר שכבר יש בשנים אלו עתה שרואות דם אין לחלק ביניהם. ובלא צורך אין להתיר כלל כי בדברים כאלו המחמיר קדוש יאמר לו, ע"ש. אולם בספר אור לציון חלק ב' (עמוד נז, ד"ה ולענין) היקל בפשיטות לשמוע שירה של ילדה עד גיל אחת עשרה או שתים עשרה שנה, ע"ש. וע"ע בשו"ת דברי יציב (חלק אבן העזר סימן לו) ובשו"ת יביע אומר חלק א' (חלק אורח חיים סימן ו אות ד) ובשו"ת ושב ורפא חלק ג' (סימן רטו).

אולם בשעת קריאת שמע ולימוד תורה אין לשמוע קול שירה אפילו של פנויה טהורה וכמבואר יוצא מדברי המשנה ברורה הנ"ל. וכתב בספר שלחן שלמה (סימן עה סעיף ג) שאיסור זה הוא בילדה מגיל שלוש ומעלה, ע"ש. אולם ראה להבן איש חי (שנה א' פרשת בא אות יג) שכתב, שאיסור זה הוא דוקא מגיל שש ומעלה, אולם בפחות מגיל שש אין לחוש, ע"ש (ועיין בספר הליכות עולם חלק א' עמודים קכג-קכד שכתב, שלא ידע מנין לו להבן איש חי שיעור זה. וסיים: ויש ליישב, ע"ש. ולכאורה כוונתו ליישב על פי מה המבואר בספרו שו"ת יביע אומר חלק ו' חלק אורח חיים סימן יד, ודו"ק). וע"ע בספר אשי ישראל בסוף הספר בתשובות הגר"ח קניבסקי שליט"א (תשובה סד) שכתב שלפי דעת החזון איש (סימן טז סק"ח) שכתב, שדין טפח באישה ערוה תלוי לפי מציאותן וקטנות גופן, שמסתמא הוא הדין לעניין שמיעת קול זמר של ילדה בשעת קריאת שמע, ע"ש. ולהלכה נראה דנקטינן כדעת הבן איש חי. וכ"כ בספר לבושה של תורה חלק ב' (עמודים תתמט-תתנ).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר