שבת - שאל את הרב

האם מותר לגוי לתקן את רכבי בשבת?

כ"א אדר התשע"ח | 08.03.18 00:00

שאלה

האם מותר שגוי יתקן את רכבי בשבת?

תשובה

שלום רב,

ודאי שאסור לבקש מגוי בשבת לתקן את הרכב. ואפילו אם מבקש ממנו בערב שבת לתקן לו את הרכב בשבת - אסור (על פי שלחן ערוך אורח חיים סימן שז סעיף ב).

אמנם אם מסרת לו את הרכב לפני שבת, ולא ביקשת ממנו שיתקן את הרכב בשבת, וכן יש שהות מספקת שיבצע את תיקון הרכב בערב שבת או אחרי שבת - וקבעת לו שכר מסויים על התיקונים שיעשה - אז אפילו אם הגוי מבצע את התיקונים בעצם יום השבת מותר (על פי שלחן ערוך שם סעיף ד, ומשנה ברורה ס"ק יד).

ומכל מקום במקום צורך, אפילו אם בהכרח יצטרך הגוי לעבוד גם בשבת להשלמת התיקונים, יש להתיר. ומנהג האשכנזים להחמיר בזה (ראה שו"ת יחוה דעת חלק ג' סימן יז, וחזון עובדיה על הלכות שבת חלק א' עמודים קנט-קס).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר