שבת - שאל את הרב

האם מותר לנפח בלון בשבת?

כ"ז טבת התשע"ח | 14.01.18 00:00

שאלה

שלום לכבוד הרב,

האם מותר לנפח בלונים בשבת עבור ילדים קטנים?

אודה לתשובה

תשובה

שלום רב,

אין לנפח בלון גומי בשבת בפעם הראשונה. אכן אם כבר ניפחו אותו פעם אחת לפני שבת, מותר לנפחו בשנית בשבת, ובתנאי שיזהר שלא לקשור את פי הבלון. אולם מותר לסגור את הבלון בעזרת גומיה. והמחמיר שלא לנפח בלון בשום אופן בשבת - תבוא עליו ברכה.

מקורות: רבו הדעות בעניין זה, כי יש אוסרים בכל מקרה לנפח בלון בשבת - ראה בספר אור לציון חלק ב' (פרק מב אות ד) שכתב שאין לנפח בלון בשבת משום תיקון מנא, ע"ש. וכן פסק בשו"ת נשמת שבת חלק ד' (סימן שכט) לאסור לנפח בלון בשבת משום תיקון מנא, וכן משום חשש גזירה שיבוא לקשור את הבלון, ע"ש.

ויש שכתבו להתיר לנפח בלון בשבת רק באופן שכבר נפחו אותו לפני שבת, ורק באופן שאין הדרך לקשור את אותם בלונים - ראה שמירת שבת כהלכתה החדש (פרק טז סעיף ז) ובספר ארחות שבת חלק א' (פרק ח' סעיף סט).

ויש מי שנראה מדבריו שאם ניפחו את הבלון פעם אחת לפני שבת שוב מותר לנפחו בשבת, ולא חיישינן שיבוא לקשור את הבלון (ראה שו"ת שבט הלוי חלק ט' סימן עח עמוד נג שכתב, אבל לנפח בו ולתקנו בתחלה נראה דנהגו בו איסור, ע"כ. ולכאורה משמע כאמור).

ויש מתירים בכל אופן לנפח בלון בשבת ללא קשירה - ראה בשו"ת באר משה חלק ב' (סימן כ סוף אות ג) וחלק ו' (סימן צט), ע"ש. וע"ע בשו"ת אור יצחק חלק ב' (סימן קמח) שכתב שאינו יודע איסור בנפיחת בלון בשבת. ויש מי שהעיר בזה משום איסור קושר, כשקושר את ראש הבלון. וא"כ אפשר באופן שישתמש בגומי או משהו אחר שישמור האויר בפנים, ע"כ. וע"ע בספר גם אני אודך, תשובות הגר"ח קניבסקי שליט"א, חלק ב' (עמוד לה) האם מותר לנפח בלונים בשבת או לא, והשיב הגר"ח קניבסקי: מותר, ע"כ. ומסתבר שלא דיבר אלא מצד עצם נפיחת הבלון, אולם יסכים שאסור לקשור את הבלון בשבת.

ויש מי שכתב (שו"ת מחזה אליהו חלק א' סימן סט אות ב) שלא נכון לנפח בלון בשבת, היות והוא עשוי מגומי דק ביותר ומתפוצץ בקל, ויש בזה משם זילותא דשבת אפילו שאין זה פסיק רישיה שיתפוצץ וכמו שכתבו כיוצא בזה הרמ"א באורח חיים (סימן שלז סעיף ב) והביאור הלכה (סימן שלז סעיף ב, ד"ה שלא).

וע"ע בעניין זה בשו"ת אגרות משה חלק חושן משפט חלק ב' (סימן מז אות ג) ובשו"ת תפארת צבי חלק ג' (סימן לא) ובספר אשרי האיש חלק אורח חיים חלק ב' (פרק לג סעיף ד ובהערה שם).

בברכה,

הלל מאירס 

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר