שבת - שאל את הרב

מתי מסתכלים בציפורניים בברכת מאורי האש?

כ"ה חשון התשע"ח | 14.11.17 00:00

שאלה

האם יש לברך מאורי האש ורק אחר כך להסתכל בציפורניים או קודם מסתכלים בציפורניים ואחר כך מברכים בורא מאורי האש

תשובה

שלום רב,

מנהג העולם הוא לברך קודם "בורא מאורי האש" ורק אחר כך להסתכל בציפורניים.

מקורות: כן נראה מדברי רב סעדיה גאון (הובא בספר מאה שערים לרי"צ גיאת, הלכות הבדלה), ע"ש. וכן נראה מדברי רבי יצחק אייזיק טירנא בספר המנהגים (מנהג של מוצאי שבת), ע"ש. וכן מבואר יוצא דעת השיירי כנסת הגדולה אורח חיים (סימן חצר הגהות הטור אות ג). וכן כתב הגינת ורדים חלק אורח חיים (כלל ג' סימן כה) שכן עמא דבר שבתחילה מברכין ואח"כ מסתכלין בצפרנים ובשירטוטי הידים, ע"ש. וכן דעת היעב"ץ בסידור בית יעקב (סדר הבדלה) והגר"ז בסידור הרב (שם), ע"ש. וכן משמע מדברי הגר"א זצ"ל בפרושו לתקוני זוהר (דף יב עמוד א), ע"ש. וכן פסק הקיצור שולחן ערוך (סימן צו סעיף ט), ע"ש. וכ"כ בשו"ת רב פעלים חלק אורח חיים חלק ב' (סוף סימן יד) שלכתחילה צריך לברך מאורי האש קודם שיהנה, ע"ש. וכן ראה בשו"ת שלמת חיים (סימן רא) שכתב, שבהבדלה ראוי לגמור הברכה ואחר כך להסתכל, ע"ש. וע"ע בספר בירור הלכה חלק אורח חיים חלק ג' (עמוד קכד) שכתב, ששמע שהחזון איש זללה"ה נשאל למה מסתכלים בצפרניים לאחר הברכה הרי זו ברכת השבח, וענה, מנהג בית אבא בידי ולא אשנה, ע"ש. וכן יעויין בשו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק ה' (סימן ט אות ט) שכתב, שהעיקר בברכת מאורי האש כמנהג העולם, לברך תחלה ואח"כ להסתכל בצפרניים, ע"ש.

אמנם יש לציין שמדברי הטור אורח חיים (סימן רצו) בשם פרקי דרבי אליעזר (פרק כ) מפורש יוצא, שיש להסתכל בציפורניים לפני הברכה, ע"ש וכן מפורש באור זרוע (הלכות מוצאי שבת סימן צג) ובכל בו (סימן מא), ע"ש. וכ"כ הפרישה (סימן רצו ס"ק ה-ו), והסביר, שאע"ג דכל הברכות מברכין עובר לעשייתן, זהו דוקא בברכת המצוות וברכת הנהנין, מה שאין כן ברכה זו שאינה באה על הנאתו וכו', ע"ש. וכן דעת בעל החות יאיר זצ"ל בספרו מקור חיים (בקיצור הלכות סימן חצר סעיף ג) ובספר מאמר מרדכי (שם סק"ג) ובספר תורת שבת (שם סעיף ג), ע"ש. וכן עיין בספר ליקוטי מהרי"ח (סדר הבדלה מוצאי שבת, ד"ה ועיין בפרי מגדים משבצות זהב) שהביא שכ"כ בסידור ר' שבתי, ע"ש. וכן פסקו המשנה ברורה (סימן רצו ס"ק לא) והכף החיים (שם ס"ק מה) על פי הפרי מגדים (משבצות זהב סק"ו), ע"ש (אמנם הפרי מגדים בסימן חצר, משבצות זהב סק"ב, הביא מהשיירי כנסת הגדולה שיש לברך קודם הבטה, ע"ש. ועיין מש"כ באגרות משה שם ע"ד המשנה ברורה בעניין זה). וכן היה מנהג הגרי"ז מבריסק זצ"ל וכמו שכתבו בספר ארחות רבנו חלק א' (עמוד קל) ובספר חוט שני על הלכות שבת חלק ד' (פרק פו אות א), ע"ש. וכן נהג הגר"י קניבסקי זצ"ל וכמו שכתב בספר ארחות רבנו שם. וכ"כ בספר אור לציון חלק ב' (פרק כב תשובה ו) שצריך לקרב את הידיים לנר קודם הברכה, ע"ש. וע"ע מה שכתב בזה בקובץ בית אהרן וישראל גליון עט (עמודים קכא-קכג), ע"ש.

ויעויין בספר זה השולחן חלק ב' (סימן חצר סעיף ג) שכתב, שהמדקדק במעשיו יצא ידי כולם ויסתכל אחר הברכה כמנהג העולם וגם לפני הברכה לצאת ידי הפוסקים שסוברים שכן יש לעשות, ע"ש. וכן כתב על זה הדרך בקובץ בית אהרן וישראל (שם עמוד קכג), ע"ש. ולכאורה עדיין לא תיקן בזה לגמרי, כי על הצד שהוא ברכת הנהנין, א"כ נמצא שנהנה מהאור לפני שבירך עליו. וכן העיר בשו"ת נשמת שבת חלק ב' (סוף סימן תקצד), ע"ש.

ועיין עוד בשלחן ערוך המקוצר חלק ב' (סימן סא הערה סב) שכתב, שרבים נוהגים להסתכל בציפורניים תוך כדי הברכה, ונראה שאין ראוי לעשות כן, כדי לכוון היטב בברכה, ע"ש. ולכאורה בלאו הכי אין נוהגים כהוגן, כי לא מצינו אלא דעות להסתכל בציפורניים לפני הברכה, והיינו משום שזהו בכלל ברכת השבח, שקודם יש להסתכל ורק אח"כ לברך. או דעות לברך ורק אח"כ להסתכל, והיינו משום שסוברים שזהו בכלל ברכת הנהנין שיש לברך לפני ההנאה. אולם לברך תוך כדי הברכה אין זה כדעת שום פוסק.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (91 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר