כללי - שאל את הרב

מחילת עוונות לחתן וכלה

י"ד אלול התשע"ז | 05.09.17 00:00

שאלה

לכבוד הרב שלום רב, רציתי לשאול, כתוב שנמחלים לחתן וכלה כל עוונותיהם אם הם עושים תשובה אמיתית. אבל גם כל אדם רגיל, שלא ביום חופתו, אם הוא עושה תשובה אמיתית על החטאים שחטא הכל נמחל לו ולא מזכירים לו אותו בעולם האמת, אז מה בעצם ההבדל? מה מיוחד אצל חתן וכלה אם גם לכל אדם רגיל נמחלים העוונות אם הוא עושה תשובה? *מדובר כמובן על עוונות בין אדם למקום ולא בין אדם לחברו, אני יודעת שבין אדם לחברו אפשר לתקן רק עם החבר עצמו שחטאנו לו. תודה רבה מראש

תשובה

שלום רב,

יפה שאלת. וכנראה התשובה היא שיש עבירות שלא מועילה להם תשובה לבד. יעויין ברמב"ם (הלכות תשובה פרק א' הלכה ד) שאמנם מי שעבר על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו מיד. אולם מי שעבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר. ואם עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין הבאין עליו גומרין לו הכפרה. ואם חלל את השם, אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו יסורין, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, יעויין שם -

ואם כן יש לומר שזה החידוש בחתן וכלה שמוחלין להם על כל עוונותיהם, דהיינו שאם עברו על מצות לא תעשה וחזרו בתשובה - נמחל להם מיד מבלי שיצטרכו להמתין ליום הכפורים. ואם עברו על כריתות ומיתות בית דין וחזרו בתשובה - נמחל להם מיד ללא צורך להמתין ליום הכפורים וללא צורך ביסורין. ויתכן שגם עברו על חילול השם וחזרו בתשובה - שנמחל להם ללא צורך במיתה (וכן כתב הגר"י יוסף שליט"א בספרו חופה וקידושין עמוד פט. וע"ע בספר ארחות רבנו חלק א' עמוד רעז אות סא).

וכיוצא בזה כתב הט"ז באורח חיים (תחילת סימן רמב) על דברי הגמרא במסכת שבת (דף קיח עמוד ב) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו, והקשה הט"ז, שיש לדייק איך מדובר אם לא עשה תשובה איך שמירת שבת תגרום למחילה, ואם עשה תשובה אז למה צריך להסתייע בשמירת השבת לשם מחילה. ותירץ הט"ז, שנראה שמדובר שעשה תשובה, אלא דתשובה לא עוזרת שתהיה לו מחילה, שהרי אמרו בגמרא ביומא (דף פו עמוד ט) שמי שעבר על כריתות ומיתות בית דין תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקים (כך צריך להגיה בדברי הט"ז. וכ"כ בספר מאור ישראל חלק א' בשבת שם ד"ה אמר ר"ח) וזה מה שנתחדש במי ששומר שבת כהלכתו, שאם עשה תשובה, מוחלין לו מיד על זה שעבד עבודה זרה גם ללא מיתה, ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר