כללי - שאל את הרב

איזה עבירות לא נמחלות לחתן?

י"ז אדר התשע"ז | 15.03.17 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב ישר כוח, כבוד הרב רציתי לדעת איזה עברות לא נמחלות לחתן? תודה רבה

תשובה

שלום רב,

זה נכון שכתוב בירושלמי במסכת ביכורים (פרק ג' הלכה ג) שמוחלין לחתן על כל עוונותיו, ולמדו דבר זה ממה שכתוב בספר בראשית (פרק כח פסוק ט) "וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל", וכי מחלת שמה, והלא בשמת שמה, אלא שנמחלו לו כל עוונותיו, יעויין שם.

והוא הדין שמוחלין לכלה על כל עוונותיה (ראה בספר נטעי גבריאל על נשואין חלק ב' פרק נה הערה כד שהביא כמה מקורות שגם לכלה מוחלין על כל עוונותיה. וכן דעת הגר"ח קניבסקי שליט"א בתשובה שהובאה בספר מנחה לחיים עמוד ריג).

וגם בזיווג שני מוחלין לחתן וכלה על כל עוונותיהם (כן כתב הגר"ש קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה חלק אורח חיים סימן ס, שהרי חז"ל בירושלמי למדו דבר זה מעשו, והרי עשו היו לו כמה נשים, ואם כן מוכח מזה שגם בזיווג שני מוחלין על כל העוונות).

אולם כבר כתבו רבים מהאחרונים, שכל מה שמוחלין לחתן וכלה על כל עוונותיהם, הוא דוקא אם הם חוזרים בתשובה שלימה, ומחליטים לפתוח דף חדש בחיים, ולא לשוב לעוונות הקודמים שלהם (ראה בספר הדרש והעיון חלק א' מאמר קל"ב, ובשו"ת יביע אומר חלק ג' חלק אבן העזר סימן ח אות יז. וכן ראה בספר דרך שיחה חלק א' עמוד תקעט, ובספר מנחה לחיים עמוד ריא בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א. ועיין עוד מה שהביאו בזה בספר מנחה לחיים שם הערה שפה, ובספר ישמח לב חלק א' עמודים מז-מח). 

ויש לדעת שלא מוחלים לחתן וכלה על עבירות של גזל ושאר עבירות של בין אדם לחבירו, כי כדי להשיג כפרה על עבירות כאלו צריך להשיב את הגזילה לבעליה, ולפייסו בדברים עד שימחל לו (כי לא עדיף מיום הכיפורים שאינו מכפר עד שישיב הגזילה לחבירו ויפייסו וכמו שכתב הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב' הלכה ט. וכן הביא בספר ישמח לב על עניני נישואין חלק א' עמוד מז בשם האמרי אמת מגור זצ"ל. אמנם הביא מספר פרדס יוסף שדעתו אינה כן).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר