חברה והשקפה

הוכחות לתורה שבעל פה

  • כ' אלול התשע"ו
אא

שאלה

שלום. רציתי לשאול האם יש הוכחות מהתנ''ך שתורה שבעל פה היא מן השמיים ראיתי הרצאה של הרב זמיר שהוא אומר שכתוב בספר שמות פרק כד פסוק יב ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם אבל הרב לא אמר את המשך הפסוק ''אשר כתבתי'' הוא אמר שהתורה זה תורה שבכתב ומצווה זה תורה שבעל פה אבל זה לא יכול להיות כי כתוב ''אשר כתבתי'' ותורה שבעל פה לא הייתה כתובה. גם יש עוד טענה שכתוב בספר ויקרא פרק כו פסוק מו ''אלה החוקים והמשפטים והתורות'' אז אומרים שהתורות זה אחת בכתב ואחת בעל פה אבל זה לא נכון כי המילה תורות מתייחסת לכל התורות שהיו בספר ויקרא תורת המצורע תורת האשם ועוד הרבה.. עכשיו תשאלו אותי איך מניחים תפילין?התשובה היא ש''וקשרתם אותם לאות על ידיך..'' זה מטפורה שצריך לזכור שה' הוציא אותנו ממצרים סיד חזקה ולזכור את זה ולא הכוונה לתפילין כמו שכתוב ''ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם'' אי אפשר באמת לשים משהו על הלב ועל הנפש זו מטפורה. ואיך יודעים מה זה עורלה?זה כבר היה ידוע בקרב העמים גם ברגע שה' אמר לאברהם שיחתוך את העורלה הוא ידע איפה זה. אז יש הוכחה חותכת מהתנ''ך שתורה שבעל פה מן השמיים ללא הוצאת פסוק מהקשרו?

 

תשובה

בס"ד

 

שלום וברכה,

 

"אשר כתבתי" - אינו כל הפסוק. אלא נאמר "אשר כתבתי להורותם" (שמות כד, יב) - להורותם כלומר ללמדם, להסביר להם איך מקיימים. ואיך מפרטים ומסבירים אם לא בעל פה?

 

גם נאמר "והגית בו יומם ולילה" - להגות אינו רק לקרוא את מה שכתוב, אלא לעיין בו, ללמוד מתוכו יותר ממה שכתוב.

  

התורה שבעל פה מבוססת על התורה שבכתב, ולא היתה נפרדת ממנה. כלומר, אבא שהיה לומד עם ילדו פסוק כמו "וזבחת כאשר ציויתיך" היה מסביר לבנו את הלכות שחיטה במקום. כשהיה מגיע לפסוק "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" היה מסביר לבנו את הלכות מזוזה שקיבלו הלכה למשה מסיני. וכן הלאה.

התורה שבכתב היא להבדיל אינספור הבדלות כמו "אינדקס" לכל ההלכות שבעל פה. כך שבעבר התורה שבכתב והתורה שבעל פה לא באמת היו מחולקות, אלא נלמדות בעת ובעונה אחת. עם ירידת הדורות נוצר מצב שבו נכתבה התורה שבעל פה במשנה (לפני 2000 שנה בידי רבי יהודה הנשיא),וכך התרבו הספרים. אך עדיין - כל ההלכות בתורה שבעל פה מבוססות על התורה שבכתב, ואינן באמת מופרדות ממנה.

  

התורה למעשה מלמדת אותנו שמשה רבנו מינה 70 זקנים שלימדו את העם תורה, כי הוא לבדו לא הצליח ללמד את כל התורה כולה. ואם היה מספיק מה שכתוב, אז מה היתה הבעיה שכולם יישבו ויכתבו לעצמם את התורה? אלא צא ולמד שנדרשים חכמים ללמד את התורה, לעיין בה, ללמוד דבר מתוך דבר, ולפסוק מתוכה פסקים והלכות.

 

אתה כותב שתפילין זו מטפורה, אך מנין אתה יודע זאת? אולי גם "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" זו רק מטפורה? הרי זה נאמר בסמוך, והרי גם הקראים והשומרונים עושים מזוזות על פי הפסוק הזה. אז מיהו שיקבע לנו ללא תורה שבעל פה מה נאמר כמפטורה ומה לא?

 

אפשר לומר שגם ברית מילה זו רק מטפורה בעקבות פסוקים כמו:

"ומלתם את ערלת לבבכם" (דברים י, טז). אז אולי ברית מילה היא ניתוח לב פתוח?

"הנה ערלה אזנם" (ירמיהו ו, י). אז אולי עורלה היא כריתת האוזן? או שאולי כל הפסוקים המדברים על ברית הם רק מטפורה?

 

בקיצור, ללא תורה שבעל פה - איש הישר בעיניו יעשה, כי כל דבר אפשר לפרש איך שרוצים. אחד יאמר שלחתוך סלט בשבת זו מלאכה שחייבים עליה מיתה, והשני יאמר שלא, אחד יאמר שהדלקה מאש לאש בשבת היא עבירה, והשני יאמר שלא, אחד יאמר שלדחוף ארון בשבת זו מלאכה והשני יאמר שלא, אחד יאמר ששוחטים מהצוואר והשני יגיד שמותר לשחוט מהעורף... ואין לדבר סוף.

אך התורה אינה ספר המלצות אלא ספר חוקים - היא דורשת תרי"ג מצוות, ומחייבת בעונשים כבדים את העוברים עליהם: מיתה, כרת, מלקות ועוד. 

זהו אינו "משחק ילדים". חייבים לדעת בפירוש ובדיוק למה התורה התכוונה בכל פסוק. וללא תורה שבעל פה בלתי אפשרי לדעת זאת.

 

* * *

 

ויש כאן גם עניין של הגיון ישר.

בורא עולם קורא את כל הדורות מראש. מי שאכן מאמין שספר התורה ניתן מבורא עולם - כבר יודע שהתורה לא שונתה ולא נשכחה במרוצת הדורות, כי ה' הבטיח בתורתו: "כי לא תשכח מפי זרעו" (דברים לא, כא).

וכן גם הבטיחו הנביאים: "ואני זאת בריתי אותם, אמר ה', רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך - לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם" (ישעיהו נט, כא).

 

מחלוקות בחז"ל:

רק הבט וראה כיצד לאחר 2000 שנות גלות חזרו יהודים מכל קצוות תבל עם אותן תפילין, אותה ציצית, אותה שבת, אותו סדר פסח וכו' וכו'. כך שלא ניתן לומר שהתורה שבכתב או שבעל פה נשכחה ח"ו. לכן לא נמצא מחלוקת בגמרא האם תפילין צריכות להיות מרובעות או שחורות וכיוצא באלו השאלות. המחלוקות בחז"ל עוסקות תמיד בפרטים הקטנים, ולא בעיקרים שמוסכמים בפי כל. הדבר דומה לעץ שיש לו גזע גדול ועצום, רק שמתפצלים ממנו ענפים שונים. כך גם התורה שבעל פה היתה מקובלת וידועה לכל חז"ל, והמחלוקות היו רק בהבנת הפרטים הקטנים שנוגעים למצוות. נא לראות כאן את ההסבר המלא:

http://www.hidabroot.org/he/article/82826

 

כל מה שמסרו לנו החכמים, הם מסרו על פי התורה הקדושה, ולא מדעתם חלילה. 

התורה מספרת לנו שמשה רבינו הקים את הסנהדרין הראשונה בהיסטוריה על פי שליחות אלוקית, וזה היה מוסד הרבנות הראשון של החכמים, שהמשיכו להסמיך זה את זה מדור לדור, ולפסוק הלכה לבני ישראל. עליהם נאמר בתורה: "ועשית ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך... לא תסור מדבריהם ימין ושמאל".

בלעדי החכמים, לא היינו יודעים כיום האם מותר או אסור להדליק נורת חשמל בשבת, או לנסוע במכונית ביום השבת, ואינספור הלכות שדורשים שיקול דעת וידע נרחב במקורות. לשם כך יש לנו רבנים גדולי ישראל בכל דור שפוסקים את ההלכה.

חשוב להבהיר שהחכמים לא "ממציאים" הלכות חלילה, אלא קובעים תקנות וגדרים להלכות קיימות, ולכן יש מצוות שנקראות "מצוות דרבנן" (כלומר מצוות שפסקו החכמים לשמירת התורה),ומצוות שנקראות בשם "מצוות דאורייתא" (כלומר מצוות שהצטוונו בהן כבר במתן תורה).

נא לקרוא בבקשה את המאמר הבא על סמכות חכמים:

http://www.hidabroot.org/he/article/2587

 

קראים:

https://www.hidabroot.org/article/1119318

 

סמכות הרבנים:

https://www.hidabroot.org/article/2587

 

עין תחת עין, כפשוטו?

https://www.hidabroot.org/article/70961

 

גדי בחלב אמו:

https://www.hidabroot.org/article/2213

 

מחלוקות:

https://www.hidabroot.org/article/82826

  

מדרשים:

https://www.hidabroot.org/question/270269

 

מהי בעצם תורה שבעל פה, וכיצד הוא מורכבת בסדרת הכתבות הבאה (לפי סדר):

 
1. מה בעצם קיבלנו בהר-סיני? חלק א' - האם קורח קרא בתורה על כך שייבלע באדמה?
https://www.hidabroot.org/article/235818
2. מה בעצם קיבלנו בהר-סיני? חלק ב’ - מהי תורה שבעל פה, ומדוע נמסרה דווקא בעל פה?
https://www.hidabroot.org/article/236046
3. מהי בעצם תורה שבעל פה? חלק א' - קיבלנו תורה בהר-סיני, אז מנין הגיעו מחלוקות בהלכה?
https://www.hidabroot.org/article/236215
4. מהי בעצם תורה שבעל פה? חלק ב’
https://www.hidabroot.org/article/236789

בברכה,

דניאל בלס

תגיות:תורהתורה שבעל פה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה