תפילה וברכות - שאל את הרב

האם נשים חייבות בקריאת שמע על המיטה<

ה' כסלו התשע"ו | 17.11.15 00:00

שאלה

האם נשים מחוייבות בקריאת שמע שעל המיטה?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

גם נשים חייבות לקרוא קריאת שמע על המיטה עם ברכת 'המפיל' בשם ומלכות.

מקורות: ראה באליה רבה (סימן רלט סק"ד) שהביא דברי המגן אברהם שלא נהגו הנשים לומר קריאת שמע על המיטה משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא בלילה. והשיג על זה, שהרי טעם מצוה זו הוא משום שמירה ואטו גברי בעי שמירה ונשי לא, ע"ש. והוא על דרך מה שאמרו בקידושין (דף לד עמוד א)  גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי, ע"ש. וכ"כ בשער הציון (סימן רלט ס"ק טז) על פי האליה רבה והפרי מגדים שיש לנשים לקרוא ק"ש על המיטה, ע"ש. וכן פסק בספר חזון עובדיה על הלכות ברכות (עמוד תקיב). וע"ע בשו"ת תשובות והנהגות חלק א' (סוף סימן קצח).

בברכה,

הלל מאירס
 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר