מקבצי שו"ת - שאל את הרב

מה היהדות אומרת על טבעונות? האם מותר לאישה לקבוע מזוזה? ואיך בוחרים טבעת נישואין?

מקבץ שו"ת 88 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. האם אני יכולה לקבוע מזוזה בעצמי בדירתי ולברך עליה?

את יכולה לקבוע את המזוזה בעצמך ולברך עליה.

מקורות: כן פסק בשו"ת שבט הלוי חלק ב' (סימן קנ"ח אות ג') שגם אישה יכול לקבוע מזוזה. וכן נראה מסקנת שו"ת יביע אומר חלק ג' (חלק יורה דעה סימן י"ח אות ג'), ע"ש. וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל בספר אשרי האיש חלק יורה דעה חלק ב' (פרק ס"ד סעיף ז').

*  *  *

2. לברך בשירותים ברור שאסור, נכון ? אבל מה קורה כשאני מברך ברכה, ומישהו אחר שומע את הברכה, אבל הוא נמצא בשירותים – האם מותר לו לענות אמן ?

אסור לענות אמן בשירותים.

מקורות:הרמ"א באורח חיים (סימן פ"ד) והמשנה ברורה (סק"ז).

*  *  *

3. האם מותר לגבר לשים בושם של גברים?

מותר לגבר לשים בושם שמיועד לגברים, ואין בזה משום איסור "לא ילבש גבר שמלת אשה".

מקורות: ראה להגרח"ד הלוי זצ"ל בשו"ת עשה לך רב חלק ח' (סימן נ'). וע"ע בשו"ת באר משה חלק ד' (סימן קי"ט).

*  *  *

4. למדתי באיזו חוברת תורה, שחז"ל אמרו :"קול באישה ערווה", ויוצא מזה שאם ראית איזה זמרת, אז אסור לך לשמוע אותה שרה. אם ראיתי רק תמונות, זה גם אסור?

בשו"ת יביע אומר חלק א' (חלק אורח חיים סימן ו') כתב, שאם ראה תמונה של זמרת – אסור לשמוע את קול שירתה ברדיו.

אולם יותר מאוחר כתב בספרו שו"ת יביע אומר חלק ט' (חלק אורח חיים סימן ק"ח אות מ"ג) שאין זה מוכרח, כי יש לומר שאין זה נחשב שיודעה ומכירה אלא כשראה אותה בחיים חיותה במלא קומתה.

ושוב כתב שם, שבלאו הכי אין איסור לשמוע קול אישה ברדיו, כמו שאמר הגרי"ש אלישיב, הובא בספר ישיב משה טורצקי (עמוד י"ד) שהשומע קול זמר של אשה ברדיו, אפילו אם מכיר אותה, מותר, כי אין זה קול אישה ממש, אלא חיקוי של קולה על ידי גלי חשמל, ע"ש. וכן הובא בשם הגרי"ז מבריסק זצ"ל, וכתב שם, שדבריהם נכונים, ושיש לסמוך על זה להקל, ע"ש.

אמנם פשוט וברור שכל מה שאפשר להקל מעיקר הדין לשמוע קול אישה ברדיו אפילו אם ראה את תמונתה, שזהו דווקא כשהמילים של השיר נקיות לחלוטין, וכן בתנאי שלא נגרם לשומע שום הרהור עבירה, אולם בהעדר אחד מתנאים אלו בוודאי שמדובר באיסור גמור.

*  *  *

5. מה היחס של היהדות לטבעונות? האם אכילת בשר כשר היא בדיעבד? האם יש לשאוף כיום לטבעונות? איך להתייחס לצער בעלי החיים שמתקיים בתהליכים של הובלת בע"ח, פיטומם, הפרדת עגל מאמו וכו'... עד לשלב השחיטה – האם להתעלם מכך, או שיש למחות בהימנעות מצריכת תוצרת מן החי?

 

בני אדם אכלו בשר מימי קדם, ולא היתה אפילו תרבות אחת בכדור הארץ שלא נהגה לאכול בשר. לאחר שה' התיר לאכול את בעלי החיים, לא ניתן לכנות זאת בשם אכזריות.

גם לא צריך להאמין לכל מה שמספרים בתעמולה הצמחונית שמופיעה ברשת. שוחחתי עם אנשים שעובדים ברפתות, והם תיארו לי תמונת מצב שונה, אם כי אין ספק שיש גם הרבה מה לשפר.

כמו כן, הטענה שבעלי חיים סובלים כבני אדם – יש בה הרבה מן ההאנשה והדמיון. אף על פי שבעלי חיים ודאי מרגישים, אין להם חווית סבל וצער כבני אדם. עלינו לזכור שבעלי חיים אוכלים ונאכלים בטבע ב"אכזריות" רבה אף ללא עזרת האדם. הנה שאלה שקיבלנו על כך: "מדוע הקב"ה ברא אכזריות בטבע? מדוע בעלי החיים סובלים?"

https://www.hidabroot.org/he/article/132434

היהדות מלמדת אותנו כיצד להשתמש בחומר ולרומם אותו, ולא כדי להתנזר ממנו. כי ההתחברות הגדולה ביותר לבורא היא מתוך החומר. זו הסיבה שהתורה מעולם לא אמרה לחכמים להתנזר מנישואין לאישה, וזאת בשונה מהנזירים והכמרים שחשבו שכדי להגיע לצדיקות יתירה עליהם להתנזר ולא להקים משפחה, ומתוך שניתקו את עצמם מהחומר, הם פגעו בתכליתם הרוחנית, והזיקו לעצמם ולסובבים אותם.

היהדות מגבילה את תאוותינו, ומלמדת אותנו כיצד להשתמש בכל דבר שניתן לנו, אך אינה ממליצה להתנזר מהן. לכן היהודים נהגו תמיד למעט באכילת בשר, ולשומרו עבור סעודות מצווה, סעודות שבת וחגים. חז"ל מעולם לא נמנעו מאכילת בשר, וגם לא רבותינו הגדולים ביותר. אנו רואים שגם בימינו אין גדולי ישראל נמנעים מאכילת בשר, כך שאין לנו צורך לבקש להיות צדיקים יותר מגדולי הדור.

וזו ההלכה:

"אסור מן התורה לצער כל בעל חיים. ואדרבא חייב להציל כל בעל חי מצער, אפילו של הפקר ואפילו של גוי. אך אם הם מצערין לאדם, או שצריך האדם להם לרפואה או לשאר דבר - מותר אפילו להרגן ואין חוששין לצערן, שהרי התורה התירה שחיטה..." (‏קצור שולחן ערוך, סימן קצ"א – איסור צער בעלי חיים ואיסור סירוס‏, סעיף א').

כדי לקבל תמונת מצב מלאה בנושא הצמחונות לפי היהדות, ומצב תעשיית הבשר בישראל, יהיה עליך לקרוא לפי סדר, ובעיון, את סדרת הכתבות שפרסמנו באתר בנושא זה.

צער בעלי חיים: לא בכשרויות למהדרין:

www.hidabroot.org/he/article/90810

על צער בעלי חיים בתעשיית הבשר בישראל:

www.hidabroot.org/he/article/82824

צער בעלי חיים ביהדות: הרב שדאג להאכיל את תרנגול הכפרות:

https://www.hidabroot.org/he/article/94819

האם להיות צמחוני זה יותר מוסרי?

https://www.hidabroot.org/he/article/101813

מה המטרה של מצוות הקורבנות:

https://www.hidabroot.org/he/question/109247

אשמח להיות לעזר בכל שאלה.

*  *  *

6. מהי דעת הרב עובדיה זצ"ל על ברכת גלידה – טילון?

אין התייחסות מפורשת של הרב עובדיה יוסף זצ"ל לברכת הטילון. אולם נראה שלפי דעתו יש לברך על טילון "שהכל נהיה בדברו".

מקורות: יעויין בשו"ת יביע אומר חלק ז' (חלק אורח חיים סימן ל"ג אות ג') ובחזון עובדיה על ברכות (עמוד רפט).

*  *  *

7. האם יש בעיה לתרגל יוגה (תרגילי נשימה) בשבת?

מותר לעשות תרגילי נשימה בשבת.

מקורות: יעויין בשו"ת ציץ אליעזר חלק י"ב (סימן מ"ה) ובספר חוט שני על שבת חלק ד' (עמוד קנ"ב אות ה') ובספר חזון עובדיה על שבת חלק ג' (עמוד שפ"ז, ד"ה מי).

*  *  *

8. אחותי איילת זיכרונה לברכה נפטרה מהמחלה בגיל צעיר, אחרי ייסורים. אני רוצה לקרוא לבת שלי בשם שדומה לה. אפשר איילה?

כן, את יכולה לקרוא לבתך אילה על שם אחותך איילת זיכרונה לברכה, שנפטרה בגיל צעיר, היות שיש כאן שינוי בשם. ומה גם שהשם אילה בעצמו מסוגל לאריכות ימים, וכמו שהובא בספר מנהגי הראש"ל (עמוד 298) שהרב עובדיה יוסף זצ"ל המליץ על השם "אילה", ואמר שיש בזה סגולה לאריכות ימים. ושכן מפורסם בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א, ע"ש.

יהי רצון שמכאן ולהבא תדעו אך טוב וחסד ושובע שמחות !

*  *  *

9. שמעתי את ההרצאה של הרב זמיר כהן על פרשת ראה, על ראש חודש אלול ועל הסגולה של השבת הזו, ופתאום נכנס בי חשק עז ללכת לבית הכנסת בערב שבת. רק מה, אני מעשן בשבת, ועכשיו אני מתלבט אם בכלל מותר והאם זה בסדר.

אין קשר בין הדברים, וודאי שאתה יכול לבוא להתפלל בבית הכנסת בשבת, ותבוא עליך ברכת טוב (על דרך שכתב הרמב"םהלכות תפלה וברכת כהנים פרק ט"ו הלכה ו').

*  *  *

10. אנחנו עומדים להתחתן כדת משה וישראל בעוד חודשיים בעזרת השם. נשמח לדעת – מהם הכללים לבחירת טבעת קידושין?

לפני שבוחרים טבעת קידושין כדאי לדעת את הדברים הבאים:

א. קודם כל צריך לדעת שטבעת הקידושין צריכה להיות שייכת לחתן וקנויה לו בקניין גמור, ולכן עליו לקנות את הטבעת מכספו. ואם הוריו משלמים על הטבעת – הם צריכים לכוון להקנות לו אותה במתנה גמורה, והוא צריך לכוון לקנות אותה מהם על ידי קנין הגבהה שלושה טפחים.

ב. רוב העולם נוהגים לקדש בטבעת שעשויה מזהב. ויש נוהגים לקדש בטבעת עשויה מכסף.

ג. צריך להקפיד לקדש בטבעת חלקה, שאינה משובצת באבנים.

ד. יש מדקדקים שלא לחרוט שום חריטה על טבעת הקידושין, והטעם, כי שמא דעתה של המתקדשת להתקדש בשוויה של החריטה, ואין בה שווה פרוטה. ויש הסוברים שאין לחוש לכך.

ה. מנהג רוב העולם לקדש בטבעת עגולה. ויש נוהגים לעשותה מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים.

מקורות:

א. זה שהטבעת צריכה להיות שייכת לחתן מבואר בשלחן ערוך אבן העזר (סימן כ"ח סעיף א'). והאפשרות להקנות לחתן את הטבעת על ידי שיגביה את הטבעת שלושה טפחים ראה בשלחן ערוך בחושן משפט (סימן קצ"ח סעיף ב').

ב. יעויין במרדכי במסכת קידושין (סימן תפ"ח) שכתב, שנהגו העם לקדש בטבעת של זהב, ע"ש. אמנם בבן איש חי (שנה א' פרשת שופטים אות ח') כתב, שמצווה מן המובחר לקדש בטבעת כסף, ע"ש. ועי' בספר מנחה לחיים (סימן ד' סעיף י"ג) שהביא מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאמר, שלפנים היה המנהג בירושלים לקדש בטבעת של כסף דייקא, כי על פי הסוד זהב רומז לדין וכסף לרחמים. ושם (סימן ו' סעיף כ') הביא עוד שכאשר נשאל הגרי"ש אלישיב זצ"ל לעניין סוג הטבעת, השיב: כל העולם נוהגים לקדש בטבעת של זהב, אבל המהדרין אומרים שמכיוון שהעגל נעשה בזהב, לכן נוהגים לקדש בטבעת של כסף, כי אין קטגור נעשה סנגור, ע"ש. וע"ע בשו"ת תשובות והנהגות חלק ד' (סימן רפ"ז אות ט') ולהלן במקורות אות ה'.

ג. כן כתב השלחן ערוך אבן העזר (סימן ל"א סעיף ב'), שנהגו לקדש בטבעת שאין בה אבן, משם שאין בקיאין בשומת אבנים טובות ומרגליות וכיוצא בהם ופעמים טועים בהם הרבה, ולא סמכה דעתה של האישה, ע"ש.

ועי' בספר מנחה לחיים (פרק ט"ו סעיף כ"ט) ששאל את הגר"ח קניבסקי שליט"א, אם הכלה הולכת עם החתן לחנות ורואה ושומעת את מחירה של הטבעת, האם אפשר לקנות ולקדש בטבעת שיש בה אבן טובה, מאחר שיודעת את מחירה וסמכה דעתה. והשיב הרב שליט"א: לא פלוג, ע"כ. זאת אומרת שגם באופן כזה נהגו שלא לקדש בטבעת שיש בה אבן טובה.

ד הסוברים שיש לדקדק בכך - שו"ת זכר שמחה (סימן קע"ח). וכן הובא עניין זה בספר שלחן העזר חלק ב' (דף מ' עמוד א'). וכן הוא בספר שערי הלכה ומנהג חלק אבן העזר (עמוד קכ"א). וכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות חלק ד' (סימן רפ"ז אות ט') שכן המנהג.

והסוברים שאין לחוש לכך - הגר"י קמנצקי זצ"ל בספרו אמת ליעקב על אבן העזר (סימן לא הערה 13) וספר פניני נישואין (עמוד פ"ב) בשם הגר"יש אלישיב זצ"ל, ע"ש.

ה. בספר דרכי חיים ושלום (אות תתרמ"ח) כתב שכאשר האדמו"ר ממונקאטש זצ"ל התחתן בזיווג שני נהג כמו שכתב בזוהר חי (בהקדמת הזוהר דף ה') בשם הרב הקדוש בעל עטרת צבי שהטבעת קידושין יהיה של כסף עגול מבפנים ומרובע מבחוץ ושהוא בדוק ומנוסה שלא תהיה אשתו עקרה, ע"ש. וע"ע בשו"ת תשובות והנהגות חלק ד' (סימן רפ"ז אות ט').

יהי רצון שיהיה בשעה טובה ומוצלחת.

תגיות:טבעונותמקבץ שו"ת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה