יש אלוהים

הוראות יצרן נצחיות

תכלית הבריאה מוכיחה שהתורה לא תשתנה לעולם

  • כ"ה אדר התשע"ח
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

גילה שואלת: "שלום. אחד מעיקרי האמונה שלנו הוא להאמין שהתורה לא תשתנה לעולם. זו אמונתנו מדורי דורות ואין לי ספק בכך, אך בכל זאת מעניין אותי אם זה משהו שאפשר להוכיח? תודה"

שלום גילה, ותודה על שאלתך.

אכן, העיקר התשיעי ב-13 עיקרי האמונה של היהדות הוא להאמין "שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו".

ישנן הוכחות רבות יש לכך שהתורה לא תשתנה, הן מההגיון הישר והן מהכתובים שלנו.

כידוע, שתי הדתות הגדולות בעולם חיקו את התורה, ולמעשה בנויות על כתבי הקודש שלנו. הנצרות והאסלאם מאמינים בתנ"ך, אך בנוסף לכך מאמינים אמונה-עיוורת בנביאי שקר שבאו להחליף את התורה ולבטל את מצוותיה ח"ו. הגויים לא היו חפצים בשמירת התורה והמצוות, לכן בחרו להם אמונה ש"תשחרר" אותם מתרי"ג המצוות.

אך השאלה ששאלת רלוונטית מאוד לעם ישראל בימינו, מאחר שלמרבה הצער ישנם מיליוני יהודים שלא זכו להתחנך על ברכי יהדותם, וחיים מתוך מחשבה מוטעית כי המצוות שחייבו אותנו בעבר אינן צריכות לחייב אותנו בעידן המודרני... מחשבה מוטעית זו מחמיצה את תכלית החיים וכל מטרתם, שהרי "בשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד" (אבות ו, ט). מה תהיה תכלית חיינו ללא תורה?

1. התורה איננה יכולה להיות 'זמנית', כי היא תכלית כל הבריאה כולה: "כי הוא חייכם" (דברים לב, מז).

בכתבה זו נעסוק בהוכחה ההגיונית לכך שהתורה לא תשתנה לעולם.

ההגיון נותן שהבורא יתברך יצר את העולם עבור מטרה: "לא תוהוּ בְרָאָהּ - לָשֶבֶת יְצָרָהּ" (ישעיהו מה, יח).

כל עוד העולם איננו משתנה, כך גם מטרתו איננה משתנית. כך לדוגמה, שעון בנוי להורות את השעה, אין זה הגיוני לסבור שהשען יתכוון באחד הימים כי שעונו ישמש לפתיחת קופסאות שימורים. כל עוד לשעון ישנם מחוגים המורים על השעות והדקות, מטרתו תהיה להורות את השעה; כל עוד למכונית גלגלים - מטרתה תהיה לנסוע. כך להבדיל, כל עוד יש לנו בחירה בין טוב לרע, משמע שאנו מחוייבים להוראות יצרן ברורות שידריכו אותנו בין טוב לרע, על פיהם נעמוד במבחן חיינו: "את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי את כל מעשה, האלוקים יביא במשפט, על כל נעלם: אם טוב ואם רע" (קהלת יב, יד).

אם הורים מביאים לעולם ילדים - אז הבורא רוצה שנמשיך לקיים את הדיבר החמישי בעשרת הדברות: "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך", ואם יש יום שביעי בכל שבוע, אז רוצה ה' שנקיים את הדיבר הרביעי: "ושמרת את יום השבת לקודשו", כפי שהוסבר בתורה: "ביני ובין בני ישראל - אות היא לעולם - כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש" (שמות לא, יז). במילים אחרות, אם ה' אינו בורא עולם חדש עם חמישה או שמונה ימי בראשית, ודאי לא תשתנה מצוותו לשמור את השבת ביום השביעי!

כל עוד אנו אוכלים, נהיה מצווים לברך על האכילה ועל ארץ הקודש: "ואכלת ושׂבעת וברכת את ה' אלוקיך על-הארץ הטבה אשׁר נתן לך" (דברים ח, י). כל עוד נלבש בגדים עשויים מצמר ועשויים מפשתן, יהיה עלינו להיזהר מאיסור שעטנז שאסרה התורה. וכיוצא בהם. כל מצווה רוחנית קשורה בטבע העולם שאלוקים ברא. ומאחר שהמצוות קשורות בטבע - הטבע הוא שמעיד וזועק על חיובן התמידי.

הידעת מדוע המתים נקראים בשם "נפטרים"? היות והם נפטרים מן המצוות, שכן: "לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה, ולא פריה ורביה, ולא משא ומתן, ולא קנאה, ולא שנאה, ולא תחרות, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה" (ברכות יז, א).

תורה פירושה הוראה. כל מצווה מתרי"ג מצוות יש לה שורש בתוך העולם, כי התורה קדמה לעולם, כך שחוקיה הם הוראות היצרן שמסר לנו בורא העולם.

החושבים שהמצוות יש להן תאריך וזמן תפוגה, ואינם מתאימים ל"עידן המודרני", דומים למי שאומרים כי האדם איננו אדם...

שמעתי פעם את הרב נויגרשל שואל בהלצה: וכי ייתכן שבעידן הטכנולוגי של היום, של מטוסים וחלליות, ימשיך האדם המודרני לנהוג את 'המנהג הפרימיטיבי' של אבותיו לפקוד את בית הכסא ואת בית המרחץ? ודאי אין זה מן הראוי לאיש המדע המתקדם והמשכיל של המאה ה-21...

כך להבדיל אלפי הבדלות, התורה שניתנה כתבלין הגודר ומכוון את יצרו הרע של האדם, ודאי לא תשתנה כי היצר הרע לא השתנה.

יהודים רחוקים הטועים לחשוב שהתורה היתה רק 'הוראת שעה' עתיקה, ככל הנראה לא ישבו מעודם לקרוא בספר התורה, אחרת היו רואים כיצד בורא עולם מתאר את תורתו בפני עם ישראל: "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" (דברים ח, ג), "כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם" (דברים לב, מז), "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" (משלי ג, יח).

המעיין בתנ"ך ימצא פסוקים כאלו לאין מספר, ולא יוכל שוב להטיל ספק בכך ש-ה' יתברך מסר לעמו תורת חיים - את תכלית קיומנו על פני האדמה:

"ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך שואל מעימך, כי אם ליראה את ה' אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות ה' ואת חקותיו אשר אנכי מצווך היום לטוב לך" (דברים י, יב).

"ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" (דברים ו, ז), "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה" (יהושע א, ח).

כדי לגלות לנו את רצונו, הבורא יתברך התגלה בפני מיליוני בני ישראל במעמד הר-סיני, ומסר לנו את תרי"ג מצוות קבל עם ועדה. לא בסתר, אלא בפרהסיה.

גם ההיסטוריה מוכיחה שהתורה היא תכלית העולם. ספר התורה נעשה לספר המודפס והמפורסם והמשפיע ביותר בכדור הארץ, ולמרות מספרנו המועט - עם ישראל התפרסם בכל רחבי העולם, וכל האומות מדברות אודותנו עד היום הזה. גם ההיסטוריה מעידה על תכלית העולם, המתרכז בעם הנבחר.

2. התורה לבדה מגלה לנו את הוראות היצרן של העולם:

שימו לב שעצם המילה "תורה" פירושה "הוראה". בלעדי מצוות התורה, כיצד נדע כיצד מתחתנים או מתגרשים? מה הם איסורי העריות? אלו בעלי חיים מותר או אסור לאכול? מהי דרך השחיטה המותרת? מה העונש לגנב, לגזלן, לרוצח וכו' במקרים שונים? התורה מלמדת אותנו דיני עדות, קידושין, אישות, מצוות שבין אדם לחברו, ומגלה לנו את חוקי ה' בכל אורחות חיינו: "לשמוע בקולו ולדובקה בו, כי הוא חייך, ואורך ימיך" (דברים ל, יט).

הנוצרים והמוסלמים שחשבו "להחליף" את התורה, אחרי הכל לא הצליחו להמציא מצוות אחרות תחתיה, כי אם הותירו את כל השאלות החשובות הללו פתוחות ליד דמיונם המתחלף, ללא מענה ברור על גדרי המותר והאסור. גם כאשר הגויים מציעים הדרכות כלליות, אין להם "מצוות דאורייתא" להישען ולסמוך עליהן. האמת מתגלה אפוא בירידה לפרטים. דרך משל: בעוד התורה מלמדת אותנו את כל "חוקי התנועה והזהירות בדרכים", דתות אחרות רק אומרות למאמיניהן "סעו בזהירות", וכך מפספסות את העיקר.

רצוני לומר, לא זו בלבד שאי אפשר להחליף את התורה, אלא גם לא קמה אף דת שניסתה "להתחרות" בחוקי תורתנו הקדושה. הנצרות והאסלאם הן חסרי משמעות ביחס לתורה, כי אין להן הוראות יצרן להציע. הן לא "תורה", כי תורה משמעה הוראה.

הדתות שבאו במטרה להחליף את התורה, דומות למי שמבקש כי נחליף זהב טהור בעפר. הן החמיצו את כל העיקר.

הפסוק הבא זועק היום כפי שזעק לפני 3300 שנה: "ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום?" (דברים ד, ז).

נמצאנו למדים שאין בעולם תורה אחרת מלבד תורת ישראל! ואין למעשה אף דת ש"תתחרה" בה. מכל בחינה מעשית שבה נביט על הנושא, "זאת התורה לא תהא מוחלפת".

לסיכום אצטט את לשונו הזהב של הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (פרק ט):

"א. דבר ברור ומפורש בתורה, שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים:  אין לה לא שינוי, ולא גירעון ולא תוספת, שנאמר "את כל הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם--אותו תשמרו, לעשות:  לא תוסף עליו, ולא תגרע ממנו" (דברים יג,א); ונאמר "והנגלות לנו ולבנינו, עד עולם--לעשות, את כל דברי התורה הזאת" (דברים כט,כח).  הא למדת שכל דברי תורה, מצווין אנו לעשותן עד עולם; וכן הוא אומר "חוקת עולם לדורותיכם" (ויקרא ג,יז; ועוד שבעה מקומות), ונאמר "לא בשמיים, היא" (דברים ל,יב).  הא למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר, מעתה.

ב. לפיכך אם יעמוד איש, בין מישראל בין מן האומות, ויעשה אות ומופת ויאמר שה' שלחו להוסיף מצוה, או לגרוע מצוה, או לפרש במצוה מן המצוות פירוש שלא שמענו ממשה, או שאמר שאותן המצוות שנצטוו בהן ישראל אינן לעולם ולדורי דורות אלא מצוות לפי זמן היו--הרי זה נביא שקר, שהרי בא להכחיש נבואתו של משה; ומיתתו בחנק, על שהזיד לדבר בשם ה' אשר לא ציווהו, שהוא ברוך שמו ציווה למשה שהמצוה הזאת "לנו ולבנינו, עד עולם" (דברים כט,כח), ו"לא איש אל ויכזב" (במדבר כג, יט)."

תגיות:תכלית הבריאהדניאל בלס

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה