מקבצי שו"ת - שאל את הרב

המתת חסד לבעלי חיים – מותרת? האם מותר לשקר בשביל לקבל עבודה? ומדוע לא כדאי להסתכל בקשת?

מקבץ שו"ת 65 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

| כ"ג כסלו התשע"ח |
(צילום: shutterstock)
אא

1. האם הבן שלי מנישואין קודמים יכול להיות איתי בחופה?

לפי מנהג האשכנזים יש לילד להימנע מלהשתתף בחופת אביו או אמו, אולם יכול להגיע אחר כך לסעודה. אולם אצל רוב קהילות הספרדים לא מצינו שהקפידו בזה ואם ההורה רוצה שישתתף בחופה – יכול לעשות כן.
 
מקורות: לגבי מנהג האשכנזים ראה במנהגים וורמיישא (עמוד נ"א). ולגבי מנהג הספרדים ראה בשו"ת עטרת פז חלק ו' (חלק אבן העזר סימן א'). וכן ראה עוד בספר מעין אומר חלק י"ב (עמוד שכ"ד) ששאלו את הגר"ע יוסף זצ"ל אודות בחור בן שלושים שאמו עומדת להינשא, האם כדאי שיהיה בנישואי אמו? והשיב: אם האמא מתביישת – שלא ילך, ואם רוצה שיבוא, שילך, ע"ש.

(צילום: shutterstock)

 

2. האם מותר לעשות סירוס ועיקור לחתולים על פי היהדות? או שזה צער בעלי חיים?

על פי ההלכה, אסור לסרס את כל הסוגים של בעלי החיים.
 
אלא שיש חילוק בין בעלי חיים ממין זכר לבין בעלי חיים ממין נקבה. כי בעוד שבבעלי חיים ממין זכר האיסור כולל גם סירוס באופן עקיף – ולכן אסור לתת להם טיפול תרופתי שפוגע ביכולת הרבייה שלהם באופן קבוע (ורק טיפול תרופתי שפוגע ביכולת הנ"ל באופן זמני מותר), בבעלי חיים מסוג נקבה סירוס באופן עקיף מותר – ולכן מותר לתת להם גם טיפול תרופתי שפוגע ביכולת הרבייה שלהם באופן קבוע.
 
מקורות: ראה שלחן ערוך אבן העזר (סימן ה' סעיפים י"א-י"ב), וחלקת מחוקק (סק"ו) ובית שמואל (ס"ק י"ד), ובמה שכתבו בזה בשו"ת במראה הבזק חלק ו' (סימן ע"ז).

* * *

3. האם מותר לקחת תוספי מזון בשבת? כמו ליקוריץ, אסאי, מגנזיום, ויטמין c?

לגבי לקחת תוספי מזון בשבת, דעת הרב עובדיה יוסף ז"ל (קיצור ילקוט יוסף, סימן שכ"ח):

"מותר לבלוע כדורי ויטמינים בשבת, גם לאדם בריא הבולעם כדי לחזק את מזגו, ואין לחוש בזה לאיסור רפואה בשבת. ואפילו אם כוונתו שלא יחלה. וכל שכן שיש להקל בזה למעוברות ומניקות וילדים קטנים. ומכל מקום עדיף להתחיל ליקח מהם מערב – שב ת. ומי שיכול להימנע מזה בשבת בלא שום קושי, תבוא עליו ברכה" (ילקו"י שבת כרך ד' עמוד קמ"ה).

(צילום: shutterstock)

 

4. אם יש חיה שסובלת ואין אפשרות לעזור לה ולהקל עליה, האם עדיף להרוג אותה כדי שתפסיק לסבול? השאלה מכוונת לכל החיות החל מחרק ועד בהמה גדולה.

כל סוג של בעל חיים (חוץ מאדם, כמובן) שמתייסר מאוד ואין דרך להעלות לו רפואה ולהקל מסבלו, מותר וגם מצווה לעשות לו המתת חסד כדי למנוע ממנו סבל מיותר.

מקורות: יעוין בספר דינים והנהגות חלק ב' (עמוד מ' סעיף ד') שאחד מבני ביתו של החזון איש זצ"ל שאלו על זבוב שהיה מפרפר, והשיב: שיש לגמור מיתתו (למנוע צערו), יעוין שם. וכן ע"ע להג"ר רפאל אייפרס שליט"א בשו"ת ושב ורפא חלק ג' (סימן רנ"ז) שהעלה, שמותר ומצוה להרוג בעל חיים פצוע כדי למעט בצערו, ושכן הסכימו עמו הגר"מ שטרנבוך שליט"א והגר"מ יוסט זצ"ל. וכ"כ בספר נשמת אברהם חלק ב' (סימן כ"ח אות ב') וחלק ג' (סימן ה' אות כ'). וכן פסק בשו"ת אשר חנן חלק ח' (סימן י"ח).

* * *

5. מה מקור העניין להוריד לכלה את התכשיטים?

בספר ברכת אהרן על מסכת ברכות (מאמר רס"ג) כתב שעניין הסרת התכשיטים לפני החופה הוא כדי להזכיר להם את יום המיתה, ועל כן מורידים את התכשיטים כדי לרמז שבשעת פטירתו של אדם לא יקח אתו מאומה מכל אשר לו רק ערום ישוב לבית עולמו, כמאמר חז"ל במסכת אבות (פרק ו' משנה ט') שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד. ועל כן יתנו אל לבם לשוב בתשובה שלימה ולעבוד את ה' בכל לבבם ונפשם, ואז טוב חלקם ונעים גורלם, ע"ש (וע"ע מה שהביא בזה בספר נטעי גבריאל על נשואין חלק א' פרק ט"ו הערה י"ד).

* * *

6. הציעו לי להיות מורה מחליף בבית ספר, ובשביל זה הם שאלו אם אני לומד הוראה. האם מותר לי לומר שאני לומד הוראה אף על פי שאני לא לומד כרגע, וגם אין בכוונתי ללמוד הוראה בעתיד, פשוט כי ככה עובד העולם שהכל בלוף אחד גדול?

אין שום היתר להשיג עבודה על ידי אי אמירת אמת. ובעזרת ה' תמצא בקרוב עבודה טובה בהיתר.

* * *

7. האם אדם שעשה קעקוע נענש על כך רק בעת החריטה על הבשר או בכל רגע ורגע שהקעקוע על גופו?

אף על פי שיש איסור גמור לעשות כתובת קעקע על בשרו (ראה ספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ח, ושלחן ערוך יורה דעה סימן ק"פ), מכל מקום מי שכבר עשה קעקוע אינו עובר איסור בכל רגע, ולכן אינו חייב להסיר זאת מבשרו. ומכל מקום טוב ונכון למי שיש באפשרותו להסיר את הקעקוע מבשרו כדי שלא יהיה עליו "מזכרת עוון".

מקורות: ראה מה שכתבו בזה במנחת חינוך (מצוה ל"ב במוסך השבת סוף אות ל"ה) ובשו"ת להורות נתן חלק ח' (סימן ע"ב) ושו"ת רבבות אפרים חלק ח' (סימן ש"ו) ושו"ת שבט הקהתי חלק ה' (סימנים קנ"ד ורע"ו) ובספר חשוקי חמד על מסכת פסחים (עמוד תכ"ז) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ובספר מעין אומר חלק ז' (עמוד של"א) בשם הגר"ע יוסף זצ"ל, ובספר מעלות רבקה על התורה (עמוד רנ"ב) בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א.

* * *

8. האם צריך הכשר לשפתון? או שאפשר לקנות בכל בית מרקחת?

אם אין בשפתון טעם טוב מותר להשתמש בו ללא הכשר. אולם אם יש בו טעם טוב – אין להשתמש בו ללא הכשר (ראה ספר הכשרות פרק כ"א סעיף נ"א).

* * *

9. האם גם לגויים יש גן עדן וגיהנום? אין להם הרבה איסורים.

גם לגויים יש גן עדן וגיהנום.

גוי שמקיים שבע מצוות בני נח נקרא חסיד אומות העולם וזוכה לעולם הבא – וכמו שכתב הרמב"ם (הלכות מלכים סוף פרק ח') שכל גוי המקבל שבע מצוות, ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם.

(צילום: shutterstock)

 

10. שמעתי שאסור להסתכל על קשת בענן. רציתי לדעת האם זה נכון, ואם כן – מהי הסיבה?

מובא בגמרא במסכת חגיגה (דף ט"ז עמוד א') שכל המסתכל בג' דברים עיניו כהות, בקשת, ובנשיא, ובכהנים. ולומדים דבר זה ממה שכתוב בספר יחזקאל (פרק א' פסוק כ"ח) "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם הוא מראה דמות כבוד ה'". ולכן כתוב בגמרא שם עוד: שמי שמסתכל בקשת הוא בגדר אינו חס על כבוד קונו, ע"ש.

אמנם כל האיסור הוא דווקא אם מסתכל בו הרבה, אולם בראיה בעלמא מותר (טור אורח חיים סימן רכ"ט. וכן הביא הבית יוסף שם שכן כתב ה"ר דוד אבודרהם בשם הרא"ש. וכן הוא בשלחן ערוך שם. ועיין עוד מש"כ בספר מאור ישראל חלק א' בחגיגה שם).


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (78 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים