מקבצי שו"ת - שאל את הרב

יש בעיה שאישה תספר את בעלה? מה נברך כשיבוא המשיח? והאם לכל אדם יש זיווג?

מקבץ שו"ת 34# – 10 השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע

| ט"ו אדר התשע"ז |
(צילום: shutterstock)
אא

1. אם הייתי ערה כל הלילה ונרדמתי רק בבקר, וקמתי בצהריים, האם אני צריכה לברך על הנטילה?

לפי מנהג הספרדים, מי שער כל הלילה עליו ליטול את ידיו בבוקר בלא ברכה (יעוין שלחן ערוך אורח חיים סימן ד' סעיף י"ג, וברמ"א שם, ובשו"ת יחוה דעת חלק ג' סימן ל"ג).

אולם לפי מנהג האשכנזים, אם הוצרך לנקביו בבוקר, יטול ידיו בברכה (יעוין משנה ברורה שם סק"ל).

ולכל המנהגים,  אחרי שינת היום - נוטלים ידיים ללא ברכה (יעוין שלחן ערוך ורמ"א שם סעיף ט"ו, ובמשנה ברורה שם).

* * *

2. ע"פ הלכות הספרדים (הרב עובדיה זצ"ל), האם מותר לגבר להתחפש במסיבת פורים לאישה זקנה (לבוש גלימה)?

לפי דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, גם בפורים אסור לאיש ללבוש בגדי אישה, אפילו זקנה, וכן לא תלבש אישה בגדי איש. וגם לילדים נכון שלא לעשות כן.

מקורות: שו"ת יחוה דעת חלק ה' (סימן נ') וחזון עובדיה על פורים (עמודים קצ"ט-ר"א).

(צילום אילוסטרציה: פלאש 90)

 

3 האם זה צנוע ללכת יד ביד (בעל ואישה) ברחוב? האם זה צנוע להפגין חיבה (חיבוק לדוג') בין בני זוג בפומבי? *מדובר כמובן לא על התנהגות מתלהמת ומושכת את העין, אלא על הפגנת חיבה בצורה עדינה.

מובא בהלכה (הרמ"א באבן העזר סימן כ"א סעיף ה') שאין להראות חיבה כלפי אשתו ברבים. ולכן בודאי שאין לזוג להתחבק בפומבי. וגם הליכה יד ביד יש בה משום חיבה בפומבי – ולכן יש להימנע מזה (וע"ע בשו"ת בני בנים חלק ד' סימן י"ב, ובספר אום אני חומה חלק א' בציון המצוינת אות תתרפ"ב).

* * *

4. אבי ז"ל נפטר לפני כארבעה חודשים, לצערנו הרב. אשמח לדעת מה ההלכה לגבי משלוח מנות בפורים. אני ספרדיה.

1. מי שנמצא בתוך שנת אבל על אביו או אמו, חייב לתת משלוח מנות (שלחן ערוך אורח חיים סימן תרצו סעיף ו', ויורה דעה סימן ת"א סעיף ז'). וטוב שישלח בשר ודגים וכיוצא בהם, ולא תפנוקי מעדנים ומיני מתיקה (חזון עובדיה על אבלות חלק ב' עמוד רנ"ה).
 
2. אלא שלפי מנהג האשכנזים, אין לתת משלוח מנות למי שנמצא בתוך שנת אבל על אביו או אמו (הרמ"א באורח חיים סימן תרצ"ו סעיף ו', ומשנה ברורה סק"כ).
 
אולם הספרדים נוהגים להקל שמותר לתת משלוח מנות לאבל בתוך שנים עשר חודש על אב או אם. ומכל מקום, לא ישלחו לו מנות של תפנוקים ודברי מתיקה, אלא כגון בשר ודגים, פירות וירקות וכיוצא בזה (חזון עובדיה על אבלות חלק ב' עמוד רנ"ב).

* * *

5. האם מותר לספר לשון הרע על גוי?

מעיקר הדין אין איסור לדבר ולשמוע לשון הרע על גוי, שהרי נאמר בתורה (ויקרא י"ט ט"ז) "לא תלך רכיל בעמך", וגויים  אינם בכלל "עמך". ומכל מקום ראוי להימנע, היות שזה יכול לגרום לו להתרגל לדבר לשון הרע, ויגיע מזה לדבר לשון הרע גם על יהודים (ראה דברים רבה פרשת כי תצא פרשה ו' פסקא ט'. וע"ע בחידושי הרד"ל שם).

* * *

6. האם יש איסור לאדם לעשן סיגריות לפי התורה?

1. היות שנתברר בחקירה ודרישה למעלה מכל ספק שמאות אלפים מתים טרם זמנם בעישון סיגריות, וכן ידוע מאוד שהוא גורם גדול למחלה החמורה בריאות וגם בלב, ועוד הרבה כיוצא בזה, כאשר יוצא מדו"ח הרופאים מכל מדינות העולם – לכן ברור להלכה שיש איסור גמור להתחיל בעישון בימי הבחרות וגיל צעיר (שו"ת שבט הלוי חלק י' סימן רצ"ה אות ד'-ה'. וע"ע להגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק ה' חלק אורח חיים סימן ל"ט אות ג', וחלק י' עמוד רל"ב סוף אות ט"ו, ובספרו טהרת הבית חלק ב' עמוד קל"א בהערה, ובספרו חזון עובדיה על יום טוב עמוד מ"ח, ובספרו חזו"ע על ארבע תעניות עמוד ל"ז, ובספרו הליכות עולם חלק א' עמודים רס"ה-רס"ו, ובשו"ת כנפי יונה חלק א' סימן כ"ז, ובשו"ת אשר חנן חלק ה' סימן כ"ד, ובשו"ת בריתי שלום חלק ה' סימן י"א).

2. כל מי שכבר הרגיל עצמו למנהג הלא טוב הזה, יש לו להשתדל מאוד למען עתידו לרדת מזה בהדרגה – ואז טוב לו (שו"ת שבט הלוי שם אות ו'. וכ"כ הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו הליכות עולם חלק א' עמוד רס"ו. וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק י"ח סימן ש"ב אות א').

(צילום: shutterstock)

 

7. מה עושים עם ציציות גופיה שכבר בלויות? האם צריך לגנוז?

כך כתב בילקוט יוסף:

טלית שבלתה, מותר לזרקה לאשפה, וטוב לגונזה. ומכל מקום אסור להשתמש בה לתשמיש מגונה, כמו לקנח בה.

החוטים, כל זמן שהם מחוברים – אין לזרקם לאשפה.

* * *

8. מה הברכות שאומרים כשמשיח בא? האם המשיח עצמו צריך לברך? והאם המשיח יודע שהוא משיח?

1. לפי דעת הגר"ח פלאג'י זצ"ל בשו"ת לב חיים חלק ב' (סימן מ"ב), יברכו בביאת המשיח: א. גאל ישראל. ב. שהחיינו. ג. שחלק מחכמתו ליראיו. ד. חכם הרזים.
 
אולם לפי דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בשו"ת מנחת שלמה חלק א' (סימן צ"א אות כ"ז), יברכו שהחיינו, שחלק מחכמתו ליראיו, שחלק מכבודו ליראיו וחכם הרזים (וע"ע בשו"ת אדרת תפארת חלק ג' סימן ט"ו).

והנה ברכת שהחיינו, וברכת שחלק מחכמתו ליראיו, וכן ברכת שחלק מכבודו ליראיו, אין לברך אלא רק כשרואים את פני המשיח. וברכת חכם הרזים אין לברך אלא כשרואים התקבצות של לפחות שש מאות אלף איש מישראל בביאת המשיח.

ולכאורה יש להוסיף, שמי שקם לתחייה בתחיית המתים שיש לו לברך גם את ברכת "מחיה המתים", וכמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר (פרק ל"א), שכיון שהגיע החרב על צוארו של יצחק, פרחה ויצאה נפשו, ואחר כך כשחזרה אליו הנפש פת ואמר "ברוך אתה ה' מחיה המתים". וכן ראה בספר דרך שיחה חלק א' (עמוד צ"ד) בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א, שניתן ללמוד מזה שהמת עצמו, כשקם לתחייה, צריך לברך "מחיה המתים", ע"ש.

2. המשיח בעצמו יברך גאל ישראל (לפי שיטת הגר"ח פלאג'י הנ"ל) וברכת חכם הרזים, ואם יקום מן המתים יברך גם מחיה המתים.

3. ביום ההוא של הקץ, אותו אדם שאמור להיות משיח יזכה לגאול את עם ישראל, ואז יכיר בעצמו שהוא המשיח (ראה לרבי חיים ויטאל זצ"ל בספר ארבע מאות שקל כסף דף ע"ח עמוד ב', ובשו"ת חתם סופר חלק ו' סימן צ"ח, ד"ה הריני נזיר).

* * *

9. האם יש בעיה שאישה תספר את בעלה?

מותר לאישה לספר את בעלה בזמן שאינה נדה. אולם כשהיא נדה – אסור לה לספר את בעלה.

* * *

10. האם לכל אחד יש "באשערט"? אולי יש אנשים שהם בטבעם "אי זוגיים" ונועדו לחיות לבד?

יש ממש בודדים כאלו שאין להם זיווג. על כל אדם חובה להשתדל ככל יכולתו למצוא את זיווגו ולעשות כל מה שביכולתו. יש אף לפנות לעזרה מקצועית אם יש צורך בכך. אם למרות הכל לא זוכים למצוא את הזיווג, או אז יש לסמוך על הבורא שהכל בידיו, ולהבין שזה היה רצון ה'.

הנקראים ביותר
הידברות שופס

ספר קהלת עם פירוש הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

הרב זמיר כהן - פרקי אבות

הרב זמיר כהן - סט ארכיאולוגיה תנ"כית

הרב זמיר כהן - מסילת ישרים

מיכל לשם - NLP

מגש לחלה מהודר מזכוכית

מרפא הבושם

לכל המוצרים