סגולות

אל תחמיצו: הסגולות המיוחדות בשמירת השבת הקרובה

השבת הקרובה והשבת הבאה אחריה הן שבתות סגוליות ביותר. כל תוספת בשמירת שבת בשבתות אלו מהווה סנגור וזכות ליום הדין הקרב

| ט"ז אלול התשע"ז |
אא

השבת הקרובה והשבת הבאה אחריה הן שבתות מיוחדות, כיוון שהן שתי השבתות האחרונות של השנה. שמירת שתי השבתות האלה, וכל תוספת הידור בהן, מהווה זכות מיוחדת להיכתב ביום הדין הקרב לשנה טובה ומבורכת.

הרב יחזקאל לוינשטיין, מגדולי בעלי המוסר בדורות האחרונים, הרבה לעורר על החשיבות בשמירת שתי השבתות האחרונות של השנה.

"בשתי השבתות האחרונות ראוי להתחזק ביותר בשמירת שבת קודש על כל פרטיה ודקדוקי הלכותיה, ואף להחמיר בהן בחומרות שאינו נוהג בהם בכל שבתות השנה, וכן לקבל על עצמו להתנהג בכל שבתות השנה בצורה נעלה, ועל ידי זה יוכל להיגאל ולזכות בדין בימים הנוראים", כותב הרב לוינשטיין.

המקור לדבריו של הרב לוינשטיין הוא בגמרא במסכת שבת. הגמרא אומרת כי "אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים", כלומר – כאשר כל ישראל ישמרו שתי שבתות תבוא הגאולה לכלל ישראל.

"באופן זה",  מבאר הרב לוינשטיין, "אם שמירת שתי שבתות של כל כלל ישראל יכולה להביא גאולה לכל ישראל, אזי גם שמירה מעולה של שתי שבתות אצל היחיד מסוגלת להצילו ולגאול אותו שיזכה לשנה טובה ומתוקה".

בהמשך דבריו, מציע הרב לוינשטיין להשקיע יותר בשתי השבתות האחרונות של השנה, על מנת שיהיו מליצי יושר עלינו ביום הדין הקרב ובא.

לפניכם 10 נקודות למחשבה ורעיונות להתחזקות בשתי השבתות הקרובות:

1. הקפדה על כל הלכות שבת. בגמרא נאמר כי "כל הזהיר וזריז בשמירת שבת בכל תנאיו ובכל דקדוקיו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו". זוהי עצה טובה במיוחד לקראת ראש השנה, בו נשקלים על המאזניים כל מעשיו של האדם במשך השנה האחרונה.

2. לימוד הלכה אחת מהלכות שבת בכל סעודה. ידועים דברי רבותינו כי "ללא לימוד ההלכות, אדם יכול לאכול חמין בשבת ולעבור על איסורי דאורייתא, ואם לא לומד הלכות שבת – ייכשל חלילה במוקדם או במאוחר".

3. הקפדה שלא לשוחח דברי חול בשבת. יש להיזהר מדיבורי חול בשבת, ובפרט בשעת הסעודות, בהן נחשב כאוכל על שולחנו של המלך. הציווי: "ודבר דבר" מזכיר כי "שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול".

4. אמירת תהילים והגעה לבית הכנסת לשמוע שיעורי תורה. ידועים דבריו של ה'חפץ חיים', כי כל מצווה שאדם עושה בשבת שקולה כנגד 1000 פעמים של עשיית אותה מצווה בימות החול.

5. שמחה בהכנות לשבת. זוהי עצה מומלצת לקראת יום הדין. החיד"א בספרו 'עבודת הקודש' הביא בשם גורי הארי ז"ל שמי שיטרח בהכנות לקראת שבת בשמחה מכפרים לו עוונותיו.

6. הקפדה על עונג שבת. בגמרא מובא כי "על ידי עונג שבת קודש ניצול האדם מחבלי משיח". אם כך, מבארים רבותינו, בוודאי שיינצל מן הדין של ראש השנה. משום כך ראוי לענג את שתי השבתות האחרונות של השנה במיוחד. עונג שבת זוהי מצווה בפני עצמה, שנאמר: "וקראת לשבת עונג". על כן, ראוי להכין מאכל מיוחד לכבוד השבתות האחרונות של השנה, מנות אחרונות מושקעות, זמירות שבת ומאמץ להשראת אווירה נינוחה בבית בשבת.

7. הקפדה שלא לקרוא בעיתונים, אפילו הנחשבים ככשרים. יש לדעת כי מצוות עונג שבת כוללת את עינוג השבת ברוחניות, שנאמר: "מנוחה שלמה שאתה (הקב"ה) רוצה בה".

8. זהירות מכעס. יש להיזהר במיוחד בשתי השבתות האחרונות של השנה שלא יבוא לכלל כעס. רבי אהרן ראטה מבאר כי "השמחה בשבת - מנקה את הנפש מפגמים כמו דמעות ביום חול". היצר הרע יודע את הסגולה העצומה של השמחה בשבת, ועל כן מנסה את האדם דווקא בשבת ומזמן לו מצבים מכעיסים ומעציבים. כדאי להתגבר.

9. הקפדה על תוספת שבת. תוספת שבת מראה עד כמה האדם אוהב את השבת וחפץ בבואה. משום כך ראוי להוסיף תוספת לשבת לפני בואה ולאחר צאתה. כלומר: להיות מוכנים לשבת 10 דקות לפני הזמן המצוין בלוח, ולהדליק נרות שבת בדיוק בזמן המצוין. כן ראוי להדר ולהוציא את השבת ולו שתי דקות אחרי הזמן בו היא יוצאת. אפשר לקבל תוספת שבת על ידי הדלקת הנרות, או באמירת "מזמור שיר ליום השבת", או אמירת לכה דודי, ולסיים:  'בואי כלה! שבת מלכתא!' או לומר "שבת שלום" ולכוון שבאמירה זו יחול עלי קדושת השבת, ומאז אסורים לעשות כל מלאכות שבת. ובספר 'משמרת שלום' כתב שטוב להוציא מפיו ולומר בלשון הזה: "הריני מוסיף מחול על הקודש לקיים מצות תוספת שבת כמו שצוונו הבורא יתברך שמו. ריבון העולמים זכני לשמור את השבת כהלכתה, ולחזור בתשובה שלמה לפניך".

על הקפדת תוספת שבת מובאים דברים גדולים ועצומים: זוהי סגולה בדוקה לזרע של קיימא, לזיווג הגון ולרפואה. בזוהר מובא כי "על ידי כך מקצר את גבול הסיטרא אחרא ומרחיב את גבול הקדושה. ויהיה שכרו שבהיותו קורא לבורא עולם בעת צרתו ירחיב לו השם את גבול הקדושה ויקצר לו את גבול הצרה ויזכה לנחלה בלי מיצרים". עוד על הסגולות העצומות בתוספת שבת.

10. הכנה רוחנית לשבת. הגאון רבי חיים מוולוזין זצ"ל אמר שאם היה אדם מתכונן ברוח ובנפש לקראת השבת, באותו אופן בו הוא מתכונן ליום הכיפורים, היה זוכה להרגיש בשבת את האור הגדול כשם שזורח בעולם ביום הכיפורים.

אל תחמיצו את הרצאתו הנפלאה של הרב פנגר: שבת היא מקור הברכה. כיצד זוכים לשמור שבת כהלכת ולהנות מזיו יופיה? שולחן השבת כגורם המאחד בבית היהודי ואווירת השבת המקסימה - כיצד זוכים להם?

הנקראים ביותר
הידברות שופס

בחסדך בטחתי - הרב יגאל כהן

55 ש"חלרכישה

מוצרים נוספים

המכתב - הרב יצחק פנגר

ספר קהלת עם פירוש ’נזר החכמה’ של הרב זמיר כהן

אנשים מספרים עצמם 9 - חיים ולדר

ילדים מספרים על עצמם 10 - חיים ולדר

משולש שחור - דגם 1012

נטלה מודרנית "ציפורים מעגל"

לכל המוצרים