מצוות

לא תאמינו מה העיקר במצוות כיבוד הורים. רמז: לא מה שחשבתם

"וצריך שיאהוב אותם אהבה עזה" - מצוות כיבוד הורים, מצוות עשה דאורייתא, המוגדרת "חמורה שבחמורות". 15 הלכות שאולי שכחנו

אא

רבי אברהם דנציג, בעל מחבר ספר "חיי אדם", כותב בסימן סז את הלכות כיבוד אב ואם. הספר "חיי אדם"  נחשב לאחד הספרים היסודיים בספרי האחרונים, והוא אף מוזכר פעמים רבות בספר "משנה ברורה".

להלן עשר הלכות, מתוך הלכות כיבוד הורים, המובאים בספר "חיי אדם":

1. "אם יש לו אב או אם, ישתדל לעסוק בצרכיהם, שהיא מצוות עשה מהתורה והיא חמורה שבחמורות". (ירושלמי ראש מסכת פאה).

2. "צריך האדם שיכבד אביו ואמו ויירא מפניהם, וצריך להיזהר מאוד בכבודם ובמוראם, שהוקש כבודם ומוראם לכבוד ומורא של המקום ברוך הוא".

3. שלושה שותפין הם באדם, המקום ב"ה ואביו ואמו. ואמרו חז"ל: "בזמן שאדם מכבד אביו ואמו, אומר הקב"ה, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני. ובזמן שמצער אביו ואמו, אומר הקב"ה: יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שאלמלא הייתי ביניהם, ציערוני".

4. ה"חיי אדם" מציין כי "פשיטא צריך לאהוב את אביו ואמו כגופו, כיוון שהם בכלל 'ואהבת לרעך כמוך', אך על הוריו "הוקשה אהבתם לאהבת המקום. וצריך שיאהוב אותם אהבה עזה, כדרך שהיו אוהבים אותו, ולא יהיו עליו לטורח ולמשא, ואם אין אדם מכבד אביו ואמו, גזירות קשות באות עליו. כיוון שהוקשה כבודם לכבוד המקום, גם העונש שווה.

5. עוד מוסיף ה"חיי אדם": "ייסכר פי דוברי שקר האומרים שאינם צריכים להחזיק טובה לאב ואם כי להנאת עצמם היו מכוונים, וממילא נולד, וכיוון שנולד, נתן הקב"ה הטבע, שהאב והאם יגדלו בניהם בטבע". על אנשים הטוענים טענות אלו, כותב ה"חיי אדם" בחריפות: "יתאלמון וישתתקון ויתחרשון. ועל זה אמרו חכמים כל הכופר בטובתו של חברו, סוף כופר בטובתו של הקב"ה, ולדבריהם, גם אינם צריכים לכבד ולירא מהמקום ב"ה, כיוון שאנו מעשי ידיו של הקב"ה מהראוי להיטיב ולחמול על מעשי ידיו. ואין ספק", מסכם ה"חיי אדם", "שהאומרים כן הם כופרים בליבם".

6. כיצד הוא הכיבוד? ה"חיי אדם" כותב: "הכיבוד הוא במחשבה ובמעשה ובדיבור, ומפרט: הכבוד במחשבה הוא העיקרי - יש לכבד את אביו ואמו בלבו, "שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ, אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל, וזה עיקר הכיבוד (במחשבה)".

(צילום אילוסטרציה: shutterstock)(צילום אילוסטרציה: shutterstock)

7. כבוד במעשה – "חייב לכבדם בגופו ובממונו, להאכילם להשקותם להלבישם ולעשות כל צרכיהם. וכל מה שיתן להם, יתן בסבר פנים יפות, שאפילו מאכילם בכל יום פטומות ומראה להם פנים זועפות נענש עליהם. וכן להיפך, אפילו מטחינם בריחיים וכוונתו לטובה, ומדבר פיוסים על ליבם ומראה להם שכוונתו לטובה, ושאי אפשר לו לפרנסם בענין אחר, עד שיתרצה לטחון, נוחל עולם הבא". עוד מוסיף ה"חיי אדם": "וחייב לשמשו כעבד המשמש לרבו". (קידושין ל"א ובתוספות שם)

8. כבוד בדיבור – "היה צריך שום דבר בעיר ויודע שישלימו חפצו בשביל אביו, אף על פי שיודע שגם כן יעשו בשבילו, לא יאמר עשו לי דבר פלוני בשבילי, אלא יאמר עשו בשביל אבא כדי לתלות הכבוד באביו".

9. כבוד לאחר מות האב – ההלכה היא: "חייב לכבדו אפילו לאחר מותו". ה"חיי אדם נותן מספר דוגמאות לכך: "שאם שמע שמועה מפיו, אומר, כך אמר אבא מורי, הריני כפרת משכבו. וכן כשחותם עצמו חותם הריני כפרת משכבו. כל זה דווקא בתוך י"ב חודש, ולאחר י"ב חודש, אומר זכרונם לברכה". ה"חיי אדם" מוסיף כי "וכן הקדישים שנוהגים לומר, הוא מטעם כיבוד אב, שמחויב לכבדן במותן".

10. לקום לכבודם – להלכה נפסק כי "חייב לעמוד מפני אביו ואמו כמלא קומתו. כשיראם מרחוק מלא עיניו עד שיתכסו ממנו או עד שישבו". החיוב לעמוד הוא רק פעמיים ביום – בבוקר ובערב. אלא אם כן, נמצאים במקום אנשים שאינם יודעים שכבר עמד בפניהם, ואז יש לעמוד שוב. דעה נוספת: "אפילו מאה פעמים ביום חייב".

עם זאת, הורים רבים ויתרו על כבודם, ו"אב שמחל על כבודו – כבודו מחול". כלומר, אם ההורים אומרים לבן כי הוא אינו חייב לקום לכבודם, הבן פטור. אולם ראוי מאוד לעשות כן ולכבדם בקימה מהמקום.

11. אשה נשואה – יש לזכור שכבוד הבעל קודם לכבוד האב, ועל כן אשה נשואה פטורה מלטרוח ולעשות מלאכות עבור הוריה. אם בעקבות טרחת האישה עבור הוריה, נגרם מחלוקת עם הבעל, והופר השלום בבית, האישה פטורה מכיבוד הוריה.

עם זאת, אם הבעל אינו מקפיד, חייבת האישה בכל דיני המצווה. בספרי ההלכה מובא כי ראוי לכל בעל שיאמר לאשתו לעשות צרכי אביה ואמה קודם לצרכיו. כמו כן נפסק שאשה שנתגרשה או נתאלמנה חייבת שוב לכבד את אביה ואמה מן הדין.

אשה נשואה שבעלה בחוץ לארץ - אשה נשואה שבעלה בחוץ לארץ וזמנה בידה, והוריה מבקשים ממנה שתבוא לטפל בהם, צריכה ללכת ולטפל בהם, או לשלוח שליח מטעמה לדאוג לצרכי הוריה.

12. גם מי שיש לו אשה וילדים, והוא עצמו כבר הגיע לזקנה, חייב במורא ובכיבוד אב ואם, וחייב לעמוד מפני הוריו.

13. ילדים קטנים - גם ילד קטן או ילדה קטנה שלא הגיעו לגיל מצוות, יש לחנכם לכבד את הוריהם כראוי. לדוגמה: להרגילם לעמוד מפניהם כמלוא עיניהם, וליזהר שלא לשבת במקומם הקבוע להם, ושלא להיכנס לתוך דבריהם, ועוד. מן הראוי שההורים לא ימחלו לילדיהם הקטנים על כבודם, כדי שיתרגלו לקיים את המצוה.

14. בן מאומץ – על פי ההלכה, גם בן שהוריו מסרוהו לאימוץ בקטנותו, ולא טרחו בגידולו כלל, חייב הבן לכבד את הוריו כראוי. גם בן שנולד לאחר שאמו נתגרשה, ומעולם לא היה לו קשר עם האב, והאב ויתר בפני בית דין על כל זכויותיו וקשריו עם הבן, אף על פי כן חייב במצות כיבוד אב, ואם אביו מת חייב בדיני אבלות, בשבעה ושלושים, ושמירת י''ב חודש באמירת קדיש וכדו'.

15. ממזר – על חובת מצוות כיבוד הורים, ניתן ללמוד מפסיקת ההלכה לגבי ממזר. ממזר הוא מי שנולד להוריו בעקבות חטא חמור שעשו. אף על פי שבעקבות עוון הוריו, לא יוכל בן זה להקים משפחה ולהינשא כהלכה, אף הוא חייב בכבוד הוריו. כה נכתב: "ממזר חייב בכבוד אביו ואמו ובמוראם. ואפילו היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא ממנו".

הרב כפיר שחר בהרצאה מאלפת בנושא:

תגיות:כיבוד הוריםמצווה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה