בריאות ותזונה

יש בעיה רפואית? זה הפתרון הרוחני לכל מחלות הגוף

האם בעיה או חולי באיבר מסוים הם במקרה, או שיש שורש רוחני לזה? האם יש דרך להיפטר אחת ולתמיד מאותו חולי? מה מגלים לנו חז"ל על בריאות גופנו, ומה היו עצותיו של מרן הרב חיים קנייבסקי זצ"ל לבעיות רפואיות שונות?

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

רבי חיים ויטאל זצ"ל, תלמידו המובהק של האר"י הקדוש, מגלה לנו כיצד קיומן של המצוות משפיע באופן ישיר על בריאות גופנו.

ישנו מאמר זוהר מפורסם האומר "קודשא בריך הוא עלמא, אסתכל בה באורייתא וברא עלמא", ובתרגום: הקב"ה הסתכל בתורה, ועל ידי זה ברא את העולם. כלומר הבריאה, ובכללה האדם, נבראו בהתאם לתורה. רבי חיים ויטאל זצ"ל מסביר בספרו 'שערי קדושה' מדוע יש באדם רמ"ח איברים ושס"ה גידים, וזאת מפני שנשמת האדם בנויה מרמ"ח איברים ושס"ה גידים רוחניים, הניזונים מקיומן של המצוות.

ישנן רמ"ח מצוות עשה כמספר רמ"ח האיברים שבגוף האדם, ושס"ה מצוות לא תעשה כמספר הגידים בגוף האדם. ועל כך כותב רבי חיים ויטאל "כל אבר מן רמ"ח איברים ניזון ממצווה פרטית המתייחסת לאותו אבר, וכאשר יחסר לאדם קיום איזו מצוה, גם האבר הפרטי המתייחס למצווה יחסר ממנו מזונו הנמשך לו מארבע אותיות ההוי"ה" (חלק א, שער א).

ממשיך רבי חיים ויטאל ומסביר שכאשר אדם מקפיד על מצוות לא-תעשה הוא נותן בזה כוח למזון הרוחני, המגיע בקיומו של מצוות עשה, להימשך דרך הצינורות של שס"ה גידים ולהחיות את האיברים. ואילו כאשר יעבור על מצוות לא-תעשה, יפגע אותו צינור רוחני המעביר חיות אל האיבר, ויוטל בו מום. והנה לשונו "וכמו כן, כאשר יקיים האדם שס"ה מצוות לא-תעשה בהימנעו מלעשותם... יש כח אל המזון הרוחני, הנזכר בקיימו מצות עשה, להימשך דרך צינורות שהם שס"ה גידים של הנפש להחיות הרמ"ח איברים שלה. וכאשר יעבור על איזה עבירה מהם אז ייסתם הצינור הפרטי ההוא המתייחס אל אותה העבירה על ידי הזוהמא של מזון הקליפה הנדבקת שם. וכשיבש הצינור גם כן מתייבש האבר ההוא אף על פי שלא יוסר לגמרי כעניין מי שיחסר ממנו איזה מצות עשה אמנם ייפול בו מום. ולכן צריך האדם לחפש בכל כחו לקיים כל תרי"ג מצות".

וכן רבי חיים מוולוז'ין, מגדולי תלמידיו של הגאון מווילנה, כותב על כך בספרו 'נפש החיים' "ידוע בזוהר שהתרי"ג מצוות הם מכוונים נגד התרי"ג איברים וגידים שבאדם. ובעשות האדם אחת ממצוית ה' כראוי מתקדש על ידה אותו האיבר המכוון נגדה ומחיה אותו. או אם בא ונזדמן לידו אחת ממצוית ה' אשר לא תעשינה ונמנע ופירש ולא עשאה... נטהר ונתקדש גם כן אותו הגיד הפרטי המכוון נגדה ומחיה אותו.

"בעברו על אחת ממצוות ה' נפגם רק אותו האבר או הגיד לבד המכוון נגדה. שהחיות של הקדושה ואור העליון סוד שם הוי"ה יתברך השורה על כל איבר מסתלקת הימנו חס ושלום... ונעשה בעל מום חסר מאותו אבר" (שער ד, פרק כט).

עוד מסביר רבי חיים מוולוז'ין את הסיבה השורשית לכך שאדם לוקה בגופו באותו איבר בו פגם מבחינה רוחנית, והיא כדי שיבין האדם מתוך הייסורים הבאים במה הוא חטא, ובכך יוכל לתקן את דרכיו ולחזור בתשובה על כך.

והנה לשונו "מידתו יתברך שפועל אדם ישלם מידה כנגד מידה. שאותו האיבר שקלקל ופגם בחטאו על אותו האיבר עצמו מביא עליו ייסורין, ותכלית כוונתו יתברך בזה כדי שמתוך הייסורין יבין האדם וידע על איזה חטא באו. וישיב אל לבו להיות מודה ועוזב ושב ורפא לו. ז"ש שאם רואה אדם שייסורין באים עליו יפשפש במעשיו ויבין דרכו מתוך הייסורין".

מידתו של הקב"ה היא מידה כנגד מידה, ולכן באותו איבר בגופו שעשה האדם את העבירה באים הייסורים. התכלית בכך היא שמתוך כך יבין האדם בגין איזו עבירה באו עליו ייסורים אלו, יתחרט ויתקן את דרכו, ואז גם כן אותו איבר יתרפא.

שורשו הרוחני של כל איבר בגוף האדם הוא במצווה מן התורה, וכשפוגעים באותו מקור רוחני, דהיינו בקיומה של המצווה, זה משתקף בחומר ובא לידי ביטוי בבעיה רפואית, ולכן אמרו חז"ל "אם רואה אדם שייסורין באין עליו יפשפש במעשיו, שנאמר 'נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'" (איכה ג, מ)" (מסכת ברכות, דף ה).

כשפנו אל מרן הרב חיים קנייבסקי זצ"ל בבעיה תמוהה המתרחשת בבנק, בו עובדיו סובלים מכאבי רגליים חזקים, שאל אם הם עובדים בחול המועד. כשהשיבו לחיוב, ענה מרן כי כאבי הרגליים נגרמו בשל הזלזול בכבוד המועד (מועד נקרא 'רגל').
וכן כאשר הגיעה פנייתה של אישה הסובלת מכאבי מעיים חזקים, שאל אם היא מכבדת את הוריה, וזאת על פי פסוק מתהילים ("עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד"). מששמעה האישה את תגובת מרן פרצה בבכי, והשיבה שאינה מסוגלת לכבדם. מרן השיב שאם תכבד אותם, תהיה בריאה, ואכן כך היה.

 

משהו כואב? זו עצתו של מרן הרב חיים קנייבסקי זצ"ל

כשבאו אל מרן הרב חיים קנייבסקי זצ"ל וביקשו ברכה לרפואה, עצתו הייתה ללמוד את הדבר שכנגדו, והבהיר "זה לא לרפואה בדברי תורה. זו זכות התורה". כך לדוגמא עבור כאבי רגליים השיב ללמוד הלכות חול המועד, שכן חול המועד מכונה גם 'רגל'; עבור בעיה באיברים הפנימיים – ללמוד הלכות טריפות; עבור כאב שיניים – ללמוד הלכות בכורות במסכת בכורות. ואף לכל בעיה אחרת, שאינה רפואית, עצתו של מרן הייתה לעסוק בתורה בדבר שכנגדו. כך לדוגמא אדם שפנה אליו בעצה לשידוכים עבור שלושת ילדיו המבוגרים שטרם נישאו, תשובתו של מרן הייתה ללמוד מסכת כתובות, וכן לבעיית תולעים בבית השיב ללמוד הלכות תולעים.

 

רשימת עצותיו של מרן הרב חיים קנייבסקי זצ"ל לבעיות שונות

לכאבי גב

לפנייתם של ארבע בני במשפחה אשר סובלים כולם מבעיית גב, השיב מרן "כתוב בשם האר"י על אחד שכאב לו הכתף והגב, ואמר לו האר"י משום שלא נזהר מלדבר דברי תורה בין מים אחרונים לברכת המזון כי תכף לנטילת ידיים ברכה – ו'תכף' זה אותיות 'כתף'. תאמר להם שיזהרו בנטילת ידיים, ושלא לדבר בין נטילת ידיים במים אחרונים לברכת המזון."

אישורים לבנית גגות

לאדם ששכנו התנגד לו לבנות על הגג, אמר מרן שילמד בגמרא פרק 'כל גגות', וביום שסיים ללמוד את הפרק נתבשר שלא כדרך הטבע שהשכן מסכים שיבנה.

גיד

לאדם שיש לו בעיות בגיד אמר מרן ללמוד בגמרא פרק 'גיד הנשה'.

גרון / למחלה בגרון

ללמוד הלכות שמירת הלשון.

דירה

לרכישת דירה אמר מרן ללמוד פרק 'הבית והעליה' בתלמוד ירושלמי.

לוקמיה (סרטן הדם)

אשת ראש ישיבה בגייטסהד באנגליה חלתה במחלה הידועה בדם, ושואלים מה יעשו בחורי הישיבה לרפואתה, ומרן השיב שילמדו בשולחן ערוך הלכות דם.

הפלה

לאשה המפלת – שבעלה ילמד בגמרא פרק 'המפלת', ובפעם אחרת אמר מרן שילמד מסכת נדה ובכל מאתים מנה.

הרטבה, למי שבנו סובל מהרטבה

ללמוד בגמרא פרק 'העור והרוטב'.

חולה במשפחה

ללמוד משניות זרעים עם רמב״ם, ללמוד מסכת ברכות, ללמוד מסכת ערכין.

יד / לבעיות ביד

ללמוד מסכת ידים, או ללמוד הלכות נטילת ידיים.

דלקת בידו

הגיע בחור שסובל מדלקת בידו, ושואלים על מה הדבר כי הרי לא שייך לעניין צדקה, כי הוא סמוך על שולחן אביו, ומרן השיב – "צדקה שאביו לא נותן פגעה ביד בנו", וכן אמר "שילמד היטב הלכות צדקה".

כבד / למחלה בכבד

ללמוד הלכות טריפות.

אירוע מוחי

ילד קיבל אירוע מוחי, והרופאים אמרו שבגיל זה אירוע מוחי הוא נדיר ביותר, מה יעשה מידה כנגד מידה?, ומרן השיב "שאביו ילמד הלכות טרפות".

כינים בקירות הבית

ללמוד מסכת קינים.

כליות

לפנייתו של יהודי אשר סובל מבעיות בכליות, השיב מרן "באימורין (= החלק שמקטירים במזבח מקורבנות הבהמה) נכלל הכליות. שילמד ברמב"ם הלכות הקרבת קרבן".

לאחר שסובל מאבנים בכליות, השיב מרן ללמוד מסכת סנהדרין, מכיוון שמוזכר שם העניין 'וסקלתם באבנים'.

לא התעורר מניתוח

ללמוד הלכות טריפות.

זרע של קיימא

ללמוד הלכות פרו ורבו, ועיין בספר 'סגולת חיים', שהביא עוד כמה דברים ללמוד כסגולה לזה – מדרש רבה פרשת תולדות, וסדר זרעים.

לישועה

ללמוד הלכות קדוש החודש.

מחלה מסוכנת

ללמוד הלכות טריפה, או מסכת נגעים.

מעיים / לכאבי מעיים

ללמוד קדשים חצי שעה ביום.

מחלת קרון

לאדם שקיבל מחלת "קרון", אמר מרן ללמוד מסכת בכורות.

לבחור עם בעיה במעיים אמר מרן ללמוד הלכות טריפות. כאשר שמע זאת הבחור אמר שאין לו טעם וחשק בלימוד זה, ומרן השיב "אדרבא, זה יותר זכות. שילמד הגמרא ואחר כך השולחן ערוך".

ניוון שרירים

ללמוד מסכת אהלות, וביאר הטעם משום אוהל זרוק.

ניצל בנס

ללמוד פרק 'התודה' במסכת מנחות.

למחלת הנפילה

ללמוד הלכות טריפות.

נשירת שיער
הגיע למרן יהודי שלבתו בת ה-16 נושר השיער, וזה צער נורא עבורה, ותשובת מרן הייתה שילמד מסכת נגעים בסדר טהרות. ובפעם אחרת השיב לשאלה על נשירת שיער ללמוד מסכת נזיר.

סוכר

ללמוד מסכת סוכה.

עור / למחלות בעור

ללמוד פרק 'העור והרוטב' במסכת חולין.

עובר הפוך

הגיע למרן יהודי שאשתו מעוברת והעובר הפוך, ומרן השיב לו שיקרא מגילת אסתר, משום 'ונהפוך הוא'.

עיניים / לבעיות בעיניים ובראייה

ללמוד הלכות בכורות, או מסכת הוריות (עיני העדה), ללמוד בספר 'עין יעקב'.

וכן לאדם עם חולי בעיניים השיב מרן "אם תלמיד חכם הוא, ילמד מסכת נגעים, שנגעים שייך לעיניים, שהרי אם כהו עיני כהן אינו רואה את הנגע".

לפנייתו של בחור עם סכנת עיוורון, ששואל מה לעשות לחיזוק, השיב מרן "שילמד דף היומי".

עצירות

ללמוד פרק 'החובל' במסכת בבא קמא, וזאת משום שבדף צ"ב יש גמרא "כי עצר עצר ה'...".

צוואר
ללמוד הלכות שחיטה.

ריאות

עצתו של מרן לאדם שחלה בסרטן הריאות היא "ביורה דעה הלכות טריפות מסי' ל"ה ואילך יש סימנים בהלכות ריאה. ילמד הה' סימנים האלו".

ראש / לסובלים מכאבי ראש

ללמוד הלכות תפילין.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

לחץ דם גבוה וסחרחורת 

הגיע אדם הסובל מלחץ דם גבוה וסחרחורות, ומרן השיב שילמד הלכות תפילין, ובפעם אחרת אמר ללמוד פירוש הרא"ש על הש"ס.

רגל / כאבי רגלים

ללמוד הלכות חול המועד.

לאדם הסובל מגידול ממאיר ברגל, השיב – ילמד פרק 'כיצד הרגל' בבא קמא – גמרא, רש"י ותוספות.

לאחר הסובל ממחלה ברגל ולמד כבר הלכות חול המועד השיב מרן – שילמד הלכות יום טוב, שנקרא גם כן 'רגל'.

רכב

לאחד שרצה חיזוק לשמירה בעניין עיסוק ברכבים נאמר ללמוד הלכות שביתת בהמתו.

שידוך

לסגולה לשידוך אמר רבינו ללמוד הלכות פריה ורביה ברמב"ם, ובפעם אחרת אמר ללמוד מסכת קידושין.

לאדם עם שלושה ילדים מבוגרים שטרם נישאו, השיב מרן לאב ללמוד מסכת כתובות.

שינה

ליהודי שהתאונן בפני מרן על שסובל מקשיים בשינה, ועל כל מיני מחשבות שמפריעות לו, אמר מרן "תלמד גמ' ברכותו בדרך כלל מראה לדברי הגמ' בפסחים קיד ע"א עי"ש".

שמחה

לאחד שביקש מרבינו עצה להיות בשמחה השיב מרן שילמד הלכות יום טוב, ובפעם אחרת אמר ללמוד מסכת מגילה, והוסיף ואמר שהרי שמחים בפורים, ובפעם אחרת אמר ללמוד מסכת חולין לשמחה.

שמיעה /בעיות שמיעה

ללמוד הלכות קריאת שמע, ללמוד הלכות תקיעת שופר.

שן

כאבים בשן שייכים למאכלות אסורות, ואם מדובר באדם ירא שמיים ביקש מרן לשאול אם מקפיד על מים אחרונים ששייך לאכילה.

וכן השיב מרן לפניות בנושא שיניים ללמוד מסכת בכורות, או הלכות שן מבעה בב״ק.

שריפה

ביתו של אדם נשרף פעמיים, ופרצה שריפה שלישית באותו אזור, ושאל במה להתחזק, ומרן השיב שילמדו הלכות שבת, כי על פי דברי הגמרא בשבת קי"ט ב' שריפה בא על חילול שבת.

תולעים בבית, וכן לנכשלים באכילת תולעים

ללמוד הלכות תולעים.

פרנסה

ליהודי שביקש לפרנסה אמר מרן ללמוד הלכות מזוזה, ולכתוב ולמכור מזוזות, ויהיה לו פרנסה.

בטן / כאבי בטן

ללמוד מגאן אברהם.

ריח

לבעיה בחוש הריח אמר מרן ללמוד את הרי"ח – ריח רבינו יהודה החסיד.

דלקת קרום המוח

ללמוד בי' הרא"ש ובי ים יש שלמה.

לכוח גברא

ללמוד הלכות פרייה ורביה, וללמוד מסכת יבמות.

לשלום

עבור שלום בית ללמוד פרק 'השלום' בסוף מסכת דרך ארץ זוטא.

לעכברים

אם יש עכברים בבית יש להקפיד במעשר.

לב

ללמוד שו"ת מהר"י בן לב.

עצמות

לבעיה בעצמות יש ללמוד הלכות קרבן פסח שני, משום ששם נאמר "עצם לא ישברו בו".

תפילין, כשמצאו תפילין פסולות

לחזור על הלכות תפילין.

(רשימת העצות באדיבות אתר 'דרשו')

קראו גם:

הפקידות נתקפו בכאבי רגלים חזקים. מה השיב על כך הרב קנייבסקי?

"האם את מכבדת את ההורים שלך?" שאל הגר"ח קנייבסקי, והחולה פרצה בבכי

תגיות:מחלותבריאות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה