דמויות ביהדות

404 שנה לפטירתו: עובדות מרתקות על רבי חיים ויטאל, גדול תלמידי האר"י

רבי חיים ויטאל היה ממשיך דרכו ומפיץ תורתו של הארי הקדוש. 10 עובדות לזכרו, לרגל יום השנה ה-404 לפטירתו

אא

רבי חיים ויטאל (1542-1620) היה מגדולי המקובלים בכל הדורות, תלמידו המובהק ומפיץ תורתו של האר"י בעולם. מחר (רביעי) בערב וביום חמישי, ל' בניסן תשפ"ד, יצויינו 404 שנה להסתלקותו.

1. נולד בצפת

רבי חיים ויטאל (ב"ר יוסף) נולד בצפת, בתקופה בה חיי התורה בעיר שגשגו מעל ומעבר, ועשרות רבים של תלמידי חכמים ומקובלים גרו בה. בהיותו בן 14 שנים התקבל לבית מדרשו של רבי משה אלשיך (המכונה האלשיך הקדוש) ובבית מדרשו למד רבנו בהתמדה עצומה, אך לא הסתפק בלימודי תורת הנגלה וליבו נמשך ללימוד תורת הנסתר, קבלה, לאחר זמן מה פנה רבי חיים ויטאל והצטרף לבית מדרשו של רבי משה קורדובירו (המכונה הרמ"ק) מפיו למד קבלה.

2. למד אצל האלשיך הקדוש ורבי משה קורדובירו

באותה תקופה למד רבי חיים ויטאל בשקידה על תלמודו בעודו שומר על מקומו בשני בתי המדרש, אצל האלשיך הקדוש שלמדו תורה ואצל הרמ"ק שלמדו קבלה, מאחר והיה עליו להספיק את כל הלימודים הללו הוצרך רבנו לשקוד ולהתמיד על לימודיו וכמעט שלא ישן.

3. קיבל את האר"י לרבו המובהק

לאחר מספר שנים קיבל רבי חיים ויטאל את האר"י לרבו המובהק, עזב את עסקי המסחר בהם עסק ופינה את כל יומו ללימוד הקבלה.

הרב זמיר כהן בהרצאה מיוחדת על תורת הקבלה:

4. כתב את חידושי רבו

כיוון שהאר"י הקדוש לא היה כותב את חידושיו, אלא לימד ונתן שיעורים על פה, היה זה רבי חיים ויטאל,שערך את כל חידושי רבו והעלה אותם על הכתב.

5. גילויי האר"י בתורת הנסתר

שנתיים ימים למד רבנו את תורת הנסתר מפי האריז"ל, במשך כל הזמן הזה גילה האר"י לרבי חיים ויטאל סודות נפלאים שלא שמעתם אוזן. באחת הפעמים נגש רבי חיים ויטאל לרבו האר"י ובקשו כי יגלה לו איזה דבר מסויים, אמר לו האר"י שאינו יכול כי דבר זה יגרום לפטירתו, אך לאחר מחשבה שניה אמר לו כי כל סיבת הימצאו בעולם זה להעביר לו גילויים אלו בתורת הנסתר ולכן מסר האר"י את נפשו וגילה לרבי חיים ויטאל את אותו הסוד, זמן קצר לאחר מכן, נפטר האריז"ל ונשמתו עלתה בסערה השמיימה.

6. עדות האר"י על גדול תלמידיו

האר"י העיד על רבי חיים ויטאל כי הוא היחיד שמבין את דבריו לעומק ועומד על דעתו.

7. כיהן כרב בדמשק

לאחר מספר שנים הוסמך על ידי רבו האלשיך הקדוש לרבנות. לאחר 4 שנים עבר לירושלים, שם קיבלוהו אנשי העיר קבלוהו בכבוד גדול והעריצוהו. לאחר מכן שב לדמשק שבסוריה, שם כיהן כרב עד יום מותו.

8. טמון בסוריה

בשנת ה'ש"פ ל' ניסן עלתה נשמתו בסערה השמימה, ומנוחתו כבוד בעיר דמשק שבסוריה. ישנם הטוענים כי עצמותיו הועלו לישראל והוא טמון בקרית מלאכי, אולם טענה זו לא הוכחה.

9. חיבר ספרים רבים

מספריו: "ספר הגלגולים", "ספר החזיונות", "עץ חיים", "שער הכוונות", "שער מאמרי רשב"י", ו"שערי קדושה". הספר "עץ חיים" הוא חיבור יסודי בכתבי האר"י, שנכתב על ידי רבי חיים ויטאל. בספר "עץ חיים" נפרסת משנתו של האר"י. בתחילת הספר מזהיר רבי חיים ויטאל מפני לימוד הקבלה למי שאינו ראוי להיכנס לפרד"ס התורה, ומונה את הסכנות והשיבושים שעלולים ליפול בחלקו של תלמיד לא ראוי:

"אמנם אל יאמר אדם אלכה לי ואעסוק בחכמת הקבלה, מקודם שיעסוק בתורה במשנה ובתלמוד, כי כבר אמרו רבותינו ז"ל 'אל יכנס אדם לפרדס אלא אם כן מלא כריסו בבשר ויין', והרי זה דומה לנשמה בלתי גוף שאין לה שכר ומעשה וחשבון עד היותה מתקשרת בתוך הגוף בהיותו שלם מתוקן במצוות התורה בתרי"ג מצוות... כי אין הדברים האלו מסורים אל לב האדם כפי שכל אנושי, והסברא בהם סכנה עצומה, ויחשב בכלל קוצץ בנטיעות חס ושלום..."

10. ציטוטים מספרו "שערי קדושה":

ספר "שערי קדושה" הוא ספר עמוק ביותר, ומטרתו היא "ליישר את האדם לעבודת בוראו". להלן מספר ציטוטים מתוך ספרו הקדוש "שערי קדושה":

· "אבות כל המדות הרעות הם ארבעה: הגאווה, והכעס הנכלל ומתדבק עמה, והשיחה בטילה, ותאוות התענוגים, והעצבון".

· "והפכם הם ארבע מדות טובות: הענוה - שהיא תכלית השפלות ומתרחק מכל מיני כעס הבא על ידי גאוה. והשתיקה - כאלם לא יפתח פיו לבד בעסק תורה ומצוות או בהכרחו לקיום הגוף ולצורך כבוד הבריות, והמיאוס - בכל תענוגי הגוף ומותריו המוכרחים. והשמחה התדירית בחלקו, כי כל דעבדין מן שמיא לטב, וגם לזרז עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו".

· "בהיות מדות הרעות קבועות באדם, נמנע הוא מלקיים התורה והמצות, וגם אם יקיימם יהיה שלא לשם שמים ובטורח גדול".

· "שפלות - עד קצה האחרון, ולא יכעס כלל אפילו על בני ביתו, ולא יקפיד כלל, ויהיה נעלב מן הכל ולא עולב, ויהיה שמח אפילו בעת צרותיו".

· "ויאהב את כל הבריות אפילו גויים".

· "ולא יקנא על שום דבר, כי כצל ימינו על הארץ".

· "וישנא ויהביל כל עניני העולם הזה, ופת במלח תאכל וכו', ולא תחמוד שום דבר מהבלי העולם הזה".

· "ותברח בכל כחך מן השררה הקוברת בעליה".

· "בכל לילה בלכתך לישון, זכור כי היא מיתה הקטנה מזכירך המיתה הגדולה האמתית, והסתכל בכל המעשים שעשית באותו יום, ואם יש בהם רעים התודה עליהם שכן דרך המומתין מתוודים, ותקבל עליך עול מלכות שמים בקריאת שמע שעל המטה להעלות נשמתך באחד, ואחר כך הפקד רוחך בידו יתברך בפסוק (תהלים ל"א ו') בידך אפקיד רוחי".

· "ואלו הם מה שצריך ליזהר עד קצה האחרון: הזהר מכל מיני כעס וקפידה וגאווה, אפילו לבני ביתך".

· "ואם יחרפך איש לא תעננו, והיה נעלב ולא עולב".

· "והעבר על מידותיך לכל מי שחטא, ולא תרגיש צער אפילו בלבבך כי טוב הוא לך, כי כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו ומכל שכן עונות וחטאות, ואם עיני שכל לך, היה לך לחפש מי שיצערך כי חיים אתה מבקש לך".

·"וקבל כל האדם בשמחה, אף אם הוא שונאך, כי על ידי כן יהפך לך לאוהב, והזכות הוא לך".

· "וכל דבריך יהיו בנחת וקול נמוך, ובל תיכנס בגבול הכעס".

· "והסר עצבות ודאגה מלבך והעבר רעה מבשרך, כי מוקש הוא לך לסלק רוח קדוש מעליך".

· "וברח מן הרבנות אשר היא מקצרת שנותיך".

· "והתרחק משיחה בטילה, ומשקר, וחנופה, וליצנות, ולשון הרע, כי הן כתות אשר אינן מקבלות פני שכינה לעולם הבא".

· "ואחוז בענווה המביאה לידי רוח הקדש, והיה כאסקופה הנדרסת לגדולים וקטנים".

· "ואטום אזנך משמוע רכילות ולשון הרע".

· "והיה כאלם לא יפתח פיו, אלא בתורה ובמצוות ובמשא ומתן ההכרחי, ובקבול האדם בסבר פנים יפות ולשון רכה".

· "ולא תשתבח במעשיך הטובים לבריות כי תפסיד שכרך, ועוד תקבל עונש על כך".

לקריאת הספר המופלא "שערי קדושה", לחצו כאן.

לסגולה נפלאה מאת רבי חיים ויטאל, לחצו כאן.

תגיות:תורת הקבלהרבי חיים ויטאל

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה