category

חינוך ילדים

רוצים ילדים עם מידות טובות? המהר"ל מגלה את הנוסחה המנצחת

המהר"ל ורבנו בחיי מבארים את הקשר בין צניעותה של האם – לצדקותם ומידותיהם הטובות של ילדיה

שתף במייל
| ד' טבת התשפ"ב |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

המהר"ל, רבי יהודא ליווא מפראג, היה רב, פוסק הלכה, מקובל והוגה דעות, מגדולי ישראל הבולטים בתחילת העת החדשה. המהר"ל כותב על שבח מעלת הצניעות: "ולא תמצא בכל המידות שהדומה יוליד הדומה כמו שתמצא אצל הצניעות, שהצנוע מוליד צנוע".

רבנו בחיי בפירושו על התורה (ויקרא כ"ד, י"א) כותב דברים נפלאים על מעלת צניעותה של האם – והשפעתה על ילדיה. כה דבריו: "טבע האדם מתדמה לטבע האם ונמשך אחריו, והוא הדין אצל הטובה, כי כשהאדם צדיק ובעל ענוה ואיש מדות - הנה זה מופת על אמו שהיתה צנועה ובעלת מחשבה טובה, ועל כן זכתה אליו, כי הענף הטוב יעיד על מעלת השרש".

הרב אהרן מוס, מלמד יהדות בסידני, אוסטרליה, מסביר כי היהדות מבקשת מהאישה להתלבש בצניעות הינה כיוון שגופה של האישה משול לספר תורה. כשם שלא נשאיר ספר תורה פתוח, אלא תמיד נעטוף אותו בחגורה ובמעיל, ונשמור אותו בתוך בית כנסת, בארון הקודש, מאחורי פרוכת, ומוציאים אותה אך ורק למטרות קדושה, כגון לקריאה בה במהלך התפילה.

הסיבה לכך היא דווקא משום שהתורה כה קדושה, מיוחדת ויקרת ערך עבורינו - אנו אף פעם לא משאירים את התורה חשופה ופתוחה. אילו הייתה התורה תמיד פתוחה וגלויה לעין, היא עשויה להפוך זולה מדי והדבר היה פוגע בקדושתה.

כך גם גוף האדם, שהוא יצירתו המקודשת של אלוקים. זהו ביתה המקודש של הנפש. אנו מצניעים את הגוף דווקא משום שהוא כה יפה ויקר ערך.

הרב מוס מסביר כי גם לבי גברים חלים חוקי צניעות, בדיוק מאותה סיבה. עוד מוסיף ומציין כי הגוף הנשי ניחן ביופי ובעוצמה שעולים בהרבה על אלו של הגוף הגברי. חכמי הקבלה מלמדים שגוף האישה ניחן ביופי עמוק יותר משום שנפשה מגיעה ממקום גבוה יותר.

בעולם בו הפכו את גוף האישה לסמל פרסומי זול, איננו צריכים הוכחה לאמת שבחוכמת התורה. היכן שהכל חשוף וגלוי לעין אין שום דבר מקודש. אבל את מה שיקר לנו באמת אנו שומרים עטוף ומכוסה.

לפניכם 11 הלכות צניעות, מתוך "ילקוט יוסף":

חצאיות קצרות

1. אסור באיסור גמור לבנות ישראל ללכת בחצאיות קצרות, שמלבד שעוברות בכך על איסור חמור של פריצות וגירוי היצר הרע, יש בזה גם לאו מן התורה, משום "בחוקותיהם לא תלכו". והלובשות חצאיות למעלה מן הברך, צריך להשפיע עליהן בדרכי נועם להתלבש בצניעות. [אוצר דינים לאשה ולבת עמוד שנד. יביע אומר חלק ו' חלק יורה דעה סימן יד אות א]

 

מכירת חולצות עם שרוולים קצרים

2. אסור באיסור גמור לנשים (גם רווקות) לצאת ברחובות העיר בחולצה בלי שרוולים או בשרוולים קצרים, שהוא איסור חמור ביותר. והמוכר בגדי פריצות כאלה עובר על לפני עיור לא תתן מכשול. ורק אם יש לתלות שתוכל להשתמש בשמלה כזאת בהיתר, כגון שתלבש מתחתיה חולצה עם שרוולים, אפשר להתיר למכור, ולכן אם רואה שבאה בבגדי פריצות, לא ימכור לה. [אוצר דינים מהדו"ק עמוד שנז. יביע אומר חלק ו' חי"ד סימן יד אות א. וחלק ג' אבן העזר סימן כא אות יב]

 

שמלות קצרות לילדות קטנות

3. אסור להורים להלביש את הבנות הקטנות בלבוש בלתי צנוע, בשמלות קצרות ביותר ובלי שרוולים, ואף על פי שיש אומרים שעד גיל שמונה שנים אין בהן דין טפח באשה ערוה, מכל מקום חייבים ההורים לחנכן שיתנהגו בצניעות. ומכל שכן שאין נכון כלל להביאם כך לבית הכנסת, בלבוש לא צנוע, אלא יש לשלוח אותן לעזרת הנשים. [אוצר דינים לאשה ולבת מהדו"ק עמוד שם. ילקו"י דיני חינוך קטן עמוד שלב]

 

כיסוי ראש

4. אשה נשואה חייבת על פי הדין לכסות את ראשה, ואין לה לצאת לרה"ר כששערה מגולה. ועל פי הדין מותר לאשה נשואה לילך בביתה בגילוי ראש (כשאין שם אנשים זרים), אבל ראוי מאד לנהוג שלא לילך גם בבית בגילוי ראש. [אוצר דינים מהדו"ק עמוד שנט]

קשה לך לקבל על עצמך כיסוי ראש? 2 דקות עוצמתיות של הרב יגאל כהן:

 

ראיית סרטים ובתי קולנוע

5. הדבר פשוט וברור שאסור ללכת לסרטים ובתי קולנוע, שהוא איסור חמור מאד, שמגרה יצר הרע בעצמו ועובר משום מושב ליצים, ומשום ביטול תורה, ומשחית נפשו הוא יעשנה. ומי שיש לו מחשב בבית, לצרכי פרנסה או לימוד, ישיח בעין פקוחה על ילדיו שלא יראו סרטים ח"ו. [אוצר דינים לאשה ולבת מהדו"ק עמוד שע. מהדורת תשס"ה עמוד תשצא]

 

ספרי רומן

הדבר פשוט וברור שאסור לקרוא בספרי רומן, וספרי פונוגרפיה. [אוצר דינים עמ' שעא]

רוצה להתחזק בצניעות ולא מצליחה? הרב יגאל כהן ב-2 דקות עוצמתיות:

 

ישיבה מעורבת בנים ובנות

6. אסור באיסור חמור לשבת בצוותא בישיבה מעורבת, בנים ובנות יחדיו. והדבר ברור שאסור לבנות ללבוש בגדי התעמלות, בשיעור מיוחד להתעמלות, כשיש שם איש מורה, ובעת שאין התריסים מוגפים. [אוצר דינים לאשה ולבת מהדו"ק עמוד שעא, ומהדו' תשס"ה עמ' תשצא]

 

הפרדה בין בנים ובנות בבית הספר

7. חובת ההפרדה בבתי הספר בין הבנים לבנות, הוא חיוב גמור מצד הדין, ואינה חומרה או חסידות בעלמא, הן בלימודים והן במשחקים. וההורים והמורים צריכים לעמוד על המשמר ולהנהיג הפרדה מוחלטת. והמקים בית ספר מעורב אסור לשתף עמו פעולה כלל, שהוא פורץ גדרי הצניעות. ויש להבדילו מעדת ישראל. והגודרים גדר בזה זכות הרבים תלויה בהם. וראוי להחמיר בזה אפילו בכתות גן וא' וב'. ובמקום שאין מספיק תלמידים יש לעשות שאלת רב. [שפעמים ויש להתיר בגן הילדים ובכתות א' וב' בלבד לפי הוראת רב מובהק]. [אוצר דינים מהדו"ק עמוד מהדו"ק עמוד שעג. ילקו"י דיני חינוך קטן עמוד שלב. יביע אומר ח"ד חאהע"ז סימן ד]

 

ישיבה מעורבת באוטובוס

8. אף על פי שמעיקר הדין אין איסור לשבת ליד אישה באוטובוס ציבורי או ברכבת, וכן אין איסור לאשה לשבת ליד איש כל שלא נוגעים זה בזה כלל, מכל מקום מנהג בנות ישראל הצנועות להימנע מכך, וישראל קדושים נמנעים מדברים אלו. וכן ראוי לנהוג בפרט אם היושבת לידו לבושה בבגדי שחץ ופריצות, ללא שרוולים, או בחצאית קצרה. [אוצר דינים לאשה ולבת מהדו"ק עמו' שעה, ובמהדורת תשס"ה עמוד תשצג]

 

תספורת

9. אסור לאיש להסתפר אצל אשה, ואסור לאשה להסתפר אצל איש. [אוצר דינים מהדו"ק עמ' שעח]

 

לחיצת יד

10. אסור לאשה לתת את ידה ללחוץ ידי איש, אפילו כשהוא בדרך נימוס וכבוד. ואשה שעברה והושיטה ידה לאיש, יסביר בלשון רכה שהדבר אסור על פי דעת תרותינו הקדושה, גם מטעמי צניעות, ולא יושיט לה ידו בחזרה. [אוצר דינים מהדורת תשס"ה עמוד תשצו]

להתחזק בצניעות – איך עושים את זה?! 5 טיפים, לחצו כאן.

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

50לרכישה

מוצרים נוספים

הגדה של פסח הרב זמיר כהן:

ערכה לילדים לליל הסדר

והגדת - הרבנית ימימה מזרחי

כיסוי פסח מהודר מסאטן משובץ אבנים עם נצנצים מוזהבים מעוגל

גביע קידוש מהודר "להבה"

ערכת יצירה מעמד מהודר לבקבוק יין

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה