שנת שמיטה

השקיה בשביעית: 11 הלכות חשובות

האם מותר לשטוף רכב ברחוב, כשהמים יורדים לגינה? מה לגבי עציצי פרחים הנמצאים תחת תקרת הבית? השקית דשא שנזרע לנוי – האם מותר? 11 הלכות מרתקות, בהירות ומעשיות - מתוך ספר ההלכה "ילקוט יוסף", סימן שלא, פרק י''ב - השקאה בשביעית‏ ‏

שתף במייל
| י"ג תשרי התשפ"ב |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

האם מותר להשקות שדה בשנת שמיטה?

1. ‏השקאה אסורה בשביעית ומכל מקום התירו חכמים להשקות שדה שאינה מסתפקת במי גשמים, אלא זקוקה להשקאה תמידית. וכן בכל השקאה שבאה למנוע פגיעה בעץ או בצמחיה, שאם לא ישקו יגרם נזק. ויש אומרים שצריך לצמצם את תדירות ההשקאה ולהגדיל את הפרשי הזמן בין השקאה להשקאה. ויש אומרים שהואיל והותר להשקות אין צריך לצמצם בהשקאה. אולם בעונת הגשמים אין להשקות כלל. [ילקו''י הל' שביעית עמ' שלח].

האם מותר להשקות בשמיטה לצורך פירות המותרים באכילה בשמיטה?

2. כל מה שהותרה ההשקאה בשביעית היינו לצורך פירות המותרים באכילה בשביעית, וכן לצורך ירקות שאין בהם איסור ספיחין, כגון אלו המבוארים בדברי הרמב''ם וכן לצורך פרחים ועשבי בשמים שאינם אסורים משום ספיחין. אבל לצורך ירקות האסורים, ודאי שאסור להשקות את השדה. [ילקו''י הל' שביעית פרק יב ס''ב עמוד שמ].

האם מותר להשקות שושנים וורדים?

3. מותר להשקות שושנים וורדים וכדו' שאין בהם איסור ספיחין. ואף שבלא ההשקאה הפירות או הירקות לא יהרסו לגמרי, אלא כל שבמניעת ההשקאה יפסדו הפירות או הצמחים רשאי להשקות את השדה כל צרכה, ואין צריך לצמצם בהשקאה. [שם עמ' שמ פי''ב].

עצי פרי הזקוקים להשקיה קיומית בימות הקיץ – האם מותר להשקות אותם?

4. ‏וכן עצי פרי הזקוקים להשקאה קיומית בימות הקיץ, מותר להשקותם כל שמומחה בדבר אומר שההשקאה היא לצורך, בכל אילן לפי כוחו. וכשאין לפנינו מומחה ויש ספק אם יש צורך בהשקאה או לא, יש להקל, שעל פי רוב חוסר השקאה מזיקה לאילן. ומה שהתירו השקאה לצורך, הטעם הוא מפני שאם לא ישקה תיעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה, והואיל ואיסור הדברים האלו הוא מדבריהם, לא גזרו על אלו. ויש שיעצו שאם אין שם בקי שייעץ להם על ההשקאה, שימכרו את הגינה לגוי באמצעות המכירה הנעשית ע''י הרבנות כדי שלא יכשלו באיסורים אלה. אולם יש לפקפק בזה שהיא חומרא הבאה לידי קולא. [ילקו''י הל' שביעית פרק יב ס''ד עמוד שמא]

השקית דשא שנזרע לנוי – האם מותר?

5. דשא שנזרע לנוי, יש אומרים שאין להשקותו כל שבוע שבועיים כרגיל, אלא רק כשיראה שהדשא מאבד את הברק, או שנראה בו סימן יובש. ותדירות ההשקאה בדשא תלוי באקלים וכן בסוג האדמה. ויש אומרים שכיון שהותרה ההשקאה לצורך, אין צריך להגביל את זמני ההשקאה, ומותר להשקות כרגיל, כל שההשקאה באה למנוע התייבשות הדשא. כמו שהתירו השקאה בחול המועד. [ילקו''י הל' שביעית פרק יב ס''ה עמוד שמא] ‏

האם ניתן להשקות על ידי צינור או ממטרות?

6. ‏באופן שאסור להשקות את השדה בשביעית, יש לאסור בזה גם אם משקה על ידי צנור או על-ידי ממטרות. [ילקו''י הל' שביעית פרק יב ס''ו עמוד שמב]

(צילום: shutterstock)

מה דין שטיפת הבית – כשהמים יורדים דרך צינור המרפסת לחצר ומשקים את הצמחים?

7. השוטף את רצפת ביתו בשנת השמיטה, והמים יורדים דרך הצנור שבמרפסת לחצר הבית, וגורם שהמים משקין את הצמחים, יש להקל בזה אף באופן שהמים יורדים מכח דחיפתו את המים לתוך הצנור במקל-גומי. [ילקו''י הל' שביעית פרק יב ס''ז עמוד שמב]

האם מותר להפעיל מזגן, כשפתח הצינור פתוח לגינה?

8. מותר להתקין מזגן, או להפעילו, ולהניח את פתח הצנור פתוח לגינה גם בשנה השביעית, אף שיורדים מים מהצנור, ואין לאסור בזה משום איסור השקאה בשביעית. והדין כן גם באופן שאין הגינה צריכה השקאה ולא התירו בה השקאה. [דגבי שביעית העיקר להתיר בפסיק רישיה דרבנן, אף אם נוח לו בהשקאה זו. ובפרט בהשקאה מועטת כזו. ויש לצרף סברת האומרים דפסיק רישיה בשביעית שרי]. [ילקו''י הל' שביעית פרק יב ס''ח עמוד שמה]

האם מותר לשטוף רכב ברחוב, כשהמים יורדים לגינה?

9. מותר לשטוף רכב ברחוב העיר, אף שהמים יורדים לתוך גינתו, מאחר שאינו מתכוין להשקאת הגינה. [ילקו''י הל' שביעית פרק יב ס''ט עמוד שמו]

האם מותר להשקות עציצי פרחים הנמצאים תחת תקרת הבית?

10. כבר ביארנו לעיל ש‏עציצי פרחים הנמצאים בבית תחת תקרה, מותר להשקותם בשביעית כרגיל. [ילקו''י הל' שביעית פרק יב ס''י עמוד שמו] ‏

האם מותר להשקות שדה או אילנות מאכל של הפקר?

11. שדה או אילנות מאכל של הפקר שצריך להשקותם, מותר להשקותם בשמיטה, דאף שאילנות של הפקר אין להשקות בחול המועד, מכל מקום בשמיטה יש לאדם שייכות לפירות, שנאמר: ''ואכלו אביוני עמך'', ולכן מותר להשקותם בשביעית. [שם עמוד שמז]

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה