הרב יאשיהו פינטו

דור של גאולה: מה עלינו לקבל בתקופה זו?

והנה אנחנו נמצאים בדור של הגאולה ובשבוע שבן דוד בא והצרות והקשיים והבעיות לפרט ולכלל קשים מנשוא, אף שהאדם ניחן בכח הישרדות חזק ביותר ובכח הרגל גדול מאוד, הקשיים שעם ישראל נמצא בהם ועדיין הולך להיכנס אליהם קשים מנשוא.  

שתף במייל
| ג' חשון התשפ"א |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

עם ישראל הוא עם שידע עליות ומורדות ובכל זמן שגזרות קשות באו על בני ישראל, ידעו בני ישראל לקחת את הכלים אשר אבותינו הקדושים השתמשו בהם, בכדי לבטל את הגזרה ובכדי למתק את הדינים. 

והנה אנחנו נמצאים בדור של הגאולה ובשבוע שבן דוד בא והצרות והקשיים והבעיות לפרט ולכלל קשים מנשוא, אף שהאדם ניחן בכח הישרדות חזק ביותר ובכח הרגל גדול מאוד, הקשיים שעם ישראל נמצא בהם ועדיין הולך להיכנס אליהם קשים מנשוא.  

מי בחיים, מי בפרנסה, מי בבריאות ו״אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים״.  וכבר קבלנו על עצמנו קבלה עד ביאת משיח צידקנו בכל שבת קודש, לסיים ספר דברים שכוחו רם ונישא וממתק את הדינים, ומעלה את האדם בכל התשע מאות חמישים וחמש שערים על ידי כל פסוק שלומדים, עד שמגיעים עד השם אלוקיך וזוכים להיכנס לפני ולפנים, למקום שאפילו למלאך מט״ט אין רשות להכנס. 
וכך אדם מעורר רחמי שמיים על עצמו ועל בני ביתו ועל הקרובים אליו.  

וכח ספר דברים התחיל מימי יאשיהו המלך, שמצא בבית השם את ספר דברים ואז הבין כי רעה גדולה מתקרבת ובאה לעולם. מיד לקח את ארון הברית עם לוחות הברית ועם שברי הלוחות הראשונים, את צנצנת המן ואת המטה של אהרון שפרח, והורידם למחילות ירושלים של מטה. וכך ארבעים ושתיים שנים לאחר מכן נחרב הבית הראשון, ספר דברים היה הסימן לבאות ויאשיהו המלך הרגיש בזה. 

והנה, הכלי מהכלים החזקים שיש לעם ישראל בשעות קשות ובשעות מרות, הוא כלי השק. ובכלי הזה השתמש אדם הראשון כשעשה תשובה על מעשיו, פרש מאשתו קל׳ שנים ושם על גופו זרי תאנה, שזה כמין שק. 

וכך מובא (מדרש רבה, וישב פרק ד) וישם שק במותניו, אמר רבי איבו, לפי שתפס יעקב אבינו ע״ה את השק, לפיכך אינו זז לא ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות. וכח לבישת השק נודע ממאי דאיתא בילקוט שמעוני (רמז תתרנ״ו ד״ה ותתחלחל המלכה) אמר מרדכי, איני מזיז השק עד שיעשה הקב״ה עמי נסים, כשעשה לראשונים עכ״ל.  

ועוד אמרו רבותינו הקדושים: אמר רבי חלבו, כל מי שלובש שק ומתענה, אינו מעבירו ממנו עד שתעשה בקשתו. וכן מצאנו דרבי אלעזר המודעי, היה לובש בשקו ובתעניתו ג׳ שנים וחצי ועל ידי זה לא היה יכול אדריאנוס קיסר לכבוש את ביתר, עד שהרגו בן כוזביא ואחר כך נכבשה ביתר. 

וידוע דשק במספר הוא ת׳ כנגד ארבע מאות איש ראשי גיסות של הסטרא אחרא, שבאו עם עשו להלחם על יעקב אבינו ע״ה.  

וכך מצאנו בנינוה העיר הגדולה, שרעתם עלתה לשמיים, הלך מלך נינוה וילבש שק.  
ומובא בחסד לאברהם (מד נמב) דע כי הלובש שק, ומתפלל לפניו יתברך ושואל ממנו שאלתו, קורעין לו גזר דינו ומבטלין כל גזר דינו ומבטלין כל גזר דין שבעולם, בכח לבישת השק ואין תפילתו חוזרת ריקם.  

וזה סוד השקיפה - שק יפה.  
ורבנו הפלא יועץ זצוק״ל בענין לבישת שק על בשרו הוא טוב ומועיל מאוד, לכלה פשע ולהתם חטאת ולקיבול תפילות וסודו רם ונישא, עיין בראשית חכמה.  

והנה כן מי האיש אשר כל מגמתו לתקן את נפשו ולעשות נחת רוח ליוצרו, יעשה ויכין לעצמו כמין בגד קטן ללובשו תחת בגדיו בעת אמירת תיקון חצות. ובעת שהוא שופך שיחה, דורש סליחה ולא יתעצל מלהפשיט ולחזור וללבוש ולא יחוש מפני הצינה בימות החורף, כי הכל כאין נגד התועלת ונגד אהבת הבורא ית״ש.  

וכבר מצאנו בנתן דצוציתא, שהיה מגדולי בעלי תשובה בדורו, שהכין בגד של שער עזים שישרוט את בשרו, שיהיה לו לכפרה. 

והנה לבני קהילתנו הקדושה, אשר זכינו יחד לסלול בעם ישראל דרכים שהם מהיסודות של עבודת השם זכה וברה, נקבל על עצמנו קבלה גמורה, שכל אחד מבני קהילתנו יהיה איתו בכל מקום שהולך ונוסע, את כלי המלחמה הזה, שהוא שק. וחוץ מתיקון חצות, שרבותינו העריכו במעלת לבישת שק בתיקון חצות, כלי המלחמה, השק, ילך עמנו לכל מקום ובכל יום כשעה נלבש שק ונהרהר בתשובה. 

וכל אחד לפי כוחו ולפי הצער שגופו יכול לקבל, ילבש על בשרו. ואם שעה על בשרו קשה לו ביותר, ישלים על בגדיו הפנימיים כשעה. וכח לבישת השק ישפיע על הכלל ועל הפרט לעורר רחמי שמיים מרובים. 

ויודעים אנו בידיעה ברורה, שכח ספר דברים וכח לבישת השק על ידי כלל עם ישראל, ימתקו את הדינים הכללים והפרטיים וכולנו בעצה אחת ובתושייה, נילחם לזכות את כלל עם ישראל, לקרב את הגאולה השלמה. ונחזיק במה שהחזיק יעקב אבינו כדברי המדרש רבה כד׳: 
אמר רבי אייבו, לפי שתפס יעקב אבינו את השק, לפיכך אינו זז ממנו ולא מבניו עד סוף כל הדורות. 

וידע האדם, שכח השק להוריד ממנו יסורים המתרגשים לבוא עליו ועל העולם. וידועים דברי רבנו המהרח״ו זצוק״ל: ואמנם, תועלת התענית הוא תמורת הייסורים הצריכים לבוא עליו. ולא עוד, אלא שמקבלם מדעתו וברצונו, בידי עצמו. כגון, יום אחד של תענית או של לבוש שק או של כל מין סיגוף שמסגף את עצמו, מיקל מעליו חבילות של יסורים. 

וכאשר נתעמק בענין השק, ניתן בדעתנו יסוד גדול, שלבישת שק על הבגד הוא לעורר רחמים ולהתאבל על חורבן בית המקדש. ולבישת שק על הגוף, היא תיקון על העוונות שחטא האדם. 

ויודעים אנו ידיעה ברורה, שכמה שנחזק קבלה קדושה ונשגבה זו ונרבה דבר קדוש זה בעולם, נשפיע שפע רב בכל העולמות ונזכה לראות בשוב ה׳ את שיבת ציון במהרה בימינו ולהסיר הקוצים מן הכרם. ונזכה לראות הגאולה במיתוק הדינים ולא ח״ו במשפט ובדין, אלא בחסד וברחמים. 

וכך נוסיף ונחזק קבלה זו ונגדיל ונרחיב דרך הקדושה של קהילת קודש ״שובה ישראל״ ולא יהיה אחד מאיתנו שלא יהיה צמוד לשק ולספר דברים ולהנהגות והמנהגים שהם הדרך הישרה והקלה לביאת הגאולה ולעבור ולחלוף את הימים האפלים האלו. 

מבקשים אנו בלב נשבר ומעומק הנפש, לחזק ולהתחזק ונזכה לראות ביחד בשוב ה׳ ובבנין בית המקדש ובגאולה השלמה.

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה