מצוות

מידת הוויתור: רוצים לזכות לאריכות ימים, לעורר רחמי שמים ושתפילתכם תתקבל?

מידת הוויתור עלולה להיתפס לעיתים כחולשה, אך התורה מלמדת אותנו בשבחה של מידה נעלה זו ועל הרווח העצום הטמון לבעליה. מהן העצות להתחזקות במידה זו? מהן הסגולות להן ניתן לזכות ע"י מידה זו? על מידת הוויתור ומעלתה

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

רחל אמנו ציפתה וייחלה כ"כ להינשא ליעקב אבינו שהיה משורש נשמתה, וכאשר גילתה שאביה מייעד לרמות את יעקב אבינו ולחתן את אחותה, לאה, במקומה עם יעקב אבינו - היא ויתרה על מנת שאחותה לא תתבזה.

בזכות מעשה אצילי ומרומם זה הקב"ה מקבל את תפילותיה של רחל אמנו עד עצם היום הזה, כפי שנאמר על רחל: "כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו: כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך ..." (ירמיהו ל"א, י"ד-ט"ו).

מדרש אגדה מספר כי כאשר מנשה העמיד צלם בהיכל, הגלה הקב"ה את ישראל בשל חטאם בעבודה זרה. ניסו האבות והאימהות הקדושים לפייס את הקב"ה ואף הזכירו את ניסיון העקדה כסנגוריה, והקב"ה לא התפייס.

נכנסה לפניו רחל אמנו ואמרה: "ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה, ועבד בשבילי לאבא שבע שנים. וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי, ייעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. קשה היה עלי הדבר עד מאד כשנודעה לי העצה, ולכן הודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיבדיל ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני.

"אך לאחר כן התגברתי על רצוני וריחמתי על אחותי שלא תתבייש, ובערב החליפו ביני לבין אחותי, ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהא סבור שהיא רחל... וגמלתי חסד עמה, ולא קנאתי בה, ולא הוצאתיה לחרפה.

"ומה אני, שאני בשר ודם עפר ואפר, לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קנאת לעבודה זרה שאין בה ממש, והגלית בני, ונהרגו בחרב, ועשו אויבים בם כרצונם?".

מיד נתגללו רחמיו של הקב"ה וענה: "יפה למדת סניגוריה. יש שכר לפעולתך [שמסרת סימנייך לאחותך]. בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן" (מדרש פתיחתא לאיכה רבה).

המדרש מביא את תפילתה של רחל אמנו לקב"ה על שיבת בניה מהגלות ואזכור מעשה הוויתור שלה הוא זה שמעורר את רחמיו של הקב"ה.

בזכות מידת הוותרנות של רחל אמנו, תפילותיה על בניה בוקעות רקיעי שמים ומתקבלות לפני הקב"ה.

אנשים רבים מעידים שהעטירו בתפילה בקבר רחל אמנו וביקשו ממנה שתעמוד בתפילה לפני הקב"ה, ואכן זכו לראות ישועות.

נמצאנו למדים כי יש בכוח מידת הוויתור לעורר רחמי שמים ולהביא לידי כך שהתפילות תתקבלנה לפני יושב במרומים.

 

מכוח מה ניתן להתגבר על המידות ולעשות מעשה של וויתור?

עצם הידיעה כי אין דבר בעולם השייך לנו, אלא "לה' הארץ ומלואה" וכל מה שקיים בעולמנו שייך לבורא עולם, יקל עלינו להרפות את האחיזה במה שנראה כשייך לנו.

הפנמת עובדה זו מסוגלת לתת כוחות לאדם לוותר על רצונו, בין אם מדובר על הישג כלשהו, חפצים, כבוד או כל דבר אחר המצטייר כמיועד לנו.

ידיעה נוספת שתעזור לנו להתחזק במידת הוויתור היא שמוויתור רק מרווחים.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

התורה מלמדת אותנו שרחל אמנו שהייתה עקרה זכתה להיפקד רק בזכות השכר על מעשה הוויתור של מסירת הסימנים לאחותה. כלומר, מעשה הוויתור של רחל היה נראה בתחילה כהפסד, אך דווקא בזכות מעשה זה היא זכתה להיות אם האומה היהודית ולהקים שבטי י-ה.

ידיעה נוספת על הנהגת ה' עמנו שתיתן לנו כוח להפליג, למחול ולוותר נלמדת מהגמרא: "כל המעביר על מדותיו, מעבירין לו על כל פשעיו" (מסכת ראש השנה, יז, א').

הקב"ה נוהג עמנו באותה מידה שאנו נוהגים בעולם הזה עם האחר. כלומר, אם ברצוננו שהקב"ה יוותר על פשעים שעשינו כנגדו – גם אנו נוותר על מעשים שהאחר עשה נגדנו. אדם שמקפיד על האחר שציער אותו, נוקם בו או מזכיר לו את העוול שעשה כנגדו במשך חודשים או שנים ארוכות, כך גם הקב"ה יקפיד עמו בדין.

הגמרא מביאה מאורע המלמד על מעלת ההפלגה כאשר בעת שנות בצורת היה מתפלל רבי אליעזר על הגשמים ולא נענה. ירד אחריו רבי עקיבא לתיבה, התפלל על הגשמים ונענה.

יצאה בת קול ואמרה: "לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו" (מסכת תענית, כה, ב').

רבי עקיבא לא היה גדול בצדקותו מרבי אליעזר, אלא שקיים חוק רוחני האומר כי מי שנוהג במידת ההפלגה וההעברה מסוגל לעורר משמים את אותה מידה, ובכך לגרום שיעבירו משמים את עוונות ופשעי העם.

אם נדון את האחר לכף זכות וננסה להבין את מניעיו, גם אם אין אנו מסכימים עם דרך פעולתו, יקל עלינו לוותר ולהפליג על הפגיעה בנו, ובכף נעורר גם רחמי שמים עלינו.

 

סגולת מעלת הוויתור

בזכות מעלת הוויתור וחוסר דקדוק עם האחר – ניתן לקרוע רוע גזרה.

הגמרא מספרת על רב הונא שחלה ונטה למות. רב פפא נכנס לבקרו וכשראה את מצבו, הודיע לבני ביתו להכין את התכריכים וצורכי הקבורה.

באורך פלא התרפא רב הונא וקם מחוליו. שאלו רב פפא מה הוא ראה בבית דין של מעלה.
השיב רב הונא: "עמדתי לדין בעולם האמת ובאמת נגזרה עליי מיתה, אך כיוון שאני מעביר על מידותיי, כך גם לא דקדקו אחר מעשי והשאירו אותי בחיים".

כמו כן, בזכות מעלת הוויתור - ניתן לזכות לאריכות ימים.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

ישנם מצבים בהם אדם מכניס את עצמו למצב סכנה שמעורר עליו את הדין, ואם אין בידו מספיק זכויות שיעשה לו נס, הוא נפטר בקוצר שנים ממה שנקצב לו.

הגמרא במסכת חגיגה מביאה את רב ביבי ששאל את מלאך המוות מה הוא עושה עם אותן שנות חיים שהיו אמורות להינתן לאותו ליהודי.

משיב מלאך המוות: "אני מעביר אותם למי שמעביר על מידותיו".

נמצאנו למדים כי ניתן להאריך את שנות ימינו אף מעבר למה שנגזר עלינו ע"י שנעביר על מידותינו.

עוד מובא כי רבי עקיבא רצה לדעת את סודם של החכמים באריכות ימים ולכן שאל את רבי נחוניא הגדול כיצד זכה לאריכות ימים, והלה השיב לו: "מימי לא קבלתי מתנות, ולא עמדתי על מדותי, וותרן בממוני הייתי".

 

ההבדל בין וויתור אמתי לוויתור מזויף

חשוב להבין את ההבדל הקיים בין וותרנות אמתית לבין שתיקה הנראית כלפי חוץ בלבד כהבלגה כנה.

וותרנות אמתית נעשית בלב נקי ושלם, מתוך תחושת סיפוק של התגברות והתעלות, כך שאותו נושא מדובר לא יכרסם בלבו של המוותר או יעורר אמוציות בעת מחלוקות עתידיות.

לעומת זאת, ישנה "וותרנות מדומה", הנראית כלפי חוץ כהתגברות על המידות למען השלום, אך למעשה בלב האדם מתרחשת צבירה של רגשות שליליים ותסכולים העלולים לבוא לידי ביטוי ביחס טעון כלפי האחר או כעס עצמי הנובע מתוך תחושה של רמיסה עצמית.

לכן, יש לבדוק עם עצמנו האם אנו מסוגלים כעת לוותר מתוך שלמות פנימית ויכולת אמתית להכיל את האחר, או שמא מדובר בשתיקה המלווה בתסכול למען השקט הרגעי?

כאשר אין הוויתור נעשה ממקום שלם לחלוטין – יש ללבן את הדברים מול הצד השני בצורה נעימה וסבלנית.

קראו כאןכיצד ניצלו חיי בני המשפחה בזכות מידת הוותרנות

כיצד ניתן להרוויח יותר דרך הוויתור? צפו כאן בשיחתו של הרב דודי ברוורמן על אומנות הוויתור

הרב זמיר כהן בסרטון קצר מסביר על כוחו של וויתור:

 

תגיות:סגולהויתורמצוות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה