חיים לאחר המוות

גיהנום - מידע מרתק על מדורי גיהנום

מהם המדורים השונים בגיהנום, וכיצד אפשר לסייע למי שנמצא שם? מה עובר על הנשמה בגהינום, ואיפה נמצאים בכלל גן עדן וגיהינום?

אא

הכרזות בגיהינום

כשהנשמות יוצאות מהגוף... ורוצות לעלות למקום מנוחתם בגן עדן... יש שעומדות שם חבורות חיצונים... כנגד הנשמה ואינם מניחים אותה לעלות... ומוסרות אותן בידו של דומה להכניסן בגיהינום, ואחר כך [הן] עולות מהגיהנום ושוב אוחזות בהם, ר"ל שיש רשעים שבין עונש לעונש מעלים אותם מהגיהנום, ואלו החיצונים - לוקחים אותם ומכריזים עליהם להודיעם: על איזו עברה רוצים להענישם עתה, ומכריזים: אלו הם שעברו על מצוות בוראם.

 וכן הם משוטטות עמהם ומכריזים עליהם בכל העולם, כדי לביישם ואחר כך מחזירים אותם לגיהינום.

 וכך עושים עמהם עד י"ב חדשים... ואחר י"ב חדשים [הנשמות] נחות באותו המקום הראוי [להן], אבל אותן הנשמות שזכו - עולות מיד למעלה כמו שביארנו, [והן] זוכות לנוח במנוחה נכונה במקומן הראוי להן בגן עדן.

(זוהר, חיי שרה קל, מתוק מדבש עמ' נד-נה)

 

מה עובר על הנשמה בגיהינום

כשאדם מת ונשמתו יוצאת מזה העולם, אם הוא זוכה אז נשמתו עולה ומתעטרת במקומה בגן עדן. ואם הנשמה אינה זוכה, כמה מחנות של מלאכי חבלה הנושכים כנחשים מזומנים להמשיך אותה לגיהינום ולמסור אותה בידו של [המלאך] דומה שהוא נתמנה להיות הממונה על הגיהינום, וי"ג אלף רבוא של ממונים נמצאים עמו וכולם מזומנים על נפשות הרשעים להענישם בגיהינום.

שבעה מדורים יש בגיהינום ולכל מדור יש פתח... ונשמותיהם של הרשעים נכנסות שם ויש כמה מלאכי חבלה שהם... שומרי השערים ועליהם ממונה אחד בכל שער ושער ונשמתם של הרשעים נמסרות לאלו הממונים על ידי מלאך דומה... [אז הם סוגרים את השערים - זאת אומרת שיש שערים כפולים]. שערים החיצונים נשארים פתוחים והפנימיים נסתמים ונסגרים.

ובכל שבת ושבת כולם נפתחים והרשעים יוצאים עד השערים החיצונים ופוגשים שם בנשמות אחרות שמתעכבות שם בפתחים החיצונים אחר שנזדככו בגיהינום, ואינן יכולות עדיין לעלות לגן עדן. [במוצאי שבת חוזרים הרשעים לשער הפנימי ושוב האש לוהטת עליהם.]

 (זוהר, ויחי רלז מתוק מדבש עמ' תרלז-תרלח).

האם כל קדיש מסוגל להוציא את הנפטר מהגיהנום? צפו בתשובת הרב יצחק יוסף

 

חלוקת הזמן בגיהינום

אמר רבי יהודה לרבי יצחק: [כך פירש רבי חזקיה את הפסוק "לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים" (משלי לא:כא - שירת "אשת חיל" בליל שבת)]: דינם של רשעי הגיהינום הוא י"ב חדשים - חציים באש על עברם על [מצוות לא תעשה], ועל שנתחממו לעברה... והיינו מידה כנגד מידה... [והחצי השני] בשלג כנגד מה שנתעצלו ונתקררו מלקיים מצוות [עשה]... שחריפות קור החזק החורפי של הקב"ה שאין דומה לו בחורף שבעולם הזה... [בעצם, הקור הוא איפה שנפשות הרשעים גומרות להתקן. השלג גם נקראת צלמון כמו צלמות,] שם נשלמות נפשות הרשעים... [אבל הצדיקים אינם חוששים מהקור הזה] לפי שקיימו את המצוות כראוי ולא נתקררו ולא נתעצלו מלקיימם.

(זוהר, ויחי רלח, מתוק מדבש עמ' תרמז-תרמח)

 

מיקום גן עדן וגיהינום

[כתב האריז"ל] שהארץ הזאת שהיא המלכות דעשיה היא פרצוף שלם של עשר ספירות ויש בה זרועות... לכן גן עדן הארץ (שהוא סוד זרוע הימין) הוא לצד דרום הישוב באמצע העולם ממש, וכנגד זרוע השמאל הוא גיהינום הארץ לצפון הישוב... לכן יש לארץ ורידין ההולכים לזרוע ימין והם הדרכים [הפתוחות] מארץ ישראל לגן עדן [שהיא] דרך חברון במערת האבות [המכפלה] שהיא בדרום ירושלים, וכנגדם יש פתח לגיהינום.

(זוהר, וארא כח תוספתא מתוק מדבש עמ' רצא).

 

שבעה מדורים בגיהינום

שבעה מיני רשעים הם רע בליעל חוטא רשע משחית לץ יהיר וכנגד כולם יש מדורים בגיהנום לכל אחד ואחד כראוי לו וכפי מדרגה ההיא שחטא בה הרשע ההוא כך נותנים לו מדור בגיהינום ובכל מדור ומדור יש מלאך הממונה על אותו המקום תחת יד של מלאך דומה שהוא ממונה על כל הגיהינום וכמה אלף ורבוא מלאכי חבלה עמו שדנים את הרשעים לכל אחד ואחד כמו שמגיע לו במדור ההוא שהוא נמצא שם.

אש הגיהינום של מטה יורד ובא מאש הגיהינום של מעלה שהוא הנהר דינור, ומגיע אל הגיהינום של מטה שהוא למטה בבטן הארץ, ובוער בכח ההתעוררות החום של הרשעים , [כלומר] שמחממים עצמם בחום היצר הרע... יש מקום בגיהינום שיש שם מדרגות הנקראות צואה רותחת, כי כמו שפסולת אכילת האדם נעשה צואה, כך כאשר הרשעים מתלבנים בגיהינום חלאתם וזוהמתם הנשארת מהם אחרי שעלו מן הגיהינום נקראות צואה, ושם הוא הזוהמא של הנשמות...

ויש רשעים שמתלכלכים ומתטנפים בעוונותיהם תמיד ולא נתלבנו ונטהרו מהם, ומתו בלא תשובה, וחטאו והחטיאו אחרים עמהם והיו קשי עורף תמיד, ולא נשברו ונכנעו לפני קונם בזה העולם, אלו נדונים שם בזוהמא ההיא ובאותה צואה הרותחת ואינם יוצאים משם לעולם. וכן אלו שבמזיד השחיתו את דרכם, כלומר את זרעם על הארץ, ולא חששו על כבוד קונם לשוב בתשובה בזה העולם, כל אלו נדונים שם לדורי דורות ואינם יוצאים משם. ודע מה שפגם זרע לבטלה הוא חמור כל כך, הוא מפני התמדת החטא שמזדמן לו כל עת שתאותו בוער בקרבו, ועכ"ז לא מפני זה אין מספיקים בידו לעשות תשובה ח"ו, אלא שתשובתו קשה אבל אם ישוב יתקן בוודאי.

וניתן להם רשות ללכת למדור התחתון ולראות בעונשי מחללי השבתות, ומלאך אחד ממלאכי חבלה ששמו סנטריא"ל... והוא המעניש ומכה את הרשעים בגיהינום, ויש תחת ידו כמה אלפים ורבבות מחנות מלאכי חבלה הולך עם מחנותיו ומוציא את הגוף של מחללי שבתות מקברם. כלומר את כח הרוחני של הגוף ותולעיו הרוחניות - ומביא אותם לגיהינום לעיני כל הרשעים ורואים אותו שמעלה תולעים, והנשמה שלהם אין לה מנוחה באש של הגיהינום, כלומר היא רואה את גופה בבזיונו ומתביישת בפני הכל, וכל אותם הרשעים שבגיהינום מקיפים את הגוף ההוא לראות בבזיונו, וזהו בכלל העונש של מחללי השבתות. ומכריזים עליו זהו פלוני הרשע שלא חשש לכבוד קונו, כפר בהקב"ה וכפר בכל התורה כולה על ידי שחלל את השבת, אוי לו טוב היה לו שלא נברא, ולא יבא לזה הדין שהוא קשה מכל דיני הרשעים, ולבושה זו שהיא שקולה כדין ההוא... והאש הבוער בהם בגיהינום לא תכבה. הם היו לחרפה ולבזיון בעיני כל בשר, ומפרש... שכל רשעי גיהינום יאמרו כבר ראינו יותר מדי ואין אנו יכולים לסבול לראות יותר.

רבי יוסי הודה לדברי רבי יהודה - שהרשעים מחללי שבתות אינם נחים בגיהינום בשבת, לכן, אמר ודאי כך הוא שמענישים את מחללי שבתות גם בשבת, וטעם הדבר לפי ששבת היא שקולה כנגד כל התורה כולה, והתורה היא אש מצד הגבורה שבה, ולפי שבחלול שבת עברו על אש של התורה, וגרמו להבעיר את אש הגבורה המבעיר את אש הגיהינום, לכן אש הגיהינום דולק ובוער בהם ואינו שוקט מעליהם לעולם.

(זוהר, תרומה קנ, מתוק מדבש עמ' רצו-ש').

מפחדת מהגיהנום, מה לעשות?

גן עדן, גיהנום, ומה שביניהם

מדוע אלוקים ברא את הגיהנום?

למידע נוסף על הגיהנום, לחצו כאן.

תגיות:גיהנוםהעולם שאחרי

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה