שבת - שאל את הרב

מקורן של ל"ט אבות מלאכה - שאלת המשך

כ"ו אדר א' התשע"ד | 26.02.14 08:12

שאלה

לכבוד בנימין שמואלי בהמשך לשאלה ששאלתי כאן על מקורן של ל"ט אבות מלאכה. הדבר היחיד שנותר לי לא ברור זה למה נאמר בהרבה מקומות של"ט אבות מלאכה נלמדו מסמיכות איסור מלאכה בשבת לבניין המשכן. אני מנסה להבין מה קדם למה: האם בעצם, בנ"י קיבלו מסיני את ל"ט אבות מלאכה, ורק מאוחר יותר ניסו חכמים למצוא לאותן ל"ט אבות מלאכה סיבה ורמז מתוך התורה שבכתב? ואם זה נכון, למה יש לנסות למצוא סיבה למצווה מתוך התורה שבכתב, הרי המצווה תקפה מעצם ציוויה בסיני וללא קשר להאם היא רשומה בתורה שבכתב.

תשובה

שלום וברכה

אכן כך.

עם ישראל קיבל את המלאכות מסיני וחז"ל קיבלו שבעת שציווה ה' שלא יחללו שבת לאחר המשכן הכוונה היתה שלא יעשו את כל המלאכות האלו שהיו במשכן.

ואעתיק את דברי האור החיים הקדוש בעניין זה
(21) אור החיים על ויקרא פרק יג פסוק לז
 וראיתי ליישב מאמרי רבותינו ז"ל (ויק"ר כב א) שאמרו שלא היה דבר שלא נמסר למשה בסיני ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ואמרו במקום אחר (במדב"ר יט ו) כי רבי עקיבא היה דורש מה שלא ידע משה כאומרו הדברים עשיתים אעשה לא נאמר וכו' יעויין שם דבריהם, וכן כמה מאמרים שדומים לזה:
 ונראה כי ישוב המאמרים הוא, כי הן אמת שכל דבר תורה נאמר למשה, ואין חכם יכול לדעת יותר ממה שידע משה, והגם שתצרף כל דורות ישראל מיום מתן תורה עד שתמלא הארץ דעה אין חידוש שלא ידעו משה, אבל ההפרש הוא כי משה נתן לו ה' תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והנה האדון ברוך הוא בחכמתו יתברך רשם בתורה שבכתב כל תורה שבעל פה שאמר למשה, אבל לא הודיע למשה כל מה שנתן לו בעל פה היכן הוא רמוז בתורה שבכתב, וזו היא עבודת בני ישראל עמלי תורה שיישבו ההלכות שנאמרו למשה בסיני והסודות והדרשות כולן יתנו להם מקום בתורה שבכתב, ולזה תמצא באו התנאים וחברו תורת כהנים וספרי וכו', וכל דרשתם בכתובים אינם אלא על פי ההלכות והלבישום בתורת ה' תמימה שבכתב, ואחריהם ועד היום זו היא עבודת הקודש בני תורה לדייק המקראות וליישבם על פי המאמרים שהם תורה שבעל פה, וזו היא עבודת התורה הנקראת ארץ החיים:
 וענין זה לא נמסר למשה כולו לדעת כל תורה שבעל פה היכן היא כולה רמוזה בתורה שבכתב, ולזה אמרו ז"ל (שם) שדרש רבי עקיבא דרשות שלא ידעם משה, אין הכוונה שלא ידע משה עקרן של דברים הלא ממנו הכל אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אלא שלא ידע סמיכתם ודיוקם היכן רמוזים בתורה, וזה לך האות מה שלפנינו שדרש הלל מהכתוב ההלכה שנאמרה למשה בעל פה, ולא גילה ה' למשה עיקרה בכתוב ובא הלל ודרשה, ודברים אלו נכונים הם:

בברכה - בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר