הלכות ומנהגים - שאל את הרב

מותר לתת מעשר כספים להורים?

י"א אדר ב' התשע"ט | 18.03.19 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב, רציתי לדעת..
מותר לי להביא מעשרות להורים שלי?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

אם אין להוריך די כסף לכיסוי צרכיהם הבסיסיים, ולך אין יכולת כלכלית לסייע להם בכספים שאינם מעשר - אזי לא רק שהדבר מותר - אלא שצריך להקדימם לפני נצרכים אחרים.

אמנם אם יש לך יכולת כלכלית לסייע להם בכספים אחרים שאינם מעשר - אין לסייע להם בכספי מעשר. ומכל מקום אם בכל פעם שאתה נותן מעשר אתה אומר "בלי נדר" - תוכל לתת להם כספי מעשר. ובכל מקרה אל תאמר להם שמדובר בכספי מעשר.

מקורות: מה שכתבנו שאם אין לו היכולת לסייע להוריו שלא מכספי מעשר, אז לא רק שהדבר מותר, אלא שצריך להקדימם לפני נצרכים אחרים מבואר בשלחן ערוך יורה דעה (סימן רנא סעיף ג).

אכן אם יש לו יכולת לסייע להם מכספים שאינם מעשר אין לתת להם כספי מעשר, שהרי אמרו בגמרא בקידושין (דף לב עמוד א) תבא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני, ע"ש. ואמנם בשו"ת מהרי"ל (סימן נד ונו) כתב בשם המהר"י אופנהיים שדוקא מי שמאכיל את אביו ואמו מעשר דאורייתא תבוא לו מאירה, אולם במעשר כספים דרבנן משובח ותבא לו ברכה עד בלי די, ע"ש. וכ"כ בשמו בלקט יושר חלק יורה דעה (הוצאת מכון ירושלים עמוד סח). וכן נקט להלכה בשו"ת שבט הלוי חלק ה' (סימן קלג אות י). אולם בבית יוסף יורה דעה (סימן רמ) הביא משו"ת מהר"ם מרוטנבורג (סימן תקמא) דתבא מאירה שייך גם לגבי מעשר כספים, ע"ש. וכן הוא בשו"ת אבקת רוכל (סימן ג) שגם על מעשר כספים נאמר כן, ע"ש. וכן מבואר ברמ"א ביורה דעה (סימן רמ סעיף ה) שכתב, ומכל מקום אם ידו משגת תבא מארה למי שמפרנס אביו ממעות צדקה שלו, ע"ש. וכן נקטו בשו"ת חתם סופר חלק יורה דעה (סימן רלא) ובספר אהבת חסד חלק ב' (פרק יט סעיף א). 

ומה שכתבנו ומכל מקום וכו' - כן הובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל בספר אשרי האיש חלק יורה דעה חלק א' (פרק מח סעיף ב).

והנה בשו"ת תבואות שמש (חלק יורה דעה סימן סב) כתב שהיות וכל הטעם הוא משום זילותא, שממילא לפי זה אם נותן בסתר באופן שלא ידוע לאביו ולשום אדם, הדבר מותר, ע"ש. אולם בשו"ת ציץ אליעזר חלק י"ד (סימן צב) חלק על זה מטעם שהזילותא היא כלפי עצמו של הבן, שנתינה כזאת לאב ממעות מעשר כשלעצמה היא כאילו מזלזל על ידי כך בכבוד אביו, ולא קובע על כן אם מי שהוא יודע מזה, או לא, דאיסור הזלזול הוא אף באין רואין, ע"ש. וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הובא בספר אשרי האיש שם. וע"ע בשו"ת שואל ונשאל חלק ו' (סימן קפ).

בהצלחה רבה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (2 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר