הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לדבר לשון הרע על גוי?<>

כ"א אדר א' התשע"ט | 26.02.19 00:00

שאלה

האם מותר לדבר לשון הרע על הגוי? תודה רבה

תשובה

שלום רב,

אין איסור לדבר לשון הרע על גוי, שהרי נאמר בתורה (ויקרא יט טז) "לא תלך רכיל בעמיך", וגויים אינם בכלל עמיך. ומכל מקום ראוי להמנע היות וזה יכול לגרום לו להתרגל לדבר לשון הרע גם על יהודים.

מקורות: אמנם במדרש דברים רבה (פרשת כי תצא פרשה ו' פיסקא ט) איתא, זה שאמר הכתוב (תהלים פרק נ פסוק כ) "תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי", אמר רבי יוחנן, אם הרגלת לשונך לדבר באחיך שאינו בן אמתך, סוף בבן אמתך תתן דופי, וכתב הרד"ל שם, שמבואר מכאן שאסור לספר לשון הרע על עובד כוכבים, ע"ש. וכן כתב הגר"י סרנא זצ"ל ב"עיונים" על ספר אורחות חיים להרא"ש (אות פג), ע"ש. וכן ראה להגר"ח קניבסקי שליט"א בפירושו "השם ארחותיו" שכתב, שאף שמן התורה אין איסור לדבר עליו, שהרי אינו בכלל "לא תלך רכיל בעמיך", מכל מקום יתכן שאסור מדרבנן, והניח בצריך עיון, ע"ש. וע"ע להגר"נ קרליץ שליט"א בספר חוט שני על הלכות שמירת הלשון (עמוד שנז) שגם סובר שיש איסור דרבנן לדבר לשון הרע על גוי, וטעם האיסור כדי שלא יתרגל לדבר לשון הרע וכמבואר במדרש הנ"ל. אלא שהוסיף שם, שכל האיסור שייך רק בגוי ששומר על שבע מצוות בני נח, אבל בגוי שאינו שומר שבע מצוות בני נח לא שייך איסור זה, כי אינו חמור יותר מישראל רשע שמותר לדבר עליו, ע"ש.

אולם לעומתם יעויין להנצי"ב זצ"ל בהעמק שאלה (שאילתא כח אות א) שכתב שאי אפשר לומר שדברי המדרש קאי על גוי, שהרי גוי לאו אחיך הוא (ראה בבא קמא דף קיג עמוד ב), אלא קאי על גר, ובשביל שסורו רע וכדאיתא בפרק הזהב (בבא מציעא דף נט עמוד ב), משום הכי דרך לדבר עליו לשון הרע, וזה אסור שהרי אחיך הוא, ע"ש. וכן ע"ע להגר"ב זילבר זצ"ל בשו"ת אז נדברו חלק יד' (סימן סט אות ד) וכן בפירושו "מקור חיים" על הרא"ש שם, וכן להגר"מ קליין זצ"ל בפירושו "דרך ישרה" שם, ויבדל לחיים הגר"מ שטרנבוך בפירושו שם, שנקטו שאין כל איסור לדבר לשן הרע על גוי, וכוונת המדרש היא שיש הנהגה טובה שלא לדבר לשון הרע על גוי כדי שלא יתרגל לדבר לשון הרע ולבסוף יבוא לדבר לשון הרע גם על יהודי, ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 1 (1 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר