הלכות ומנהגים - שאל את הרב

על מה צריך להקפיד בקניית טבעת נישואין?

ח' אדר א' התשע"ט | 13.02.19 00:00

שאלה

שלום עליכם, רציתי בבקשה לדעת, על מה צריך להקפיד בקניית טבעת נישואין?

תודה רבה מראש

תשובה

שלום רב,

לפני שבוחרים טבעת קידושין כדאי לדעת את הדברים הבאים -

א. קודם כל צריך לדעת שטבעת הקידושין צריכה להיות שייכת לחתן וקנויה לו בקנין גמור, ולכן עליו לקנות את הטבעת מכספו. ואם הוריו משלמים על הטבעת הם צריכים לכוון להקנות לו אותה במתנה גמורה, והוא צריך לכוון לקנות אותה מהם על ידי קנין הגבהה שלושה טפחים.

ב. רוב העולם נוהגים לקדש בטבעת שעשויה מזהב. ויש נוהגים לקדש בטבעת עשויה מכסף. 

ג. צריך להקפיד לקדש בטבעת חלקה שאינה משובצת באבנים.

ד. יש מדקדקים שלא לחרוט שום חריטה על טבעת הקידושין, והטעם כי שמא דעתה של המתקדשת להתקדש בשוויה של החריטה, ואין בה שווה פרוטה. ויש הסוברים שאין לחוש לכך.

ה. מנהג רוב העולם לקדש בטבעת עגולה. ויש נוהגים לעשותה מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים.

מקורות: 

א. זה שהטבעת צריכה להיות שייכת לחתן מבואר בשלחן ערוך אבן העזר (סימן כח סעיף א). והאפשרות להקנות לחתן את הטבעת על ידי שיגביה את הטבעת שלושה טפחים ראה בשלחן ערוך בחושן משפט (סימן קצח סעיף ב).

ב. יעויין במרדכי במסכת קידושין (סימן תפח) שכתב, שנהגו העם לקדש בטבעת של זהב, ע"ש. אמנם בבן איש חי (שנה א' פרשת שופטים אות ח) כתב, שמצוה מן המובחר לקדש בטבעת כסף, ע"ש. ועי' בספר מנחה לחיים (סימן ד סעיף יג) שהביא מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאמר, שלפנים היה המנהג בירושלים לקדש בטבעת של כסף דייקא, כי על פי הסוד זהב רומז לדין וכסף לרחמים. ושם (סימן ו סעיף כ) הביא עוד שכאשר נשאל הגרי"ש אלישיב זצ"ל לענין סוג הטבעת, השיב: כל העולם נוהגים לקדש בטבעת של זהב, אבל המהדרין אומרים שמכיון שהעגל נעשה בזהב, לכן נוהגים לקדש בטבעת של כסף, כי אין קטגור נעשה סנגור, ע"ש. וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יב' (סימן שכב) ובשו"ת תשובות והנהגות חלק ב' (סימן תרלח) וחלק ד' (סימן רפז אות ט) ולהלן במקורות אות ה.

ג. כן כתב השלחן ערוך אבן העזר (סימן לא סעיף ב) שנהגו לקדש בטבעת שאין בה אבן, משם שאין בקיאין בשומת אבנים טובות ומרגליות וכיוצא בהם ופעמים טועים בהם הרבה, ולא סמכה דעתה של האישה, ע"ש.

ועי' בספר מנחה לחיים (פרק טו סעיף כט) ששאל את הגר"ח קניבסקי שליט"א, אם הכלה הולכת עם החתן לחנות ורואה ושומעת את מחירה של הטבעת, האם אפשר לקנות ולקדש בטבעת שיש בה אבן טובה, מאחר שיודעת את מחירה וסמכה דעתה. והשיב הרב שליט"א: לא פלוג, ע"כ. זאת אומרת שגם באופן כזה נהגו שלא לקדש בטבעת שיש בה אבן טובה.

ד. הסוברים שיש לדקדק בכך - שו"ת זכר שמחה (סימן קעח). וכן הובא עניין זה בספר שלחן העזר חלק ב' (דף מ עמוד א). וכן הוא בספר שערי הלכה ומנהג חלק אבן העזר (עמוד קכא). וכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות חלק ד' (סימן רפז אות ט) שכן המנהג.

והסוברים שאין לחוש לכך - הגר"י קמנצקי זצ"ל בספרו אמת ליעקב על אבן העזר (סימן לא הערה 13) וספר פניני נישואין (עמוד פב) בשם הגר"יש אלישיב זצ"ל, ע"ש. וכן בשו"ת רבבות אפרים חלק ד' (סימן רכג) התיר לקדש בטבעת שחרוט עליו המילים "מצאתי את שאהבה נפשי", ע"ש.

ועיין עוד בשו"ת אבני ישפה חלק ב' (סימן צא) שדעתו שאפשר לקדש בטבעת שיש בו חריצין. ושוב הביא מהגר"ש וואזנר זצ"ל שאמר שהוא מחמיר שלא יקדשו בטבעת שיש בה חריצין, משום הרחקה שלא יבואו לקדש בטבעת שיש שם אבן שיש בו חריצין, אבל אם נקלע למקום שיש לחתן רק טבעת עם חריצין הוא אינו מעכב בעדם, ע"ש.

ה. בספר דרכי חיים ושלום (אות תתרמח) כתב שכאשר האדמו"ר ממונקאטש זצ"ל התחתן בזיווג שני נהג כמו שכתב בזוהר חי (בהקדמת הזוהר דף ה) בשם הרב הקדוש בעל עטרת צבי שהטבעת קידושין יהיה של כסף עגול מבפנים ומרובע מבחוץ ושהוא בדוק ומנוסה שלא תהיה אשתו עקרה, ע"ש. וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יב' (סימן שכב) ובשו"ת תשובות והנהגות חלק ד' (סימן רפז אות ט).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר