תפילה וברכות - שאל את הרב

האם מותר לענות אמן בלי כיפה?

ל' שבט התשע"ט | 05.02.19 00:00

שאלה

האם מותר לאדם לענות אמן בלי כיסוי ראש?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

לכתחילה ראוי שלא לענות אמן בלי כיפה. ואם אין לו כיפה ישתדל לפחות להניח ידו על ראשו לפני שיענה.

מקורות: בשו"ת יביע אומר חלק ו' (חלק אורח חיים סימן טו סוף אות ז) הביא בשם הכנסת ישראל ששון (סימן יז) שאף על פי שכתב מרן שאין לומר אזכרה בגילוי הראש, היינו דוקא בהזכרת ה', אבל לענות אמן יהא שמיה רבה בגילוי הראש מותר, ע"ש. וכן בשו"ת ויצבור יוסף חלק א' (סימן יז) העלה כי מי שהוא בגילוי הראש כגון שנפלה לו הכיפה ושמע ברכה או קדיש, מותר לו לענות "אמן" וכן "יהא שמיה רבא מברך" בגילוי הראש. אך טוב יותר שישים את ידו על ראשו בשעה שעונה אם יספיק, ע"ש.

אולם בגליונות ומילואים ביביע אומר החדש שם הביא מהג"ר אברהם סבע בספר צרור המור (פרשת נשא) שאשה שענתה אמן בגילוי הראש חטאה, כי אמן בגימטריא הויה אדנות וכו'. ואמנם ביביע אומר שם כתב לחלק בזה בין איש לאשה, אולם הוא עצמו הניח חילוק זה בצריך עיון. וע"ע בספר אשרי האיש חלק אורח חיים חלק א' (פרק א' סעיף ו) שהביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאם שמע ברכה קדיש וכדומה, ואין ברשותו כיסוי לראש, יניח ידו על ראשו ויענה. וכן בספר דעת נוטה חלק א' (עמוד פא) נשאל הגר"ח קניבסקי שליט"א לגבי הבא לברך ליד אדם שאינו חובש כיפה האם רשאי לברך בקול ולזכות את השומע בעניית אמן או שצריך לברך בלחש כדי שהלה לא יענה אמן. והשיב : בלחש, ע"כ.

ואף על פי שכתב השלחן ערוך אורח חיים (סימן צא סעיף ד) שהנחת יד על הראש לא חשיבא כיסוי, מכל מקום כבר הובא במשנה ברורה (סימן ב ס"ק יב) שיש מקילין בזה בשעת הדחק, ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר